LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 8 d. Nr. 3D-51

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 9 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 (Žin., 2005, Nr. 40-1290), 257 punktą bei siekdama papildyti žemės išteklių informacinę sistemą:

1. Tvirtinu Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad melioruotos žemės būklės įvertinimas techniniu ir agrotechniniu požiūriais atliekamas iš valstybės biudžeto finansuojamiems melioracijos darbams skirtų lėšų.

3. Rekomenduoju savivaldybėms, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje esantį melioruotą žemės plotą, melioracijos statinių būklę ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintos metodikos nuostatas, patvirtinti melioruotos žemės būklės įvertinimo techniniu ir agrotechniniu požiūriais sąmatas ir kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl šiems darbams atlikti reikalingų skaitmeninių duomenų bazių.

4. Pavedu:

4.1. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaujantis 1 punktu patvirtinta metodika, pagal sutartis aprūpinti savivaldybes reikalingais skaitmeniniais duomenimis;

4.2. ministerijos sekretoriui Kaziui Sivickiui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2006 m. vasario 2 d. raštu Nr. (4)-SD-63

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-51

 

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika (toliau – metodika) taikoma melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklei įvertinti.

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo tikslas:

1.1. Patikslinti nusausintų ir drėkinamų žemių plotus.

1.2. Nustatyti nusausintų ir drėkinamų žemių melioracinę būklę.

1.3. Įvertinti neefektyviai veikiančio sausinamojo tinklo būklę.

1.4. Užfiksuoti melioruotų žemės plotų, kuriuose sausinimo tinklas veikia neefektyviai, panaudojimą.

1.5. Patikslinti duomenis apie Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose melioruotose žemėse esančius melioracijos statinius.

1.6. Įvertinti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose žemėse melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę.

1.7. Nustatyti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiuose melioruotos žemės plotuose nurašytinus ir rekonstruotinus melioracijos statinius.

1.8. Nustatyti privačioje ir numatomoje privatizuoti žemėje ortofotografiniuose žemėlapiuose užfiksuotus ir žemės paviršiuje esančius (griovius, sureguliuotus upelius, tvenkinių hidrotechninius statinius) valstybinius melioracijos statinius.

1.9. Papildyti ir atnaujinti turimas melioracijoje taikomas duomenų bazes.

1.10. Atnaujinti analoginius ir skaitmeninius melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizavimo planus (kartografinę medžiagą).

1.11. Parengti pasiūlymus dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių naudojimo ir pateikti Žemės ūkio ministerijai.

2. Pagrindinės nuostatos:

2.1. Kaupiami tik pagrindiniai (ne išvestiniai) duomenys.

2.2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo lauko ir kameralus darbai vykdomi naudojant skaitmeninę įrangą ir technologijas.

2.3. Kaip pagrindinė pradinė medžiaga panaudojama savivaldybių teritorijoms parengta M 1:10000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo skaitmeninė duomenų bazė Mel_DB10LT (toliau – Mel_DB10LT).

2.4. Panaudojami 1985-1987 metų ir vėlesnių metų inventorizavimo ir parengtų melioracijos projektų duomenys.

2.5. Duomenys turi būti pritaikyti naudoti formuojamoje Melioracijos GeoInformacinėje sistemoje (toliau – MelGIS), žemės informacinėje sistemoje, valstybės registruose bei kadastruose.

2.6. Plotų ribos ir statinių (taškinė bei linijinė) vieta pateikiami skaitmenine forma 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.

2.7. Lauko darbams naudojami geodeziniai matavimo prietaisai (GPS imtuvai, elektroniniai tacheometrai, elektroniniai teodolitai ir kt.) ir ortofotografiniai žemėlapiai bei kita teminė kartografinė medžiaga.

2.8. Naudoti Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019), ir MelGIS specifikaciją bei bazinės kartografinės medžiagos specifikacijas.

2.9. Lauko darbų duomenims apdoroti, kartografavimui, vertės apskaičiavimui naudoti kompiuterines programas.

2.10. Darbai visose savivaldybėse atliekami tik pagal šią metodiką.

3. Darbų organizavimas:

Darbus organizuoja savivaldybės administracija. Darbų organizavimas apima:

3.1. Nusausintos ir drėkinamos žemės, Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės planų kopijų ir skaitmeninių duomenų bazių kopijų pagaminimą.

3.2. Sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymą ir jų laikymosi kontrolę.

3.3. Komisijų melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklei įvertinti sudarymą, paslaugų teikėjų parengtų dokumentų (inventorizacijos planų ir melioruotų žemių būklės įvertinimo žiniaraščių) patikrinimą bei priėmimą, prireikus, komisijos išvykų į vietą organizavimą.

3.4. Duomenų pateikimą melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės tvarkytojui – VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui (toliau – VĮ VŽI).

4. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisija:

4.1. Komisija sudaroma iš:

4.1.1. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjo arba vyriausiojo melioracijos specialisto – komisijos pirmininko;

4.1.2. apskrities viršininko administracijos melioracijos specialisto;

4.1.3. apskrities viršininko administracijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus atstovo;

4.1.4. savivaldybės melioracijos specialistų.

4.2. Prireikus, komisijos darbe kviečiami dalyvauti mokslo ir mokymo įstaigų atstovai, paslaugų teikėjai.

4.3. Komisija įvertina ir priima sprendimus dėl paslaugų teikėjų pateiktos melioruotų žemių ir melioracijos statinių būklės nustatymo medžiagos bei teikia savivaldybių administracijai tvirtinti Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo suvestinius duomenis (šios metodikos 3 priedas) ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 1 d.

5. Paslaugų teikėjai

Savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), nustato paslaugų teikėjus, sudaro paslaugų teikimo sutartis. Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjams nustatomi vadovaujantis minėtu įstatymu, šia metodika ir kitais teisės aktais.

6. Darbų vykdymo stadijos:

6.1. Parengiamieji darbai.

6.2. Lauko darbai.

6.3. Kameralūs darbai.

6.4. Duomenų tvarkymas, išvadų ir suvestinių duomenų parengimas, jų pateikimas Žemės ūkio ministerijai.

7. Darbų vykdymo laikotarpis

Parengiamieji darbai turi būti baigti iki paslaugų teikimo sutarčių pasirašymo. Visi darbai baigiami iki 2006 m. gruodžio 1 d. Lauko darbai vykdomi balandžio – spalio mėnesiais (pradedami iš žemės išėjus pašalui). Komisijai paslaugų teikėjai pateikia atlikto darbo medžiagą ne vėliau kaip iki lauko darbų pabaigos – 2006 metų spalio 31 d.

 

II. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO DARBŲ VYKDYMAS

 

8. Savivaldybių atliekami parengiamieji darbai:

8.1. Surenkama melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimui atlikti reikalinga ši kartografinė medžiaga:

8.1.1. Ortofotografiniai žemėlapiai M 1:10 000 skaitmenine forma (ORT10LT):

8.1.2. nusausintos ir drėkinamos žemės planų M 1:10000 kopijos (planai parengiami 1985-1987 metų inventorizacijos duomenų pagrindu. Originalai – šių planų skaidrės – yra VĮ VŽI archyve);

8.1.3. Mel_DB10LT, kurios valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba);

8.1.4. Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo M 1:10 000 duomenų bazė GDB10LT skaitmenine forma, kurios valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba;

8.1.5. kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50 000 LTDBK50000-V duomenų bazė, kurios valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba);

8.1.6. melioracijos projektų M 1:2000 kopijos. Planų originalai yra melioracijos projektavimo įmonėse arba savivaldybėse;

8.1.7. skenuoti ir georeferenciškai orientuoti LKS-94 sistemoje melioracijos projektai M 1:2000 (kompaktiniai diskai su duomenimis yra savivaldybėse ir VĮ VŽI archyve);

8.1.8. senos klasifikacijos dirvožemio planai M 1:10 000. Šie analoginiai planai yra VĮ VŽI Dirvožemio skyriuje (Sapiegos g. 12 Kaunas, tel. (8-37) 22 63 78, 22 31 45, el. paštas gustaitis@vzi.lt);

8.1.9. M 1:10 000 dirvožemio duomenų bazė Dirv_DB10LT skaitmenine forma, kurios valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba;

8.1.10. registro duomenys apie privačių ir Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ribas (VĮ Registrų centras, Vilnius, V. Kudirkos g. 18);

8.1.11. 1992 m. ir 2000 m. melioruotų žemių inventorizavimo medžiaga;

8.1.12. naujai įvykdytų ir į nusausintos ir drėkinamos žemės planus M 1:10000 neįbraižytų melioracijos projektų planų 1:2000 kopijos;

8.1.13. melioruotos žemės sklypų planai, kuriems išduoti leidimai miškui įveisti, statyboms, keliams ar kitai veiklai;

8.1.14. nurašytų melioracijos sistemų sklypų planai (2000-2005 m. laikotarpis);

8.1.15. regioninio žemės fondo inventorizavimo duomenų bazė ŽInv_DB50LT skaitmenine forma, kurios valdytoja yra Nacionalinė žemės tarnyba. Ši duomenų bazė naudojama apleistų žemių plotų riboms nustatyti bei orientaciniam pasikeitimų melioruotų žemių žemės naudmenose nustatymui.

8.1.16. miškų ūkio urėdijose arba Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje (Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 20, internetinis puslapis www.lvmi.lt) įsigijus saugomą kartografinę medžiagą (Ml:10 000) pažymima melioruotose žemėse inventorizuoti miškų sklypai arba pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ parengti ir patvirtinti miško įveisimo projektai melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje.

8.2. Įsigijus 8.1.1–8.1.16 punktuose nurodytas duomenų bazes bei skaitmeninius ir analoginius planus, pas melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės tvarkytoją (VĮ VŽI) galima užsisakyti Melioruotų žemių ir melioracijos statinių būklės vertinimo planus M 1: 10 000 (toliau – lauko darbų brėžinys), kuriuose būtų pažymėti šie duomenys:

8.2.1. melioracijos projektų ribos;

8.2.2. žemių melioracinės būklės ir užmirkimo skaitmeniniai duomenys;

8.2.3. melioruotose žemėse inventorizuotų miškų sklypų ribos arba pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ parengti ir patvirtinti miško įveisimo projektai melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

8.2.4. regioninio žemės fondo inventorizavimo duomenų bazės ŽInv_DB50LT duomenys;

8.2.5. Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazės GDB10LT objektai;

8.2.6. kosminio vaizdo M 1:50 000 duomenų bazės LTDBK50000-V objektai.

8.3. Savivaldybių melioracijos specialistai, parengiamųjų darbų metu pasitelkę seniūnijų darbuotojus, žemės savininkus, žemės ūkio bendrovių vadovus, surenka preliminarią informaciją apie užmirkusius žemės plotus, kuriuose neveikia sausinimo sistemos, blogos būklės melioracijos statinius. Apytikriai šiuos duomenis pažymi 8.2 punkte nurodytuose lauko darbų brėžiniuose M 1: 10000. Taip pasirengiama inventorizavimo lauko darbams, numatant spėjamus užmirkusių melioruotų žemių plotus (vietas, į kurias reikėtų nuvykti). Taip pat šioje planinėje medžiagoje pažymimi apytiksliai (apvedant spalvotu pieštuku) melioracijai skirtomis lėšomis pastatyti tiltai ir pralaidos po magistraliniais keliais, kuriuos tikslinga perduoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

8.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 6 straipsniu, nustatomos Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ribos.

9. Paslaugų teikėjų atliekami melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo lauko darbai:

9.1. Su GPS ar kitomis elektroninėmis matavimų priemonėmis nustatomos:

9.1.1. neveikiančių sausinimo sistemų (ar jų dalių) plotų (koordinuotos LKS-94 koordinačių sistemoje) ribos;

9.1.2. blogos būklės melioracijos statinių (pagal šios metodikos 2 priedą) koordinatės (linijų arba taškų);

9.1.3. savivaldybės apskaitoje esančių tiltų koordinatės, nurodant kelio pavadinimą, piketą ir tilto elementų būklę;

9.1.4. savivaldybės apskaitoje esančių po magistraliniais keliais pastatytų pralaidų koordinatės, nurodant kelio pavadinimą, piketą ir pralaidos elementų būklę.

9.2. Lauko darbų brėžiniuose M 1:10 000 apytikriai pažymima koordinuojamų plotų, linijų ir taškų vieta, įrašomas lauko tyrimo plane ir lentelėje objekto identifikavimo numeris (pagal šios metodikos 2 priedą).

9.3. Lauko darbų brėžiniuose M 1:10 000 pažymima žemės naudmena, esanti neveikiančios sausinimo sistemos plote.

9.4. Pagal melioracijos projektus ir kadastro vietoves užpildomos lauko tyrimo duomenų lentelės (metodikos 2 priedas).

9.5. Lauko darbų metu apžiūrimi neveikiančių sistemų plotai, nustatyti 2000 metų inventorizacijos metu, ir atliekami 9.1-9.4 punktuose nurodyti darbai.

9.6. Plotai ir linijų ilgiai bei taško vieta apskaičiuojami iš koordinačių. Duomenys parengiami pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo specifikaciją (šios metodikos 1 priedas). Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose žemėse esančių drenažo rinktuvų ilgiai nustatomi pagal grafiškai gautas koordinates, panaudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000 (ORT10LT) ir skenuotų projektų planus M 1:2000. Projekto, kadastro vietovės ir savivaldybės suvestiniai duomenys apdorojami pjūviais, vadovaujantis šios metodikos 2 priedo lentelių duomenimis.

10. Kameralūs melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbai:

10.1. Parengiamųjų darbų (šios metodikos 8 punktas) ir lauko darbų (šios metodikos 9 punktas) medžiaga panaudojama kameralių darbų stadijoje. Kameralius darbus atlieka paslaugų teikėjas, išskyrus šios metodikos 10.6 punkte nurodytus darbus.

