LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. lapkričio 25 d. Nr. V-914

Vilnius

 

 

Pakeičiu Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563; 2005, Nr. 61-2184):

1. Eilutės „Sauskelnės arba vienkartinės paklodės – 30 vienetų (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių) per mėnesį. Antelė arba basonas – 1 vienetas nustačius diagnozę“ stulpelio „Paskyrimo sąlygos“:

1.1. 3 punkte vietoj žodžių „I grupės invalidams“ įrašau žodžius „asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis“;

1.2. 4 punkte vietoj žodžių „I grupės invalidams“ įrašau žodžius „asmenims, pripažintiems nedarbingais, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis“.

2. Eilutę „Akinių lęšiai“ išdėstau taip:

„Akinių lęšiai

Vaikams, kurių geriau reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo, – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 1 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 1 MGL), o suaugusiesiems, kurių geriau reginčiosios akies regėjimo aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,1, – pagal gydytojų receptus ne dažniau kaip kartą per 2 metus (kompensuojama ne daugiau kaip 2 MGL).“

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA