LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO P94 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS, PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. lapkričio 17 d. Nr. D1-554

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2818):

1. Įsakymu patvirtintos Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos:

1.1. 5 punktą išdėstau taip:

5. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kontroliuodami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo:“;

1.2. 13 punktą išdėstau taip:

13. Kiekvienais metais iki sausio 20 dienos regionų aplinkos apsaugos departamentai pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai duomenis už praėjusiais metais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, įrašytų į jų įskaitą, aplinkosauginę veiklą, užpildydami nustatytos formos lentelę (1 priedas).“.

2. Įsakymu patvirtintos Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos:

2.1. 4 punktą išdėstau taip:

4. Institucijos, suteikiančios galias neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos pirmininką ir narius skiria Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas.“;

2.2. 7 punktą išdėstau taip:

7. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.“;

2.3. 8 punktą išdėstau taip:

8. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams išduodami jų galias patvirtinantys aplinkos ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Juos išduoda Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas bei regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.“;

2.4. 16 punktą išdėstau taip:

16. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgalinimus turi institucijos, išdavusios pažymėjimą, kontroliuojamoje teritorijoje. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įgalinimus turi neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kuriems įgalinimus suteikė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas.“;

2.5. 24 punktą išdėstau taip:

24. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, pasibaigus einamiesiems metams, per 10 darbo dienų grąžina jiems išduotą pažymėjimą ir atsiskaito už aplinkosauginę veiklą jiems įgalinimus suteikusiai institucijai.“;

2.6. 28 punktą išdėstau taip:

28. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisija, pasibaigus einamiesiems metams, per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl įgalinimų pratęsimo. Komisijos posėdis protokoluojamas.“.

3. Įsakymu patvirtintą Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo numeriai – nuo 000001 iki 200000.“.

4. Įsakymu patvirtintą Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formą ir vietoje „Nr. 00000“ įrašau „Nr. 000000“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS