LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDŲ UŽ PAREIGAS, SUSIJUSIAS SU YPATINGA SPECIFIKA, MOKĖJIMO BEI YPATINGŲ KARINIŲ SPECIALYBIŲ, KURIŲ SPECIALISTAMS GALI BŪTI SUTEIKIAMOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS, SĄRAŠO IR KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) 58 straipsniu ir 60 straipsnio 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ 1.3 punktu (Žin., 1998, Nr. 104-2873; 2004, Nr. 43-1411; 2005, Nr. 97-3660) ir atsižvelgdamas į krašto apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-737 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karinių specialybių sąrašo ir karinių specialybių aprašymų tvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1. Pareigybių, susijusių su ypatinga specifika, kurias vykdantiems profesinės karo tarnybos kariams mokamas tarnybinio atlyginimo (1,0 minimalios mėnesinės algos dydžio) priedas, sąrašą (pridedama);

1.2. Ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteiktos kvalifikacinės kategorijos, sąrašą (pridedama);

1.3. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.4. Rekomendacijos suteikti kvalifikacinę kategoriją formą (pridedama).

3. Įsakau:

3.1. kariuomenės vadui:

3.1.1. iki 2005 m. gruodžio 15 d. patvirtinti atitinkamų kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijų sudėtis, jų veiklos nuostatus bei specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus atitinkamai kategorijai gauti;

3.1.2. įpareigoti kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijas iki 2005 m. gruodžio 28 d. iš naujo svarstyti, ar kvalifikacinės kategorijos, kurios buvo suteiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1155 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, atitinka naujus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus;

3.2. atitinkamoms apskaitą vykdančioms tarnyboms:

3.2.1. išmokėti profesinės karo tarnybos kariams, tiesiogiai atlikusiems šiuo įsakymu nustatytas pareigas, susijusias su ypatinga specifika, tarnybinio atlyginimo priedus už atliktas pareigas nuo 2005 m. krašto apsaugos ministro įsakymais patvirtintų pareigybių sąrašų įsigaliojimo dienos;

3.2.2. išmokėti profesinės karo tarnybos kariams, nuo 2005 m. krašto apsaugos ministro įsakymais patvirtintų pareigybių sąrašų įsigaliojimo dienos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, priedus už kvalifikacines kategorijas, kurios buvo suteiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1155 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, pagal dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ (Žin., 1998, Nr. 104-2873; 2004, Nr. 43-1411; 2005, Nr. 97-3660), ir mokėti šiuos priedus iki nustatyta tvarka bus apsvarstytos ir patvirtintos naujos kvalifikacinės kategorijos;

3.3. karinių vienetų vadams:

3.3.1. iki 2005 m. gruodžio 15 d. pateikti apskaitą vykdančioms tarnyboms duomenis apie profesinės karo tarnybos karius, nuo 2005 m. krašto apsaugos ministro įsakymais patvirtintų pareigybių sąrašų įsigaliojimo dienos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos atlikusius pareigas, susijusias su ypatinga specifika, nurodant konkrečius laikotarpius, kai tos pareigos buvo atliekamos tiesiogiai;

3.3.2. nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos teikti apskaitą vykdančioms tarnyboms įsakymus dėl priedų už ypatingą specifiką mokėjimo už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 3 dienos.

4. Nustatau, kad:

4.1. Ypatingos specifikos pareigų, kurioms atlikti reikia ypatingos psichologinės ir fizinės ištvermės, sąrašas, pagal kurį profesinės karo tarnybos kariams mokamas tarnybinio atlyginimo (2,0, 1,5, 1 minimalių mėnesinių algų dydžio) priedas, tvirtinamas atskiru Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu;

4.2. šio įsakymo 1.3 punktas bei juo tvirtinamas Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašas įsigalioja Lietuvos kariuomenės vadui patvirtinus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus atitinkamai kategorijai gauti;

4.3. nuo šio įsakymo 1.3 punkto įsigaliojimo dienos netenka galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-1155 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1605

 

PAREIGYBIŲ, SUSIJUSIŲ SU YPATINGA SPECIFIKA, KURIAS VYKDANTIEMS PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS MOKAMAS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pareigybė

Pastabos

1.

Skrydžiai orlaivio įgulos sudėtyje

 

1.1.

Skraidymo grupės vadas

 

1.2.

Vyr. navigatorius

 

1.3.

Navigatorius

 

1.4.

Lengvųjų atakos lėktuvų grandies vadas

 

1.5.

Vyr. lakūnas instruktorius

 

1.6.

