LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 464 „DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ MASĘ IR KOKYBĘ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 17 d. Nr. 3D-15

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 464 „Dėl Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-18, Nr. 41-1547, Nr. 56-2271, Nr. 79-3356, Nr. 115-5176) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ

 

Vadovaudamasi 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3220/84, nustatančiu Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3513/ 93), ir siekdama, kad kiaulių skerdenų klasifikavimo bei apmokėjimo už nupirktas kiaules pagal skerdenos svorį ir kokybę sistema būtų efektyviau įgyvendinama,

tvirtinu Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisykles (pridedama).“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 3D-15

redakcija)

 

KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato kiaulių (išskyrus veislei naudotų kiaulių) įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę reikalavimus.

2. Už kiaules, supirktas iš pardavėjų, apmokama pagal jų skerdenų svorį ir kokybę.

3. Šios taisyklės taikomos tik toms įmonėms, kurios per savaitę paskerdžia ne mažiau kaip 100 kiaulių (skerdžiamų kiaulių skaičius apskaičiuojamas pagal paskerstų per metus kiaulių skaičių).

4. Šios taisyklės neprivalomos įmonėms, kurios kiaules išaugina, skerdžia ir išpjausto toje pačioje įmonėje.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, parduodantis kiaules Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintoms skerdykloms.

Pirkėjas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos skerdyklos, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perka kiaules iš pardavėjų savo ūkinei-gamybinei veiklai.

Skerdenų vertintojas – asmuo, Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulinių žaliavų (skerdenų) kokybės vertinimo laboratorijoje įgijęs reikiamą kvalifikaciją ir turintis tai patvirtinantį dokumentą bei VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ paskirtas klasifikuoti skerdenas.

Kiaulės skerdena – paskerstas ir nukraujintas kiaulės kūnas su oda, galva, uodega, priekinėmis ir užpakalinėmis kojomis, be vidurių, vidaus organų, vidaus riebalų, inkstų, diafragmos ir lyties organų.

Skerdenos įskaitinis svoris – tai šiltos 2 procentais sumažintos arba atšaldytos skerdenos svoris.

Skerdenos raumeningumo klasė – skerdenos raumeningumas, išreikštas nustatytu procentų intervalu, priskiriamas skerdenų grupei bei žymimas viena iš šių raidžių: S, E, U, R, O, P (1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3220, nustatantis Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3513/93).

Raumeningumo matuoklis (angl. FAT-o-MEAT'er) – prietaisas, skirtas kiaulių skerdenų raumeningumui nustatyti.

Lašinių storio matuoklis (angl. „Introscope“) – prietaisas, skirtas kiaulių skerdenų lašinių storiui matuoti.

Bazinė skerdenos kaina – skerdyklos nustatyta kaina už 51-51,9 proc. raumeningumo atitinkamo svorio skerdeną.

Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina – kaina be PVM, kurią pirkėjas moka pardavėjui pagal skerdenos įskaitinį svorį ir raumeningumą.

Skerdenos kokybė – tai skerdenos raumeningumas, išreikštas procentais.

6. Kiaulės superkamos sudarius kiaulių pirkimo-pardavimo sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo. Prie sutarties pirkėjas privalo pateikti perkamų kiaulių visų raumeningumo klasių bei svorių skerdenų kainas. Perkamų kiaulių gabenimui išrašomas nustatytos formos važtaraštis (lydraštis), kurio vienas egzempliorius pasilieka pas pardavėją.

7. Prireikus pirkėjas supažindina pardavėją su šių taisyklių nuostatomis. Dokumentacija, susijusi su skerdenų vertinimu, turi būti supirkimo vietose prieinama kiaulių pardavėjams.

 

II. KIAULIŲ APŽIŪROS, SVORIO NUSTATYMO IR JŲ SKERDENŲ SVĖRIMO REIKALAVIMAI

 

8. Pardavėjui reikalaujant, perkamos kiaulės sveriamos individualiai, gyvuliams sverti skirtomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojantį valstybinės patikros spaudą.

9. Skerdykloje kiaulės apžiūrimos veterinarijos inspektoriaus, patikrinamas kiaulių identifikavimo numeris (nurodantis pardavėją), lytis. Jeigu pardavėjų, parduodančių kiaules mažomis siuntomis (iki 20 vnt.), kiaulės nesunumeruotos, skerdykla suteikia joms identifikavimo (individualius) numerius. Pardavėjai, parduodantys kiaules didesnėmis siuntomis, patys suteikia joms identifikavimo (individualius) numerius. Atskirų pardavėjų kiaules patartina patalpinti į atskirus gardus, kuriuose jos turi būti laikomos iki skerdimo.

10. Duomenys apie kiekviename garde esančias kiaules (kiaulių skaičius, pardavėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, kiaulės individualus (identifikavimo numeris) surašomi į skerdyklos vidaus apskaitos dokumentą arba įvedami į kompiuterinę duomenų bazę.

11. Pristatytos į skerdyklą kiaulės turi būti paskerstos kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 val. nuo važtaraštyje (lydraštyje) fiksuoto atvežimo į skerdyklą laiko.

12. Perduodant kiaules skersti, kartu pateikiamas ir vidaus apskaitos dokumentas. Skerdimo skyriaus atsakingas darbuotojas, priimdamas kiaules, patikrina įrašų autentiškumą, kiaulių kiekį, individualius (identifikavimo) numerius.

13. Kiaulių skerdenoms suteiktas dienos skerdimo eilės numeris bei kiaulės identifikavimo numeris pažymimi ant skerdenos taip, kad ją būtų galima identifikuoti kituose skerdenų tvarkymo etapuose. Už numerių žymėjimą atsako skerdykla.

14. Skerdenos sveriamos elektroninėmis svarstyklėmis, kuriomis duomenys fiksuojami (išspausdinami) automatiškai ir kurių svėrimo paklaida ne didesnė kaip 0,1 proc. Svarstyklės turi būti su galiojančiu valstybinės patikros spaudu.

15. Šiltos skerdenos sveriamos per 45 min. paskerdus kiaulę (nukraujinus).

16. Jei skerdenos sveriamos praėjus daugiau kaip 45 min. po kiaulės skerdimo, tai, nustatant skerdenos įskaitinį svorį, 2 procentų atėmimas mažinamas 0,1 procento kas 15 papildomai praėjusių minučių.

 

III. SKERDENŲ RAUMENINGUMO VERTINIMAS

 

17. Kiaulių skerdenos raumeningumas vertinamas per 45 min. paskerdus kiaulę (nukraujinus) Valstybinės metrologijos tarnybos į Lietuvos matavimo priemonių registrą įrašytais specialiais prietaisais – raumeningumo matuokliais (Fat-o-Meat'er) arba lašinių storio matuokliais („Introscope“), matuojant kairės pusės kiaulės skerdenos lašinių ir raumens storius šiose vietose, naudojant:

17.1. raumeningumo matuoklį:

17.1.1. 8 cm nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos tarp 3 ir 4 juosmens slankstelio;

17.1.2. 6 cm nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos tarp 3 ir 4 paskutinių šonkaulių. Šonkauliai pradedami skaičiuoti nuo skerdenos užpakalinės dalies;

 

17.2. lašinių storio matuoklį – 7 cm nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos virš paskutinio šonkaulio.

18. Kiaulės skerdenos raumeningumas, nustatytas pagal pateiktą formulę, yra pagrindinis kiaulės skerdenos kokybės vertinimo kriterijus:

18.1. raumeningumo apskaičiavimo formulė vertinant skerdeną raumeningumo matuokliu:

 

Y = 60,46893 + 0,08634 x W – 0,06522 x LAŠINIŲ STORIS 1 – 1,46338 x LAŠINIŲ STORIS 2 + 0,01517 x (LAŠINIŲ STORIS 2 x LAŠINIŲ STORIS 2) + 0,17544 X RAUMENS STORIS 2;

 

čia:

Y – raumeningumas procentais;

LAŠINIŲ STORIS 1 – riebalinio audinio sluoksnio storumas (mm) tarp 3-4 juosmens slankstelių;

