LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gruodžio 6 d. Nr. X-427

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) ūkininkui mirus, jeigu nėra ūkio paveldėtojų ir ūkio veikla toliau netęsiama;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS