LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVYZDINIO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 11 d. Nr. ISAK-2249

Vilnius

 

1. Tvirtinu Pavyzdinį auklėtojo pareigybės aprašymą (pridedama).

2. Rekomenduoju mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams rengti konkrečiuosius auklėtojų pareigybių aprašymus vadovaujantis šiuo Pavyzdiniu auklėtojo pareigybės aprašymu.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. ISAK-2249

 

PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1. Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą.

2. Auklėtojas – asmuo, ugdantis vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

3. Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

4. Auklėtojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I -983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bei šiuo Aprašu.

5. Auklėtojo taikomi šie ugdymo principai:

5.1. visuminis ugdymas – atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena;

5.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti;

5.3. tęstinumas – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas;

5.4. dermė – derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo(si) būdų, rūpinamasi šeimos švietimu.

6. Auklėtojo funkcijos:

6.1. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

6.1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;

6.1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;

6.1.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;

6.2. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;

6.3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

6.4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;

6.5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

7. Auklėtojas turi teisę:

7.1. pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;

7.2. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;

7.3. gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos;

7.4. teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;

7.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje;

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;

7.7. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nustatytas garantijas;

7.8. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;

7.9. ne trumpesnę nei 0,5 val. trukmės pietų pertrauką;

7.10. ne mažiau kaip 3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai.

8. Auklėtojas privalo:

8.1. užtikrinti savo darbo kokybę;

8.2. organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis Ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2002, Nr. 30-1009);

8.3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

8.4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;

8.5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(si) galimybes;

8.6. bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meno pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;

8.7. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);

8.8. informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

8.9. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;

8.10. dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.;

8.11. laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją;

8.12. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

9. Auklėtojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.

______________