LAŠINIŲ STORIS 2 – riebalinio audinio sluoksnio storumas (mm) tarp 3-4 paskutinių šonkaulių;

RAUMENS STORIS 2 – raumens storis (mm), išmatuotas kartu su LAŠINIŲ STORIO 2 matavimu;

W – šiltos skerdenos svoris kg;

18.2. raumeningumo apskaičiavimo formulė vertinant skerdeną lašinių storio matuokliu:

 

Y = 62,5620 + 0,03291 x W – 0,5482 x A;

 

čia:

Y – raumeninio audinio kiekis skerdenoje procentais;

W – skerdenos svoris kg;

A – lašinių storis mm.

Gautas skerdenos raumeningumas įrašomas į kiaulių skerdenų klasifikavimo protokolą (3 priedas).

 

19. Skerdenų su oda raumeningumo klasės patvirtintos 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3220.

20. Nevertinamas sveriančių mažiau nei 50 kg ir daugiau nei 110 kg bei patologinių pakitimų turinčių skerdenų raumeningumas. Už šias skerdenas apmokama pagal šalių susitarimą.

21. Kiaulių skerdenų vertinimo duomenys, išspausdinti raumeningumo matuoklio spausdintuvu, arba automatinio kiaulių skerdenų svėrimo duomenys ir kiaulių skerdenų klasifikavimo protokolai (vertinant skerdeną „Introscope“), pasirašyti skerdenų vertintojo, kiekvienos darbo dienos pabaigoje arba vėliausiai kitos darbo dienos pradžioje turi būti perduodami skerdyklos buhalterijai.

 

IV. SKERDENŲ ŽENKLINIMAS

 

22. Skerdenų ženklinimo būdas turi būti suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Žemės ūkio ministerija. Kiaulių skerdenos turi būti ženklinamos spaudu arba etikete. Spaudus deda ir etiketes tvirtina skerdenų vertintojai.

23. Kiaulių skerdenos ženklinamos po skerdenų svorio ir raumeningumo nustatymo. Ženklinamos abi kiaulių skerdenų pusės.

24. Spaudas dedamas ant kiekvienos skerdenos blauzdos vidinės pusės arba išorinės kumpio pusės. Spaude nurodoma skerdenos raumeningumo klasė. Spaudas turi būti atsparus blukimui (neišsitrinantis), o naudojamas rašalas negali būti toksiškas. Raidžių ir skaičių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

25. Ženklinant etikete, joje turi būti įrašyta raumeningumo klasė, skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris, paskerstos kiaulės individualus (identifikavimo) ir skerdimo numeriai, paskerdimo data ir įskaitinis skerdenos svoris. Etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 5x10 cm, o joje nurodyti duomenys aiškiai įskaitomi. Ji turi būti atspari drėgmei, temperatūros svyravimams, apsaugota nuo suklastojimo ir tinkama pritvirtinti tik vieną kartą. Etiketės tvirtinamos prie kiekvienos skerdenos pusės. Etiketės negali būti nuimtos iki skerdenos iškaulinėjimo.

26. Galima žymėti elektriniais ar kitokiais žymekliais. Žymenys turi būti aiškūs, įskaitomi, neišsitrinantys.

 

V. SKERDENŲ BROKAVIMAS

 

27. Jei kiaulių poskerdiminės ekspertizės metu yra nustatomi susirgimai, tai skerdenos yra pašalinamos iš skerdimo linijos į specialią patalpą. Jos skirstomos į:

27.1. tinkamas žmonių maistui po terminio apdorojimo;

27.2. netinkamas žmonių maistui ir nukreipiamas utilizuoti.

28. Aktą dėl skerdenų brokavimo surašo komisija, susidedanti iš cecho meistro, veterinarijos inspektoriaus ir skerdenų vertintojo. Aktas surašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas pardavėjui, antras – skerdyklos buhalterijai, trečias – veterinarijos inspektoriui.

 

VI. SKERDENŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

 

29. Kiekvienos skerdyklos vadovas patvirtina bazines kainas už 51-51,9 proc. raumeningumo atitinkamo svorio kiaulių skerdenas.

