PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. 1-404

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 3 punktu,

tvirtinu Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatus (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS

VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS                                                               KAZYS ZULONAS


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus

2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404

 

GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (toliau – nuostatai) nustato minimalius gaisrinės saugos ženklų ir jų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus, gaisrinės saugos ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pareigas įrengti šiuos ženklus.

2. Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus bei pagal Lietuvos standartus LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai“.

3. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams (toliau – įmonės), kuriuose darbo santykiai grindžiami Darbo sutarties įstatymu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Šie nuostatai nereglamentuoja pavojingų medžiagų pavojaus klasę nurodantiems ženklams nustatytų reikalavimų.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. gaisrinės saugos ženklai – vaizdiniai ženklai (toliau – ženklai), teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, gaisrinės saugos reikalavimus;

5.2. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai – ženklai, nurodantys saugios žmonių evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptį;

5.3. gaisrinės įrangos ženklai – ženklai, nurodantys gaisro gesinimo įrenginių bei priemonių įrengimo ar išdėstymo vietas;

5.4. informacijos ženklai – ženklai, teikiantys vaizdinę informaciją apie tam tikrus objektui nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus;

5.5. draudžiamieji ženklai -ženklai, draudžiantys elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;

5.6. įspėjamieji ženklai – ženklai, kurie įspėja apie riziką arba pavojų;

5.7. vaizdinis ženklas – ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai gerai apšviestas;

5.8. saugos spalva – spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;

5.9. grafinis simbolis arba piktograma – ant ženklo pavaizduota iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį;

5.10. šviesinis ženklas – ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas, pagamintas iš permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;

5.11. jungtinis ženklas -ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos;

5.12. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties laikiklio.

 

III. ĮMONIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

6. Įmonių vadovai privalo įrengti gaisrinės saugos ženklus ten, kur to reikia pagal galiojančius teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi ir tinkamai eksploatuojami.

7. Vadovai privalo apmokyti ir instruktuoti įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl gaisrinės saugos ženklų taikymo įmonėje.

Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, jų vaizdinės informacijos prasmė, taip pat kaip elgtis įprastais bei ekstremaliais atvejais.

8. Įmonių vadovai gali priimti ir taikyti griežtesnius, negu išdėstyti šiuose nuostatuose, reikalavimus, garantuojančius geresnę darbuotojų saugą, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą.

 

IV. MINIMALŪS BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLAMS IR JŲ NAUDOJIMUI ĮMONĖSE

 

9. Naudojami gaisrinės saugos ženklai:

9.1. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai (1 priedas).

Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma, balta piktograma žaliame fone (žalia saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.2. gaisrinės įrangos ženklai (2 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma raudoname fone (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.3. informacijos ženklai (3 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma mėlyname fone (mėlyna saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.4. draudžiamieji ženklai (4 priedas).

Esminiai požymiai: skritulio forma, juoda piktograma baltame fone, raudona žiedinė juosta, raudona įstriža juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 45 laipsnių kampu) (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 35 proc. ženklo ploto);

9.5. įspėjamieji ženklai (5 priedas).

Esminiai požymiai: lygiakraščio trikampio forma, juoda piktograma geltoname fone, juodas trikampis apvadas (geltona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto).

10. Įmonėse taip pat gali būti naudojami jungtiniai ir sudėtiniai gaisrinės saugos ženklai:

10.1. jungtinis ženklas – ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos, norint perteikti išsamesnę informaciją (pavyzdžiui, 1 priede nurodyti evakuacijos krypties ženklai 1.5-1.11);

10.2. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties stačiakampio laikiklio. Jis įrengiamas tose vietose, kur vienu metu galimi keli skirtingo pobūdžio pavojai.

11. Ženklų piktogramos turi būti paprastos ir turėti tik esmines detales.

12. Naudojamos piktogramos gali nežymiai skirtis arba būti detalesnės, negu pateiktos šių nuostatų 1-5 prieduose, jei dėl tokių skirtumų bei pakeitimų jų reikšmė nepakis ir liks suprantama.

13. Ženklai turi būti pagaminti iš smūgiams ir atmosferos veiksniams atsparių medžiagų, tinkamų aplinkai, kurioje jie naudojami.

14. Ženklų matmenys ir kolorimetrinės bei fotometrinės savybės turi būti tokios, kad ženklai būtų aiškiai matomi ir lengvai suprantami.

15. Ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje. Jų matmenys nustatomi pagal 6 priede pateiktą metodiką.

16. Ženklo matomumo neturi mažinti kitos paskirties ženklai.

17. Ženklai turi būti geros būklės, tinkamai apipavidalinti ir išdėstyti, jų turi būti pakankamas skaičius.

18. Šviesiniai gaisrinės saugos ženklai privalo turėti avarinį energijos šaltinį, užtikrinantį ženklo veikimą dingus elektros įtampai. Būtina periodiškai tikrinti, ar šviesiniai ženklai gerai ir efektyviai veikia.

19. Šviesinio ženklo skleidžiama šviesa, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, turi aiškiai skirtis nuo aplinkos. Ženklo šviesa neturi akinti, tačiau ji neturi būti ir per silpna, kad nebūtų prastai matomas ženklas.