10.2. Patikslinama ir papildoma naujais duomenimis MelGIS duomenų bazė (pagal šios metodikos 1 priede aprašytą specifikaciją):

10.2.1. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės sklypų ribomis;

10.2.2. blogos melioracinės būklės plotais;

10.2.3. blogos būklės linijiniais melioracijos statiniais;

10.2.4. blogos būklės taškiniais melioracijos statiniais;

10.2.5. blogos melioracinės būklės plotuose nustatytų žemės naudmenų (žemės ūkio naudmenų, pelkių ir miškų – krūmų) ribomis;

10.2.6. pažymimi nurašytini blogos melioracinės būklės plotai ir nurašytini melioracijos statiniai;

10.2.7. blogos melioracinės būklės plotų ir statinių pažeidimų priežastys pagal šios metodikos 2 priedą įrašomos atliekant lauko matavimus;

10.2.8. užpildomi atributiniai duomenys (šios metodikos 1 priedas);

10.2.9. pagal projektus, kadastro vietoves ir savivaldybes suformuojami melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo suvestiniai duomenys (šios metodikos 3 priedas);

10.2.10. užpildomi pagal projektus, kadastro vietoves ir savivaldybes blogos būklės melioracijos statinių duomenys (šios metodikos 3 priedas).

10.3. M 1:2000 MelGIS duomenų bazė pagal MelGIS specifikaciją užpildoma šiais duomenimis:

10.3.1. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės sklypų ribomis;

10.3.2. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose žemėse:

10.3.2.1. GPS matavimo prietaisais, nustatytais MelGIS duomenimis (shp formatu);

10.3.2.2. duomenimis, nurodytais šios metodikos 10.2.2–10.2.9 punktuose;

10.3.2.3. apskaičiuotų melioruotų žemių bendrų plotų duomenimis, iš jų blogos melioracinės būklės plotų;

10.3.2.4. apskaičiuotų visų melioracijos statinių, iš jų blogos būklės statinių, skaičiais.

10.4. MelGIS duomenų bazei užpildyti panaudojami skenuoti M 1:2000 ir georeferenciškai orientuoti LKS-94 koordinačių sistemoje melioracijos projektai.

10.5. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose pažymėtose privačiose žemėse ir dar neprivatizuotose laisvo valstybinio žemės fondo plotuose, panaudojant skaitmeninius Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazės M 1:10 000 GDB10LT duomenis, MelGIS duomenų bazėje pagal MelGIS specifikaciją įvedama:

10.5.1. duomenų bazės M 1:10 000 GDB10LT hidrografijos sluoksnis, išskiriant valstybei nuosavybės teise priklausančius griovius, sureguliuotus upelius pagal Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 3 straipsnio 2 dalį, ir nustatyti šių hidrografinių objektų ilgiai;

10.5.2. parengti suvestiniai duomenys pagal projektus, kadastro vietoves ir savivaldybes (šios metodikos 3 priedas).

10.6. Parengiami atliktų melioruotos žemės ir melioracijos statinių vertinimo 3 priedo lentelių suvestiniai duomenys pagal savivaldybes (atlieka paslaugų teikėjas), apskritis ir respublikos mastu (atlieka melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės tvarkytojas).

11. Duomenų tvarkymas, išvadų parengimas ir derinimas, dokumentų parengimas:

11.1. Paslaugų teikėjas pateikia melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo komisijai savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės duomenis pagal kadastrines vietoves (šios metodikos 3 priedas).

11.2. Per 10 kalendorinių dienų darbai priimami pasirašant melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo komisijos pirmininkui, savivaldybės melioracijos specialistui (šios komisijos nariui) ir paslaugų teikimo vadovui. Esant trūkumams, duomenys grąžinamas pataisyti.

11.3. Dokumentai ir techninė dokumentacija rengiami analoginėje formoje, kurie susegami į bylas pagal kadastro vietoves, ir skaitmeninėje formoje (shp formatu).

11.4. Į savivaldybės Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo bylą pagal 2006 metų lapkričio 1 d. būklę segama:

11.4.1. aiškinamasis raštas;

11.4.2. metaduomenys apie darbui atlikti panaudotus šaltinius (medžiaga);

11.4.3. šios metodikos 3 priedo lentelės;

11.4.4. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo komisijos išvados (jeigu jos buvo parengtos);

11.4.5. projektui įgyvendinti parengti dokumentai (sutartys, aktai, protokolai ir kt.);

11.4.6. kiti dokumentai.

11.5. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo duomenys skaitmenine forma įrašomi į du kompaktinius diskus (CD):

11.5.1. į pirmąjį kompaktinį diską (CD) įrašomi duomenys:

11.5.1.1. tekstinė dalis, nurodyta 11.4 punkte (doc formatu);

11.5.1.2. atnaujinta ir papildyta 2006 metų melioruotos žemės būklės vertinimo duomenimis duomenų bazė Mel_DB10LT (shp formatu);

11.5.2. į antrąjį kompaktinį diską (CD) įrašomi duomenys:

11.5.2.1. atnaujinti M 1:2000 MelGIS duomenų bazės duomenys (shp ir tif formatais);

11.5.2.2. kiti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančioje žemėje GIS duomenys M 1:2000.