30. Esant kitam kiaulių skerdenos raumeningumui (mažiau kaip 51 ar daugiau kaip 51,9 proc), skerdenos kaina apskaičiuojama pagal kainos perskaičiavimo koeficientus (1 priedas). Kainų apskaičiavimo pavyzdys pateiktas 2 priede.

31. Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama už atitinkamo raumeningumo 100 kg skerdenos įskaitinį svorį.

32. Kiaulės pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama pagal išspausdintus raumeningumo matuoklio duomenis arba skerdenų vertintojo užpildytus kiaulių skerdenų klasifikavimo protokolus (3 priedas).

33. Skerdykla privalo taikyti kainų perskaičiavimo koeficientus (1 priedas) bei skerdyklos vadovo patvirtintus kainininkus už 51-51,9 proc. raumeningumo kiaulių skerdenas. Kainininkai turi būti supirkimo vietose ir prieinami pardavėjams.

34. Už 27 punkte nurodytas išbrokuotas skerdenas apmokama pagal atskirą įmonės vadovo patvirtintą kainininką. Brokuojant skerdenos dalį pagal veterinarijos inspektoriaus aktą, už likusią skerdenos dalį atsiskaitoma pagal šalių susitarimą.

35. Dėl skerdyklos kaltės sumaišius kiaules ar jų skerdenas, kai negalima identifikuoti jų savininko, kiaules priverstinai paskerdus transportavimo metu, joms kritus dėl pirkėjo kaltės arba jas paskerdus vėliau nustatyto laiko, taip pat neteisingai perpjovus skerdeną per stuburą, dėl pirkėjo kaltės atsiradus atviriems lūžiams (kai negalima vertinti skerdenos kokybės), už kiaules apmokama pagal pasvertą arba apskaičiuotą (taikant skerdyklos patvirtintus vidutinius metinius mėsos išeigų normatyvus, remiantis kiaulės svorio, lyties įrašais) skerdenos svorį. Kiaulių pirkimo-pardavimo rinkos kaina apskaičiuojama priskiriant jai U raumeningumo klasę.

 

VII. INFORMAVIMAS APIE APSKAIČIUOTĄ KAINĄ PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR RAUMENINGUMĄ

 

36. Išbrokavus skerdeną arba jos dalį arba esant 35 punkte nurodytiems atvejams, pirkėjas apie tai informuoja pardavėją telefonu ir registruotu laišku ne vėliau kaip kitą dieną po kiaulės skerdimo.

37. Pardavėjui pareikalavus, informacija apie kiaulių skerdenų įvertinimo rezultatus turi būti pateikta skerdimo arba kitą dieną po skerdimo.

38. Pirkėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po kiaulės skerdimo išrašo pardavėjui Gyvulių pirkimo dokumentą, kuris visiškai užpildomas pagal kiaulių važtaraščio (lydraščio) bei skerdenų klasifikavimo duomenis (įrašant skerdenos įskaitini svorį, raumeningumo klasę ir kt.).

 

VIII. PIRKĖJŲ ATSAKOMYBĖ

 

39. Pirkėjas atsako už skerdenų vertintojo tinkamų darbo sąlygų sudarymą ir šių taisyklių vykdymą.

 

IX. GINČŲ SPRENDIMAI

 

40. Pardavėjas ar pirkėjas gali raštiškai kreiptis į valstybės įmonę „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ dėl netenkinančių vertinimo rezultatų. Šios įmonės kontrolieriai privalo patikrinti skerdenų vertintojo darbą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo ir informuoti pirkėją ir pardavėją apie patikrinimo rezultatus.

41. Skerdenų vertintojas už neteisingą skerdenų vertinimą atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

42. Visi kiti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Kiaulių įkainojimo pagal skerdenos svorį ir

kokybę taisyklių

1 priedas

 

PRIVALOMI KIAULIŲ SKERDENOS KAINOS PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

 

Raumeningumas proc.

Korekcijos koef. proc.

<40

-10,80

40-40,9

-9,90

41-41,9

-9,0

42-42,9

-8,10

43-43,9

-7,20

44-44,9

-6,30

45-45,9

-5,40

46-46,9

-4,50

47-47,9

-3,60

48-48,9

-2,70

49-49,9

-1,80

50-50,9

-0,90

51-51,9

0

52-52,9

0,90

53-53,9

1,80

54-54,9

2,70

55-55,9

3,60

56-56,9

4,50

57-57,9

5,40

>58

6,30

______________

 

Kiaulių įkainojimo pagal skerdenos svorį ir

kokybę taisyklių

2 priedas

 

KIAULIŲ SKERDENŲ KAINOS PAGAL SKERDENŲ SVORĮ IR KOKYBĘ APSKAIČIAVIMO

PAVYZDYS

 

Raumeningumas proc.

Korekcijos koef. proc.

Skerdenos svoris kg

<50

50-59,99

60-69,99

70-79,99 *

80-89,99*

90-99,99

100-109,99

110-119,99

>120

<40

-10,80

3,57

4,91

5,35

5,98

5,98

5,35

4,91

4,46

4,01

40-40,9

-9,90

3,60

4,96

5,40

6,04

6,04

5,40

4,96

4,51

4,05

41-41,9

-9,0

3,64

5,01

5,46

6,10

6,10

5,46

5,01

4,55

4,09

42-42,9

-8,10

3,68

5,06

5,51

6,16

6,16

55,51

5,06

4,60

4,13

43-43,9

-7,20

3,71

5,10

5,56

6,22

6,22

5,56

5,10

4,64

4,17

44-44,9

-6,30

3,75

5,15

5,62

6,28

6,28

5,62

5,15

4,69

4,21

45-45,9

-5,40

3,78

5,20

5,67

6,34

6,34

5,67

5,20

4,73

4,25

46-46,9

-4,50

3,82

5,25

5,73

6,40

6,40

5,73

5,25

4,78

4,29

47-47,9

-3,60

3,86

5,30

5,78

6,46

6,46

5,78

5,30

4,82

4,33

48-48,9

-2,70

3,89

5,35

5,83

6,52

6,52

5,83

5,35

4,87

4,37

49-49,9

-1,80

3,93

5,40

5,89

6,58

6,58

5,89

5,40

4,91

4,41

50-50,9

-0,90

3,96

5,45

5,94

6,64

6,64

5,94

5,45

4,96

4,46

51-51,9

0

4,00

5,50

6,60

6,70

6,70

6,00

5,50

5,50

4,50

52-52,9

0,90

4,04

5,55

6,05

6,76

6,76

6,05

5,55

5,05

4,54

53-53,9

1,80

4,07

5,60

6,10

6,82

6,82

6,10

5,60

5,09

4,58

54-54,9

2,70

4,11

5,65

6,16

6,88

6,88

6,16

5,65

5,14

4,62

55-55,9

3,60

4,14

5,70

6,12

6,94

6,94

6,21

5,70

5,19

4,66

56-56,9

4,50

4,18

5,75

6,27

7,00

7,00

6,27

5,75

5,23

4,70

57-57,9

5,40

4,22

5,80

6,32

7,06

7,06

6,32

5,80

5,28

4,74

>58

6,30

4,25

5,85

6,37

7,12

7,12

6,37

5,85

5,32

4,78

* – Šio svorio skerdenų bazinė kaina yra pagrindas kito svorio skerdenų bazinei kainai nustatyti.

______________

 

Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir

kokybę taisyklių

3 priedas

 

(Formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

(skerdyklos pavadinimas)

_____________________________________________________________________

(adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAS

 

                                            Nr. _____

                                                                                          (data)

 

Dienos skerdimo Nr.

Tiekėjo Nr.

Kiaulės identifikavimo Nr.

Lytis

Šiltos skerdenos svoris kg

Lašinių storis mm (išmatuotas introskopu)

Raumeningumas proc.

Raumeningumo klasė

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skerdenų vertintojas                                      (Parašas)                                           (Vardas ir pavardė)

______________