20. Ženklai būti periodiškai valomi, prižiūrimi, tikrinami ir taisomi, o prireikus keičiami naujais, kad būtų išsaugotos pagrindinės savybės ir (arba) veikimo principas.

21. Gaisrinės saugos ženklai turi būti pašalinti, kai pasikeitusi situacija įmonėje nebekelia pavojaus.

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

1 priedas

 

EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

Ženklas

Forma ir spalva

Pavadinimas

Naudojimas

1.1

 

Kvadratas Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas į kairę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose

1.2

 

Kvadratas Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas į dešinę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose

1.3

 

Kvadratas Žalia ir balta

Krypties rodyklė (pasukimas kas 90°)

Evakuacijos keliuose

1.4

 

Kvadratas Žalia ir balta

Krypties 45° rodyklė (pasukimas kas 90°)

Evakuacijos keliuose

1.5

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas į kairę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

1.6

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

1.7

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

1.8

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas į dešinę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

1.9

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

1.10

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

1.11

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas tiesiai

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

1.12

 

Stačiakampis Žalia ir balta

Evakuacinis išėjimas tiesiai

Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

2 priedas

 

GAISRINĖS ĮRANGOS ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

Ženklas

Forma ir spalva

Pavadinimas

Naudojimas

2.1

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gesintuvas

Gesintuvų išdėstymo vietose

2.2

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisrinės žarnos ritinys

Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose

2.3

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisrinės kopėčios

Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose

2.4

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisro gesinimo įrangos rinkinys

Priešgaisrinių skydų, stendų, spintų įrengimo vietose

2.5

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisro aliarmo skelbimo vieta

Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose

2.6

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisro avarinis telefonas

Vietose, iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą

2.7

 

Kvadratas Raudona ir balta

Gaisrinis hidrantas

Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti

2.8

 

Kvadratas Raudona ir balta

Krypties rodyklė (pasukimas kas 90°)

Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

3 priedas

 

INFORMACIJOS ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

Ženklas

Forma ir spalva

Pavadinimas

Naudojimas

3.1

 

Kvadratas Mėlyna ir balta

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Prie įėjimo į pastatą ar patalpą

3.2

 

Kvadratas Mėlyna ir balta

Rūkymo vieta

Rūkymui įrengtose vietose

3.3

 

Kvadratas Mėlyna ir balta

Vandens šaltinis

Prie vandens šaltinių, įrengtų arba pritaikytų gaisrams gesinti

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

4 priedas

 

DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

Ženklas

Forma ir spalva

Pavadinimas

Naudojimas

4.1

 

Skritulys Balta, raudona, juoda

Nerūkyti

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

4.2

 

Skritulys Balta, raudona, juoda

Draudžiama naudotis ugnimi, atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

4.3

 

Skritulys Balta, raudona, juoda

Draudžiama gesinti vandeniu

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas draudžiama gesinti vandeniu

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

5 priedas

 

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

Ženklas

Forma ir spalva

Pavadinimas

Naudojimas

5.1

 

Lygiakraštis trikampis

Geltona ir juoda

Įspėjimas. Sprogioji medžiaga

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos

5.2

 

Lygiakraštis trikampis Geltona ir juoda

Įspėjimas.

Sprogi aplinka

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur susidarius tam tikroms sąlygoms atsiranda sprogimo pavojus

5.3

 

Lygiakraštis trikampis Geltona ir juoda

Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medžiagos

5.4

 

Lygiakraštis trikampis Geltona ir juoda

Įspėjimas. Oksiduojančioji medžiaga

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos oksiduojančiosios medžiagos

______________


Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

6 priedas

 

ŽENKLO MATMENŲ NUSTATYMAS

 

Santykis tarp didžiausio atstumo, iš kurio ženklas yra įskaitomas ir figūra bei spalva pastebimos, ir ženklo aukščio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprašomas šia lygtimi:

 

h = l/Z,

 

čia:

h – ženklo aukštis;

l – pastebėjimo atstumas;

Z – atstumo faktorius = 1/tan α;

α – ženklo kampinė skėstis (tan α = h/1);

h ir l turi tuos pačius vienetus (žr. paveikslą).

 

 

 

Ženklo aukščiu h imama stačiakampio arba kvadrato formos ženklo statmenoji kraštinė, skritulio formos ženklo skersmuo ir trikampio formos ženklo aukštinė.

Z faktorius priklauso nuo ženklo aukščio, esminių detalių dydžio, ženklo skaisčio ir jo kontrasto aplinkos atžvilgiu.

Santykis r, kuris yra ženklo aukščio ir esminės detalės dydžio dalmuo, turi būti 15 arba mažesnis. Kai r yra didesnis už 15, Z reikšmė turi būti koreguojama daugikliu 15/r.

Pagal šią geometrinę sąlygą nekoreguotas atstumo faktorius Z, galiojantis apšviestiems ženklams, turi būti 100, jeigu į ženklo paviršių krentanti apšvieta didesnė kaip 50 lx.

______________