LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 29 d. Nr. ISAK-2173

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti vaikų mokymąsi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kai jie tam yra pasirengę,

tvirtinu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. ISAK-2173

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas (toliau vadinama – Vaiko brandumas) įvertinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustato Vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.

2. Šis Tvarkos aprašas skirtas apskričių viršininkų, savivaldybių administracijoms, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbą teikiančioms mokykloms, tėvams (globėjams).

3. Atliekant Vaiko brandumo įvertinimą, taikomos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotos ir adaptuotos metodikos.

 

II. VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS

 

4. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:

4.1. tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

4.2. tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

5. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

6. Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai.

7. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

8. Apskrities viršininko, savivaldybės administracijos nustato konkrečiuosius švietimo pagalbos teikėjus, atliekančius Vaiko brandumo įvertinimą, ir apie tai informuoja tėvus (globėjus).

9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, teikia prašymą mokyklos arba pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra, kitų specialistų pažymos.

10. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją tėvams (globėjams) dėl Vaiko brandumo (Priedas).

11. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologui rekomendavus, vaiko specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami vadovaujantis Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608).

12. Sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ir pradinio, adaptuoto pradinio, pradinio specialiojo ugdymo programas priima tėvai (globėjai), atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą-rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę.

______________

 


Vaiko brandumo mokytis pagal

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo

programas įvertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Išvados-rekomendacijos forma)

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO,

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

IŠVADA-REKOMENDACIJA

 

__________________________________________

(Pedagoginė psichologinė tarnyba, mokykla)

 

_________________________________________

 

_________________ Nr. ______

                                                      (data)

 

Vardas, pavardė ____________________________________________________________

Gimimo data ________________________ asmens kodas ___________________________

adresas (telefono Nr.)_________________________________________________________

Ugdymo įstaiga_____________________________________________________________

Gimtoji kalba_______________________________________________________________

 

1. IŠVADA (emocinio socialinio, intelektinės brandos, motyvacijos mokytis ypatumai)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

2. REKOMENDACIJA (rekomenduojamos ugdymo programos, jei reikalinga, siūlomi papildomi vertinimai ir kt.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Pedagoginės psichologinės

tarnybos, mokyklos vadovas     ________________           ___________________________

                                                           (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Psichologas                                ________________           ___________________________

                                                           (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Vienas iš tėvų                            ________________           ___________________________

(globėjų)                                             (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

______________