11.6. Visa pradinė medžiaga, lauko darbų medžiaga, matavimų duomenys ir originalūs dokumentai (su parašais) saugomi savivaldybėse.

11.7. Pirmojo ir antrojo kompaktinio disko (CD) kopijos perduodamos: savivaldybės vyriausiajam melioracijos specialistui, VĮ VŽI – melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojui ir Žemės ūkio ministerijai.

11.8. Pirmojo kompaktinio disko (CD) kopija perduodama Nacionalinei žemės tarnybai.

11.9. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimo skaitmeniniai ir analoginiai suvestiniai duomenys pagal savivaldybes, apskritis ir šalies mastu bei su tuo susijusi dokumentacija saugoma: originalai – Žemės ūkio ministerijoje, kopijos – VĮ VŽI.

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių

būklės įvertinimo metodikos

1 priedas

 

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO SPECIFIKACIJA

 

1. Drenažo sistemų objektų pažeidimai (plotiniai objektai)

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

BUKLE_P

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie drenažo sistemų būklę/pažeidimus

 

1.1. Kaupiama atributų informacija

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

GKODAS

12, C

Geoobjekto kodas

OBJ_ID

12, C

Objekto identifikacijos numeris

MELPROJ_ID

12, C

Melioracijos projekto identifikacijos numeris

PAZ_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ1_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ2_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ3_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ4_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PASIUL

1, C

 

INVENT_DATA

DATA

Pažeidimų fiksavimo data

 

Laukai PAZ_TIP, PAZ1_TIP, PAZ2_TIP, PAZ3_TIP, PAZ4_TIP gali įgyti šias reikšmes:

DK

Žemės ūkio naudmena neveikiančio drenažo plote, virtusi mišku ir krūmais

DM

Užmirkęs drenuotas plotas

DP

Žemės ūkio naudmena neveikiančio drenažo plote, virtusi pelke

DZ

Žemės ūkio naudmena neveikiančio drenažo plote

DG

Grunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trasose

DA

Drenuotas plotas, pagal projektą apsodintas mišku arba inventorizuotas kaip miškas

DU

Drenuotas plotas užstatytas statiniais, nutiesti keliai ar kitos komunikacijos

LV

Drėkinimas vandeniu

LS

Drėkinimas srutomis

LI

Iškomplektuota drėkinimo sistema

LN

Nėra laistymo aparatų

LF

Plotas tarnauja kaip filtracinis laukas

 

Laukas PASIUL gali įgyti šias reikšmes:

S

Tikslinga objektą rekonstruoti

R

Tikslinga objektą remontuoti

N

Tikslinga objektą nurašyti

 

1.2. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

 

Geoobjektai

GKODAS

Pildomi laukai

Drenažo būklė (plotas)

hm40

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, INVENT_DATA

Drėkinimo būklė (plotas)

hm90

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, INVENT_DATA

 

Pastaba. Laukas MELPROJ_ID pildomas taip: žemėlapio (iki 1990 m. buv. žemės ūkio įmonės) kodas – 5 ženklai, mel. proj. Nr. – 2 ženklai, mel. projekto Įvykdymo metai – 4 ženklai.

 

2. Drenažo sistemų objektų pažeidimai (linijiniai objektai)

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

BUKLE_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos statinių būklę

 

2.1. Kaupiama atributų informacija

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

GKODAS

12, C

Geoobjekto kodas

OBJ_ID

12, C

Objekto identifikacijos numeris

MELPROJ_ID

12, C

Melioracijos projekto identifikacijos numeris

PAZ_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ1_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ2_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ3_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ4_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PASIUL

1, C

 

KELIO_VARDAS

35, C

Pildomas aprašant tiltus arba pralaidas, einančias tik po magistraliniais keliais

INVENT_DATA

DATA

Pažeidimų fiksavimo data

 

Laukai PAZ_TIP, PAZ1_TIP, PAZ2_TIP, PAZ3_TIP, PAZ4_TIP gali įgyti šias reikšmes:

GN

Vaga, užnešta nešmenimis

GI

Vagos išplovimas

GS

Nuslinkę šlaitai

GP

Patvenkta vaga

GK

Vaga, užaugusi medžiais, krūmais, daugiametėmis piktžolėmis, vandens augalija

PS

Išardyti papėdės sutvirtinimai

PI

Pylimas (polderis), išvarpytas žvėrelių urvais

PD

Pylimo (polderio) deformacijos dėl nevienodo pagrindo sėdimo

PN

Pylimo (polderio) nuslūgimas žemiau projektinių aukščių

PF

Pylime (polderyje) filtracinio ir srūvančio vandens padarytos išplovos

PG

Pylimas (polderis) iš durpinio (silpno) grunto

PV

Bloga pylimo (polderio) šlaitų velėnos būklė (išretėjusi veja, didelis procentas > 70 % plikų vietų)

