LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 20 d. Nr. 1359

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 10-356, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989):

1. Išdėstyti 4.398 punktą taip:

4.398. jūrininko knygelės išdavimą 190 litų“.

2. Pripažinti netekusiu galios 4.399 punktą.

3. Pripažinti netekusiu galios 4.400 punktą.

4. Išdėstyti 4.441 punkto pastabą taip:

Pastaba. Mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams už pirmą kartą išduodamą jūrininko knygelę 4.398 punkte nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų. Mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams 4.404, 4.427, 4.431, 4.433, 4.439 ir 4.441 punktuose nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis