LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ ST 188710638.10:2005 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TILTŲ BANDYMAI“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 11 d. Nr. V-293

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 19-755), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1899) ir 1998 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu Nr. 43 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:1998 „Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 23-587):

1. Tvirtinu statybos taisykles ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“, skirtas statybos techninių reglamentų STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ ir STR 1.12.01:1998 „Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra“ techniniams reikalavimams įgyvendinti.

2. Nustatau, kad šios taisyklės taikomos atliekant naujai pastatytų arba naudojamų tiltų ir viadukų bandymus.

3. Skelbiu šias taisykles Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniu adresu www. lra. lt.

4. Pavedu šio įsakymo kontrolę vykdyti generalinio direktoriaus pavaduotojui Petrui Tekoriui.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

______________