LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. spalio 11 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 165-6032; 2005, Nr. 81-2958):

1. Pripažinti netekusiu galios 4.322 punktą.

2. Papildyti šiuo 4.3532 punktu:

4.3532. kultūros paveldo pavienio ar į

kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo

akto išdavimą, kai objektas yra:

4.3532.1. archeologinė vieta                                                    199 litai

4.3532.2. memorialinė vieta                                                    172 litai

4.3532.3. statinys                                                                    203 litai

4.3532.4. dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su                           181 litas”.

jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar

kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų

savybių

3. Išdėstyti 4.377 punktą taip:

4.377. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos                  140 litų”.

specialisto atestato išdavimą

4. Papildyti šiuo 4.3772 punktu:

4.3772. taikomųjų mokslinių tyrimų, privalomų                     190 litų”.

atlikti prieš kultūros paveldo pavienio ar į

kompleksą įeinančio objekto tvarkybos

projektavimą ar tvarkybos metu, išvadų išdavimą

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

______________