LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-441 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 29 d. Nr. ĮV-759

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. ĮV-441 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-253) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų 12 punktas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS