LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 2 d. Nr. ĮV-502

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 4 straipsnio 9 punktu:

1. Tvirtinu Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą (pridedamas).

2. Pavedu iki šio įsakymo įsigaliojimo valstybės įsteigtų bibliotekų direktoriams, remiantis šiuo sąrašu, patvirtinti bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius ir teikimo tvarkas; sąrašo 4 punkte nurodytų paslaugų įkainius nustatyti vadovaujantis valstybės ir savivaldybių turto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Rekomenduoju:

3.1. savivaldybėms, remiantis šiuo sąrašu, patvirtinti savivaldybių bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų teikimo tvarkas;

3.2. šiuo sąrašu vadovautis kitoms bibliotekoms ir juridiniams asmenims, turintiems teisę vykdyti bibliotekų veiklą.

4. Nustatau, kad:

4.1. sąraše nesančias paslaugas valstybės ar savivaldybių įsteigtos bibliotekos teikia nemokamai;

4.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 dienos.

5. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 96 „Dėl bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo“.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502

 

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) ir jo dublikato išdavimas;

2. Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas, leidimas juos viešai publikuoti;

3. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą;

4. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma;

5. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas;

6. Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas pagal užsakymą, specialistų stažuotės bibliotekoje;

7. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą;

8. Dokumentų pristatymas į namus, įstaigas ar organizacijas pagal užsakymą;

9. Prieigos prie bibliotekoje prenumeruojamų duomenų bazių nutolusiems vartotojams suteikimas pagal tiekėjų įkainius;

10. Dokumentų įrišimas, perrišimas, restauravimas ir laminavimas;

11. Archyvo pažymėjimo sudarymas remiantis bibliotekoje saugomais rankraštiniais dokumentais;

12. Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos;

13. Leidybos paslaugos;

14. Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, platinimas;

15. Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo paslaugos;

16. Konsultacijos ir ekspertizės bibliotekų veiklos klausimais;

17. Interneto svetainių pelno nesiekiančioms organizacijoms kūrimas ir priežiūra;

18. Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą;

19. Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose.

______________