LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIKVIDUOTŲ TEISMO ANTSTOLIŲ KONTORŲ PRIE APYLINKĖS TEISMŲ NEIŠMOKĖTŲ LĖŠŲ, PRIKLAUSANČIŲ IŠIEŠKOTOJAMS AR KITIEMS ASMENIMS, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. 1R-422

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2043) 10 straipsniu ir atsižvelgdamas į Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2005-04-14 ataskaitoje Nr. 2040-8-34 „Teismo antstolių reformos vykdymas“ pateiktas rekomendacijas:

1. Tvirtinu Likviduotų teismo antstolių kontorų prie apylinkės teismų neišmokėtų lėšų, priklausančių išieškotojams ar kitiems asmenims, išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad išieškotojai ar kiti asmenys, kuriems likviduotos teismo antstolių kontoros prie apylinkės teismų neišmokėjo jiems priklausančių lėšų, turi teisę per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Teisingumo ministerijai prašymus išmokėti jiems priklausančias lėšas.

3. Pasibaigus šio įsakymo 2 punkte nurodytam terminui, likviduotų teismo antstolių kontorų prie apylinkės teismų neišmokėtos lėšos, kurių Teisingumo ministerija negrąžino išieškotojams ar kitiems asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamos bešeimininkiu turtu ir pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-422

 

LIKVIDUOTŲ TEISMO ANTSTOLIŲ KONTORŲ PRIE APYLINKĖS TEISMŲ NEIŠMOKĖTŲ LĖŠŲ, PRIKLAUSANČIŲ IŠIEŠKOTOJAMS AR KITIEMS ASMENIMS, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Likviduotų teismo antstolių kontorų prie apylinkės teismų neišmokėtų lėšų, priklausančių išieškotojams ar kitiems asmenims, išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato likviduotų teismo antstolių kontorų prie apylinkės teismų pervestų į Teisingumo ministerijos sąskaitą Nr. LT867044060000269471 neišmokėtų lėšų išieškotojams ar kitiems asmenims išmokėjimo tvarką.

2. Gavėjas – tai išieškotojas ar kitas asmuo, kuriam, likvidavus teismo antstolių kontoras prie apylinkių teismų, nebuvo išmokėtos jam priklausančios lėšos.

3. Teisingumo ministerija iki 2006 m. kovo 1 d. pateikia apylinkės teismams likviduotų teismo antstolių kontorų sudarytus baigtų vykdomųjų bylų, kuriose yra išieškotos ir gavėjams neišmokėtos piniginės lėšos, inventorizavimo aktus, prašydama pateikti Teisingumo ministerijai šiuose aktuose nurodytas užbaigtas vykdomąsias bylas.

4. Apylinkių teismams pateikus šio Aprašo tvarkos 3 punkte nurodytas vykdomąsias bylas, Teisingumo ministerija raštu informuoja gavėjus vykdomosiose bylose nurodytais adresais apie jam priklausančių lėšų išmokėjimo tvarką.

5. Gavėjai pateikia Teisingumo ministerijai prašymą grąžinti jiems priklausančias lėšas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar juridinio asmens registravimo pažymėjimą. Papildomai turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. jeigu į Teisingumo ministeriją kreipiasi mirusio gavėjo įpėdinis, – gavėjo mirties liudijimas ir paveldėjimo teisės liudijimas;

5.2. jeigu į Teisingumo ministeriją kreipiasi atstovas, – įgaliojimas ir atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5.3. jeigu į Teisingumo ministeriją kreipiasi gavėjo teisių perėmėjas – dokumentai, patvirtinantys reikalavimo teisės perėmimą.

6. Gavėjų prašymai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) ir Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Teisingumo ministerijoje tvarkos, patvirtintos teisingumo ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 286 (Žin., 2002, Nr. 105-4725), nustatyta tvarka. Sprendimą išmokėti lėšas gavėjams priima Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius arba jo įgaliotas asmuo.

7. Gavėjams priklausančias lėšas Teisingumo ministerija perveda į jo prašyme nurodytą sąskaitą bet kuriame banke per 10 darbo dienų nuo sprendimo išmokėti lėšas priėmimo dienos.

8. Sprendimai dėl gavėjams priklausančių lėšų neišmokėjimo gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________