LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gruodžio 15 d. Nr. X-451

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802)

 

1 straipsnis. 25 straipsnio 1 dalies papildymas 8 punktu ir 2 dalies pakeitimas

1. Papildyti 25 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

2. 25 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičių ir žodžio „1, 3 ir 4“ įrašyti skaičius ir žodį „1, 3, 4 ir 8“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą arba importuojant etilo alkoholį, nurodytą šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 8 punktuose, akcizai neskaičiuojami. Konkrečią šio straipsnio 1 dalyje nurodytų lengvatų taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________