LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL RAMBYNO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 21 d. Nr. 1254

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsniu, 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Rambyno regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą pagal Aplinkos ministerijos pateiktą planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Rambyno regioniniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro Rambyno kraštovaizdžio draustinis, Bitėnų ir Vilkyškių geomorfologiniai draustiniai, Ragainės vingio hidrografinis draustinis, Bitėnų botaninis-zoologinis draustinis, Šilėnų botaninis draustinis, Šereitlaukio architektūrinis draustinis ir Vilkyškių urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Rambyno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti vieno unikaliausių ir raiškiausių Lietuvoje kalvagūbrio erozinio palikuonio – Rambyno kalno kraštovaizdį su garsia Lietuvoje mitologine vieta; etnografiškai vertingus Bitėnų ir Bardėnų kaimus, žyminčius Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus – statinių kompleksus (Bardėnų kaimo buvusios mokyklos sodybą ir Bitėnų kaimo sodybas), laidojimo vietas: Rambyno ir Bitėnų kapines su Vydūno ir Martyno Jankaus kapais, Bardėnų ir Lumpėnų kaimų evangelikų kapines; Martyno Jankaus sodybos vietą Bitėnų kaime; būdingas Rambyno miško biocenozes su retomis miško bendrijomis – pušynus su šluotsmilgėmis, pušynus su šertvėmis; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – Branto pelėausių, rudųjų nakvišų – gyvenamąsias ir veisimosi vietas; europinės svarbos augalų – smiltyninių gvazdikų – augavietes; didžiausią Lietuvoje unikalią baltųjų gandrų koloniją;

2.2. Bitėnų geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą keturių kalvų kompleksą su Velnio kalnu ir jo aplinka; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų gervių perėjimo vietas;

2.3. Vilkyškių geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą gūbrio kalvų kompleksą; būdingas miško biocenozes ir mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijas, Vilkyškių, Opstainių piliakalnius ir šalia jų esančias senovines gyvenvietes, laidojimo vietas (Vilkyškių kaimo II, III, Opstainių ir Opstainėlių kaimų evangelikų kapinaites); gamtos paminklą – Raganų eglę; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – dėmėtųjų, raudonųjų, aukštųjų gegūnių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų drugių – juodųjų apolonų ir machaonų – buveines;

2.4. Ragainės vingio hidrografinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti vieną raiškiausių Nemuno žemupio kilpų – Ragainės vingį su senvaginiais ežerais (Juodežeriu, Merguva, Bevardžiu); Europos Bendrijos svarbos buveines – karbonatinių smėlynų smiltpieves ir šienaujamų mezofitų pievas; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų ūdrų buveines, šikšnosparnių – vėlyvųjų šikšnių ir rudųjų nakvišų – veisimosi vietas ir migracijų teritorijas, griežlių buveines;

2.5. Bitėnų botaninio-zoologinio draustinio tikslas – išsaugoti būdingas Bitėnų girios biocenozes su retomis miško bendrijomis – beržynus su šluotsmilgėmis, beržynus su blakstienuotosiomis viksvomis, uosynus su jonpaparčiais, taip pat būdingiausias mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijas; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – raudonųjų garbenių, bekočių ąžuolų, aukštųjų gegūnių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas ir migracijos teritorijas; gervių perėjimo vietas; Šereitlaukio piliakalnį; kultūros vertybių požymių turinčius objektus (medžių alėjas, laidojimo vietas);

2.6. Šilėnų botaninio draustinio tikslas – išsaugoti būdingas Bitėnų miško biocenozes su retomis miško bendrijomis – pušynus su šluotsmilgėmis; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – dėmėtųjų, raudonųjų, aukštųjų ir baltijinių gegūnių, miškinių varnalėšų, stačiųjų atgirių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas ir migracijos teritorijas, pelėsakalių buveinę;

2.7. Šereitlaukio architektūrinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti Šereitlaukio kompleksinį kultūros paveldo objektą – buvusio dvaro sodybą su alėjų tinklu ir parku; Šereitlaukio senovės gyvenvietę (Sidabrakalnį); į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – šiaurinių ir vėlyvųjų šikšnių, rudųjų nakvišų, šikšniukų nykštukų, rudųjų ausylių – gyvenamąsias ir migracijos vietas;

2.8. Vilkyškių urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti Mažosios Lietuvos istorijoje suvaidinusio svarbų kultūrinį vaidmenį Vilkyškių miestelio senosios dalies gatvių tinklą, užstatymo pobūdį ir erdvinę kompoziciją; Vilkyškių buvusio dvaro sodybą su parku; kitus Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus: statinių kompleksus – Vilkyškių buvusios mokyklos sodybą, Vilkyškių evangelikų bažnyčią ir kleboniją, Vilkyškių pieninės senąją dalį, laidojimo vietas – Vilkyškių kaimo I evangelikų kapines; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – šiaurinių ir vėlyvųjų šikšnių, rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 15 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Rambyno regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 247 „Dėl Kurtuvėnų, Rambyno, Salantų, Veisiejų, Ventos, Žagarės regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1995, Nr. 16-377; 2001, Nr. 95-3352, 95-3353, 95-3354, 95-3355):

4.1. Išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Rambyno“.

4.2. Pripažinti netekusiais galios Rambyno regioninio parko zonavimo schemos pagrindinius teiginius, kuriems pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 337 „Dėl Rambyno, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 25-624; 2001, Nr. 95-3352, 95-3354, 95-3355) – išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Rambyno“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.

lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1254

 

Ram

______________