Vyr. lakūnas

 

1.7.

Lakūnas

 

1.8.

Transporto lėktuvų eskadrilės vadas

 

1.9.

Transporto lėktuvų eskadrilės vado pavaduotojas

 

1.10.

Transporto lėktuvų grandies vadas

 

1.11.

Borto vyr. technikas

 

1.12.

Borto technikas

 

1.13.

Sraigtasparnių eskadrilės vadas

 

1.14.

Sraigtasparnių eskadrilės vado pavaduotojas

 

1.15.

Sraigtasparnių eskadrilės grandies vadas

 

1.16.

Vyr. gelbėtojas

 

1.17.

Gelbėtojas instruktorius

 

1.18.

Gelbėtojas

 

1.19.

Skrydžių saugos skyriaus viršininkas

 

1.20.

LK Skrydžių saugos departamento direktorius

 

1.21.

LK Skrydžių saugos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

1.22.

Inspektorius lakūnas

 

1.23.

Inspektorius inžinierius

 

2.

Pratybos juroje ir koviniai budėjimai laivo įgulos sudėtyje

 

2.1.

KJP ar aukštesnio vado įsakymu patvirtintiems laivo įgulos nariams

Pratybų jūroje ir kovinių budėjimų laivo įgulos sudėtyje metu

3.

Nardymo ir kiti darbai po vandeniu

 

3.1.

Povandeninių veiksmų komandos vadas

 

3.2.

Povandeninių veiksmų komandos vado pavaduotojas

 

3.3.

Povandeninių veiksmų komandos grupės vadas

 

3.4.

Povandeninių veiksmų komandos grupės vado pavaduotojas

 

3.5.

Naras

 

3.6.

Naras išminuotojas

 

3.7.

Naro išminuotojo padėjėjas

 

3.8.

Povandeninių veiksmų komandos specialistas

 

3.9.

Povandeninių veiksmų komandos intendantas

 

3.10.

Povandeninių veiksmų komandos aukšto slėgio kompresorių technikas

 

3.11.

Nardymo ekipuotės ir remonto įrangos technikas

 

4.

Išminavimo ir sprogdinimo darbai

 

4.1.

Inžinerijos bataliono S3 skyriaus operacijų karininkas

Tiesiogiai vykdantiems išminavimo, sprogdinimo darbus

4.2.

Inžinerijos bataliono S3 skyriaus kovinio rengimo specialistas

4.3.

Inžinerijos kuopos vadas

4.4.

Inžinerijos kuopos vado pavaduotojas

4.5.

Inžinerijos būrio vadas

4.6.

Bendrosios inžinerijos kuopos vadas

4.7.

Bendrosios inžinerijos kuopos vado pavaduotojas

4.8.

Bendrosios inžinerijos būrio vadas

4.9.

Inžinerijos bataliono S3 skyriaus inžinerijos karininkas

4.10.

Inžinerijos bataliono S3 skyriaus operacijų specialistas

4.11.

Išminavimo operacijų karininkas

4.12.

Išminavimo operacijų specialistas

 

4.13.

Išminavimo kuopos vadas

 

4.14.

Išminavimo kuopos vado pavaduotojas

 

4.15.

Išminavimo būrio vadas

 

4.16.

Išminavimo būrio vado pavaduotojas

 

4.17.

Išminuotojų skyriaus vadas

 

4.18.

Inžinerijos skyriaus vadas

 

4.19.

Vyriausiasis išminuotojas

 

4.20.

Vyresnysis išminuotojas

 

4.21.

Išminuotojas

 

4.22.

Improvizuotų sprogmenų naikinimo specialistas

 

4.23.

Narų skyriaus vadas

 

4.24

Naras

 

4.25.

Sprogdinimo darbų, minavimo ir išminavimo sekcijos viršininkas

Tiesiogiai vykdantiems išminavimo, sprogdinimo darbus

4.26.

Sprogdinimo darbų, minavimo ir išminavimo sekcijos vyriausiasis instruktorius

4.27.

Sprogdinimo darbų, minavimo ir išminavimo sekcijos vyresnysis instruktorius

4.28.

Fortifikacijos ir maskavimo sekcijos viršininkas

4.29.

Fortifikacijos ir maskavimo sekcijos vyriausiasis instruktorius

4.30.

Inžinerinės taktikos sekcijos viršininkas

4.31.

Inžinerinės taktikos sekcijos vyriausiasis instruktorius

4.32.

Inžinerijos sekcijos viršininkas

4.33.

Vyresnysis instruktorius sprogdinimo darbams

4.34.

Vyresnysis instruktorius inžinerinėms užtvaroms

4.35.

Instruktorius sprogdinimo darbams

5.

Šuoliai su parašiutu

 

5.1.

Parašiutinio rengimo centro viršininkas

 

5.2.

Parašiutinio rengimo centro skyriaus viršininkas

 

5.3.

Parašiutinio rengimo centro vyriausiasis instruktorius

 

5.4.

Parašiutinio rengimo centro vyresnysis instruktorius

 

5.5.

Parašiutinio rengimo centro vyriausiasis specialistas

 

5.6.

Parašiutinio rengimo centro vyresnysis specialistas

 

5.7.

Parašiutinio rengimo centro specialistas

 

6.

Bazinis karinis rengimas mokomuosiuose batalionuose

 

6.1.

Mokomųjų batalionų, vykdančių bazinį karių rengimą, instruktoriai

 

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1605

 

YPATINGŲ KARINIŲ SPECIALYBIŲ, KURIŲ SPECIALISTAMS GALI BŪTI SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Karinė specialybė

Specialybės kodas

1.

Inžinerinės paramos inžinierius

030100****

2.

Standartinių sprogmenų neutralizavimo inžinierius

030200****

3.

Karo inžinerijos sprogdinimo darbų inžinierius

030300****

4.

Išminavimo darbų technikas

034700****

5.

Sprogdintojas išminuotojas

034800****

6.

Savadarbių sprogmenų neutralizavimo technikas

035000****

7.

Naras sprogdintojas išminuotojas

035100****

8.

Naras povandeninių konstrukcijų technikas

035200****

9.

ABC apsaugos karininkas

040100****

10.

Mobilių ABC žvalgybos prietaisų technikas

0441A0****

11.

Nešiojamų ABC žvalgybos prietaisų technikas

0441B0****

12.

Technikos ABC užterštumo pašalinimo technikas

0442A0****

13.

Personalo ABC užterštumo pašalinimo technikas

0442B0****

14.

Vietovės ABC užterštumo pašalinimo technikas

0442C0****

15.

ABC užterštumo prognozavimo technikas

044300****

16.

Individualių ABC apsaugos priemonių įrangos technikas

0444A0****

17.

Kolektyvinių ABC apsaugos priemonių įrangos technikas

0444B0****

18.

ABC matavimo prietaisų įrangos technikas

0444C0****

19.

ABC švarinimo priemonių technikas

0444D0****

20.

ABC meteorologas

044500****

21.

ABC laborantas

044600****

22.

Atakos naikintuvo L-39 lakūnas

1101BA****

23.

Lengvojo transporto lėktuvo L-410 lakūnas

1102AA****

24.

Lengvojo transporto lėktuvo AN-2 lakūnas

1102AB****

25.

Lengvojo transporto lėktuvo AN-26 lakūnas

1102AC****

26.

Vidutiniojo sraigtasparnio MI-8 lakūnas

1103BA****

27.

Lengvojo transporto lėktuvo AN-26 navigatorius

1105AC****

28.

Lengvojo transporto lėktuvo AN-26 eksploatavimo ore inžinierius

1106AC****

29.

Vidutiniojo sraigtasparnio MI-8 eksploatavimo ore inžinierius

1107BA****

30.

Lengvojo transporto lėktuvo AN-26 eksploatavimo ore technikas

1141AC****

31.

Vidutiniojo sraigtasparnio MI-8 eksploatavimo ore technikas

1142BA****

32.

Vidutiniojo sraigtasparnio MI-8 technikas gelbėtojas

1143BA****

33.

Naras išminuotojas

240100**“

34.

Naras inžinierius

240200****

35.

Kovinis plaukikas

240300****

36.

Naras išminuotojas

244100****

37.

Naras technikas

244200****

38.

Kovinis plaukikas

244300****

39.

Medicinos technikos specialistas

444300****

40.

Parašiutų ir parašiutinės gelbėjimo įrangos inžinierius

690100****

41.

Parašiutų ir parašiutinės gelbėjimo įrangos technikas

694100****

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1605

 

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašas nustato bendruosius kvalifikacinių kategorijų suteikimo profesinės karo tarnybos kariams reikalavimus, taip pat šių kategorijų suteikimo ir pažeminimo (atėmimo) sąlygas ir tvarką.

2. Kvalifikacinės kategorijos gali būti suteikiamos ypatingų karinių specialybių, patvirtintų krašto apsaugos ministro, kariams, tiesiogiai atliekantiems nustatytas pareigas, turintiems pakankamai teorinių žinių, praktinės patirties ir išlaikiusiems atitinkamus kvalifikacinius egzaminus

 

II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REIKALAVIMAI

 

3. Profesinės karo tarnybos kariui kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama, kai jis:

3.1. eina pareigas, kurias atliekant būtina turėti karinę specialybę įvardytą „Ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteiktos kvalifikacinės kategorijos, sąraše“;

3.2. teigiamai atestuotas;

3.3. išlaikęs teorinio patikrinimo egzaminus;

3.4. išlaikęs praktinių įgūdžių patikrinimą;

3.5. visiškai įvykdęs kitus atitinkamos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

 

4. Aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti kandidatas turi būti ištarnavęs, turėdamas atitinkamai žemesnę kvalifikacinę kategoriją, ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus.

 

III. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

5. Kvalifikacinės kategorijos suteikiamos tik profesinės karo tarnybos kariams.

6. Kvalifikacines kategorijas suteikia kariuomenės vadas kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos (toliau – komisija) teikimu.

7. Komisijai kandidatūras kvalifikacinei kategorijai gauti teikia karinio vieneto, kuriame tarnauja karys, vadas, kai kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus kvalifikacinei kategorijai gauti.

8. Komisijai pateikiama kandidato tarnybinė charakteristika ir nustatytos formos rekomendacija atitinkamai kvalifikacinei kategorijai gauti.

9. Komisija įvertina karių, pristatomų atitinkamai kvalifikacinei kategorijai suteikti, profesines žinias ir įgūdžius pagal kvalifikacinius reikalavimus, įvertina kandidato tarnybą, žinias, įgūdžius, darbo patirtį, drausmę ir išvadas pateikia kariuomenės vadui.

10. Kvalifikacinės kategorijos suteikiamos vieneriems metams.

 

IV. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ PAŽEMINIMO (ATĖMIMO) TVARKA

 

11. Kvalifikacinė kategorija gali būti pažeminta komisijai nustačius, kad karys neatitinka jam suteiktos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų.

12. Dalinio, padalinio vadas arba struktūrinio vieneto, kuriame tarnauja karys, viršininkas nedelsdamas raštu informuoja komisiją, jei mano, kad karys neatitinka jam suteiktai kvalifikacinei kategorijai keliamų reikalavimų arba blogai atlieka pareigas.

13. Kvalifikacinė kategorija pažeminama arba atimama kariuomenės vado įsakymu, komisijos siūlymu.

14. Kario kandidatūra kvalifikacinei kategorijai atgauti, kai ši pažeminta arba atimta, pirmiau minėta tvarka gali būti teikiama ne anksčiau kaip po 1 metų ir tik kariui įvykdžius visus kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

15. Kvalifikacinių kategorijų pažeminimo arba atėmimo sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas krašto apsaugos ministro įsakymu, kariuomenės vado teikimu.

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1605

 

REKOMENDACIJA SUTEIKTI KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ

 

_____________________________________________________________________

(kvalifikacinės kategorijos, kurią rekomenduojama suteikti kandidatui, pavadinimas)

 

1. Kandidatas

1.1. Vardas, pavardė

 

 

 

 

1.2. Karinis laipsnis

1.3. Karinis vienetas, pareigos

 

2. Bendrieji kriterijai

2.1. Gimimo data

 

2.2. Atestacijos data ir išvada

2.3. KA sistemoje nuo

 

2.4. Medicinos komisijos data ir išvada

2.5. Baigtos mokymo įstaigos ir kursai (data, kursas)

Lietuvoje:

 

Užsienyje:

2.6. Paskatinimai:

 

 

2.7. Nuobaudos (data):

 

 

 

2.8. Turimas užsienio kalbų mokėjimo lygis pagal ND 6001:

 

2.9. Esama kvalifikacinė kategorija

 

 

2.10. Tarnybos eiga (data (nuo – iki), karinis vienetas, pareigos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įvykdyti reikalavimai kvalifikacinei kategorijai gauti

3.1. Valandų (pratybose) sk.

3.2. Baigti kursai kvalifikacinei kategorijai gauti:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Egzaminų rezultatai ir įvertinimas:

 

 

 

4. Kandidato vertinimo periodas:

Rekomendaciją pildė:

Pareigos

 

 

Laipsnis, vardas, pavardė

Parašas

Aukštesnysis viršininkas (karinio vieneto vadas)

Pareigos

 

 

Laipsnis, vardas, pavardė

Parašas

 

Su rekomendacija susipažinau:

_________________________

(kandidato parašas)

 

KAM Forma 01-06

______________