TA

Avarinės būklės tiltai ir pralaidos

TS

Sugriuvę tiltai ir pralaidos

TB

Vietinės tilto ar pralaidos įgriuvos, nugriuvę antgaliai, apirę betoniniai elementai

PU

Užtvankos pylimas, išvarpytas žvėrelių urvais

PA

Užtvankos avarinės būklės vandens nuvedimo įrenginys

PB

Užnešti, uždumblėję užtvankos drenažo šuliniai

PC

Neveikia užtvankos drenažo sistema

 

Laukas PASIUL gali įgyti šias reikšmes:

S

Tikslinga objektą rekonstruoti

R

Tikslinga objektą remontuoti

N

Tikslinga objektą nurašyti

 

2.2. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

 

Geoobjektai

GKODAS

Papildomi laukai

Griovių būklė (ašinės linijos)

hm44

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Pralaidų būklė (ašinės linijos)

hm47

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, KELIO_VARDAS

Atviros greitvietės

hm38

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Tiltai – lieptai

hm11

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, KELIO_VARDAS

Pylimų būklė (ašinės linijos)

re8

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Polderių pylimų būklė (ašinės linijos)

re7

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Užtvankų būklė (ašinė linija)

re71

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

 

3. Drenažo sistemų objektų pažeidimai (taškiniai objektai)

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

BUKLE_T

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie melioracijos statinių būklę

 

3.1. Kaupiama atributinė informacija

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

GKODAS

12, C

Geoobjekto kodas

OBJ_ID

12, C

Objekto identifikacijos numeris

MELPROJ_ID

12, C

Melioracijos projekto identifikacijos numeris

PAZ_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

SIURBL_VARDAS

35, C

Pildomas visoms siurblinėms

PAZ1_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ2_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ3_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PAZ4_TIP

2, C

Pažeidimų tipas

PASIUL

1, C

 

INVENT_DATA

DATA

Pažeidimų fiksavimo data

 

Čia laukai PAZ_TIP, _TIP, PAZ2_TIP, PAZ3_TIP, PAZ4_TIP gali įgyti šias reikšmes:

FS

Sugadinti drenažo filtrai, žiotys, reguliatoriai, kontroliniai šuliniai, slenksčiai

FU

Uždumblėję, užnešti drenažo filtrai, žiotys, reguliatoriai, kontroliniai šuliniai

FP

Patvenkti drenažo filtrai, žiotys, reguliatoriai, kontroliniai šuliniai, slenksčiai

ZN

Tyrimo metu žiotys nerastos

ZP

Paplautos žiotys

ZV

Vanduo bėga šalia žiočių

TA

Avarinės būklės reguliatoriai, slenksčiai

TS

Sugriuvę reguliatoriai, slenksčiai

PB

Užnešti, uždumblėję užtvankos drenažo šuliniai

ST

Siurblinė veikianti, techniškai tvarkinga

SN

Siurblinė iškomplektuota, likę tik pastatai

SG

Siurblinė sugriauta

SU

Siurblinė užkonservuota

SD

Siurblinė veikianti, bet techniškai pasenusi

 

Laukas PASIUL gali įgyti šias reikšmes:

S

Tikslinga objektą rekonstruoti

R

Tikslinga objektą remontuoti

N

Tikslinga objektą nurašyti

 

3.2. Į sluoksnį įeinantys geoobjektai

 

Geoobjektai

GKODAS

Papildomi laukai

Drenažo filtrų būklė

hm31

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Kontrolinių šulinių būklė

hm32

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Drenažo žiočių būklė

hm33

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Reguliatorių būklė

hm36

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Slenksčių būklė

hm39

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP

Sausinimo siurblinės būklė

pal6

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, SIURBL_VARDAS

Drėkinimo siurblinės būklė

pa161

OBJ_ID, MELPROJ_ID, PAZ_TIP, SIURBL_VARDAS

______________

 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Plotiniai geoobjektai (turintys pažeidimų plotais vaizduojami melioracijos statiniai)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Objekto identifikavimo numeris

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis (PAZ_TIP)

Melioruotą plotą tikslinga

BUKLE_P

Plotinis

DK

DM

DP

DZ

DG

DA

DU

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi plotinių geoobjektų kodai; hm40 – (drenažo).

 

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: DM – užmirkęs drenuotas plotas, DK, DP – atitinkamai žemės ūkio naudmena, neveikiančio drenažo plote virtusi mišku ir krūmais, pelke.

DZ – žemės ūkio naudmena, neveikiančio drenažo plote, DG – grunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trąsose, DA – drenuotas plotas, pagal projektą apsodintas mišku, DU – drenuotas plotas užstatytas.

Statiniai, nutiesti keliai ar kitos komunikacijos.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Plotiniai geoobjektai (turintys pažeidimų drėkinimo sistemų plotai)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Geoobjekto identifikavimo numeris

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis

Drėkinamą plotą tikslinga

BUKLE_P

Plotinis

LV

LS

LI

LN

LF

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi geoobjektų kodai; hm90 (drėkinimas).

 

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: LV – drėkinimas vandeniu, LS – drėkinimas srutomis, LI – iškomplektuota sistema, LN – nėra laistymo aparatų, LF – plotas tarnauja kaip filtracinis laukas.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Linijiniai geoobjektai (turintys pažeidimų linijomis vaizduojami melioracijos statiniai)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Objekto identifikavimo numeris

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis (PAZ_TIP)

Griovius, polderius, pylimus, užtvankas, slenksčius tikslinga

BUKLE_L

Linijinis

GN

GI

GS

GP

GK

PS

PI

PD

PN

PF

PG

PV

TA

TS

TB

PU

PA

PB

PC

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi linijinių geoobjektų kodai: hm44 (griovio), hm47 (pralaidos), hm38 (greitvietės), hm11 (tilto), re7 (polderio pylimo), re71 (užtvankos), re8 (pylimo).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: GN – vaga, užnešta nešmenimis, GI – vagos išplovimas, GS – nuslinkę šlaitai, GP – patvenkta vaga, GK – vaga, užaugusi medžiais ir kt., PS – išardyti papėdės sutvirtinimai, PI – pylimas, išvarpytas žvėrelių urvais, PD – pylimo deformacijos, PN – pylimo nuslūgimas, PF – pylime vandens padarytos išplovos, PG – pylimas iš durpinio grunto, PV – bloga pylimo šlaitų velėnos būklė, TA – avarinės būklės pralaidos, TS – sugriuvę pralaidos, TB – vietinės pralaidos įgriuvos, PU – užtvankos pylimas, išvarpytas žvėrelių urvais, PA – užtvankos avarinės būklės vandens nuvedimo įrenginys, PB – užnešti, uždumblėję užtvankos drenažo šuliniai, PC – neveikia užtvankos drenažo sistema.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Linijiniai geoobjektai (visi tiltai ir pralaidos, einančios po magistraliniais keliais)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Geoobjekto identifikavimo numeris

Kelio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis

Tiltą, pralaidą tikslinga

BUKLE_L

Linijinis

TA

TS

TB

TT

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi geoobjektų kodai; hm47 (pralaidos), hm11 (tilto-liepto).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: TT – techniškai tvarkingas tiltas, pralaida, TA – avarinės būklės tiltas, pralaida, TS – sugriuvęs tiltas, pralaida, TB – vietinės tilto ar pralaidos įgriuvos, nugriuvę antgaliai, apirę betoniniai elementai.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būkles

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Taškiniai geoobjektai (su blogos būklės melioruotais žemės plotais susiję, taškais vaizduojami melioracijos statiniai)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Objekto identifikacijos numeris

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis (PAZ_TIP)

Drenažo filtrą, kontrolinį šulinį žiotis, reguliatorių tikslinga

BUKLE_T

Taškinis

FS

FU

FP

ZN

ZP

ZV

TA

TS

PB

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi taškinių geoobjektų kodai: hm31 (drenažo filtro), hm32 (kontrolinio šulinio), hm33 (drenažo žioties), hm36 (reguliatoriaus), hm39 (slenksčio).

 

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: FS, FU, FP – atitinkamai sugadinti, uždumblėję, patvenkti drenažo filtrai, žiotys, reguliatoriai, kontr. šuliniai, slenksčiai, ZN – žiotys nerastos, ZP – paplautos žiotys, ZV – vanduo bėga šalia žiočių, TA, TS – atitinkamai avarinės būklės, sugriuvę reguliatoriai, slenksčiai, PB – užnešti, uždumblėję drenažo šuliniai.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

2 priedas

 

Taškiniai geoobjektai (visos siurblinės)

 

_____________________________  savivaldybės ________________  kadastro vietovės melioruotos žemės ir melioracijos statinių lauko tyrimai

_____________________________________________________________________________________________

(Melioracijos projekto numeris)

 

Siurblinės identifikavimo numeris

Siurblinės vardas

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Geoobjekto kodas

Pažeidimų priežastis

Siurblinę tikslinga

BUKLE_T

Taškinis

ST

SN

SG

SU

SD

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

Kiti pasiūlymai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galimi geoobjektų kodai; pa16 (sausinimo siurblinės), pa161 (drėkinimo siurblinės).

Pažeidimų priežasties kodų reikšmės: ST – siurblinė veikianti, techniškai tvarkinga, SN – siurblinė iškomplektuota (pastatas likęs), SG – siurblinė sugriauta, SU – siurblinė užkonservuota, SD – siurblinė veikianti, bet techniškai pasenusi.

 

Paslaugų teikėjas (vardas, pavardė) ________________________________  Parašas______________ Data____

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

TVIRTINU

                         

(pareigos)

                         

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

200 ____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ____ d.

 

.................................... savivaldybės melioruotos žemės būklės nustatymo duomenys pagal kadastro vietoves (ha)

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių pavadinimai

Sausinamos žemės plotas iš viso

Iš to skaičiaus sausinama drenažu

Iš to ploto blogos būklės

Iš jo numatoma

Pastabos

rekonstruoti

remontuoti

nurašyti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

.................................... savivaldybės melioruotos žemės būklės nustatymo duomenys pagal kadastro vietoves (ha)

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių pavadinimai

Pažeidimų charakteristikos

Pastabos

žemės ūkio naudmena, virtusi mišku ir krūmais

užmirkęs drenuotas plotas

žemės ūkio naudmena, virtusi pelke

žemės ūkio naudmena neveikiančio drenažo plote

grunto įsiurbimo duobės drenažo trasose

drenuotas plotas pagal projektą apsodintas mišku arba inventorizuotas kaip miškas

drenuotas plotas užstatytas statiniais, nutiesti keliai ar kitos komunikacijos

kitos priežastys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

.................................... savivaldybės melioruotos žemės būklės nustatymo duomenys pagal kadastro vietoves (ha)

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių pavadinimai

nuosavybės forma

Drėkinimo rūšis

Pažeidimų charakteristikos

Pastabos

drėkinimas švariu vandeniu

drėkinimas srutomis

drėkinamas plotas tarnauja kaip filtraciniai laukai

iškomplektuota drėkinimo sistema

nėra laistymo aparatų

drėkinamas plotas virtęs pelke

yra tik siurblinė

kitos priežastys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie............................................... savivaldybės Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje esančius ir valstybei nuosavybės teise priklausančius tvenkinių hidrotechnikos statinius bei vėliau juose pastatytus statinius

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovės, tvenkinio pavadinimas

Identifikavimo kodas*

Tvenkinio plotas ha

Patvankos aukštis m

Žemių užtvankos ilgis m

Vandens pertekliaus pralaidos tipas

Statybos metai

Tvenkinio eksploatavimo taisyklių patvirtinimo metai

Pastatytas žuvitakis (statybos metai)

Pastatyta hidroelektrinė (statybos metai)

Pažeidimai

Kas eksploatuoja tvenkinį ir kokiu pagrindu, kas eksploatuoja tvenkinio hidrotechninius statinius ir kokiu pagrindu

Pastabos

neveikia užtvankos drenažo sistema

nuslinkę užtvankos šlaitai

užnešti, uždumblėję užtvankos drenažo šuliniai

neveikia užtvankos drenažo sistema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

 

* – Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 594 (Žin., 2001., Nr. 107-3888) ir Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 2003, Nr. 34-1442).

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

................................... savivaldybės siurblinių apžiūros metu nustatyti pažeidimai

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių, siurblinių pavadinimai

Siurblinės paskirtis

siurblinės nuosavybė

Pažeidimai

Pastabos

sausinimo

drėkinimo

kitos paskirties

siurblinė veikianti, techniškai tvarkinga

siurblinė veikianti, techniškai netvarkinga

siurblinė iškomplektuota

siurblinė sugriauta

siurblinė užkonservuota

siurblinė veikianti, bet techniškai pasenusi

kiti pažeidimai

kiti pažeidimai

kiti pažeidimai

kiti pažeidimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

 

.................................... savivaldybės pylimų apžiūros metu nustatyti pažeidimai

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių, pylimų pavadinimai

pylimo savininkas

Pylimo ilgis km

Pažeidimai

Pastabos

apskaitytas

faktinis

patikslintas

išardyti papėdės tvirtinimai

nuslinkę šlaitai

pylimas nuslūgęs žemiau projektinių aukščių

pylime filtracinio ir srūvančio vandens padarytos išplovos

pylimas išvarpytas žvėrelių urvais

pylimas iš durpinio (silpno grunto)

bloga pylimo šlaitų velėnos būklė (išretėjusi veja, didelis procentas > 70 % plikytų vietų)

 

kiti pažeidimai

1

2

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo komisijos pirmininkas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. savivaldybės melioracijos specialistas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

................. melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbų paslaugų teikėjas

___________________

(vardas, pavardė)

____________

(parašas)

______________


Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės

įvertinimo metodikos

3 priedas

 

.................................... savivaldybės griovių apžiūros metu nustatyti pažeidimai

 

Eil. Nr.

Kadastro vietovių, griovių pavadinimai, piketai

Griovio tipas

Griovio ilgis km

Pažeidimai

Pastabos

apsauginis

magistralinis

apskaitytas

faktinis

patikslintas

 

vaga užnešta

vagos išplovimas

patvenkta vaga

vaga, užaugusi krūmais, daugiametėmis piktžolėmis, vandens augalais

patvenktos žiotys

paplautos žiotys

deformuoti šlaitai

 

kiti pažeidimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18