LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS BENDRŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1V-777

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 51 straipsnio 10, 11 ir 12 dalimis, 52 straipsnio 2 punktu, 53 straipsnio 2 dalimi, 54 straipsniu, 56 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktais bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva):

1. Tvirtinu Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad viešųjų konkursų procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 3 punkte nurodytas sąlygas, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo įsigaliojimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 200 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5707);

3.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 1V-56 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 200 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) bendrųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2337).

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                      TOMAS LAMANAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. 1V-777

 

VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS BENDRŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius (toliau – Konkursas) bendrųjų sąlygų aprašas (toliau – Sąlygų aprašas) reglamentuoja viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) (toliau – elektroninių ryšių ištekliai) paskelbimo, organizavimo ir laimėtojo išrinkimo bendruosius principus ir sąlygas.

2. Sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 51 straipsnio 10, 11 ir 12 dalimis, 52 straipsnio 2 punktu, 53 straipsnio 2 dalimi, 54 straipsniu, 56 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktais bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva).

3. Konkursą skelbia, organizuoja ir vykdo bei išrenka laimėtoją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, savo nuostatais, Sąlygų aprašu ir kitais teisės aktais.

4. Sąlygų aprašo reglamentuoto Konkurso tvarka nustatomas Konkurso laimėtojas, kuriam Tarnybos teisės aktais nustatyta tvarka suteikiama teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius.

5. Sąlygų apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

 

II. KONKURSO PASKELBIMAS

 

6. Informaciją apie Konkurso paskelbimą Tarnyba skelbia oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Tarnybos interneto tinklalapyje www.rrt.lt.

7. Prieš skelbdama Sąlygų aprašo 6 punkte nurodytą informaciją Tarnyba parengia ir patvirtina Konkurso sąlygų aprašą, kuriame nurodo:

7.1. informaciją apie elektroninių ryšių išteklius, kuriems naudoti skelbiamas Konkursas;

7.2. Konkurso dalyvių specialiuosius ir kvalifikacinius reikalavimus;

7.3. apibrėžia rinką (teritoriją ar vietovę), kurioje Konkurso laimėtojui bus suteikta teisė naudoti elektroninių ryšių išteklius;

7.4. pagrindines elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygas;

7.5. elektroninių ryšių išteklių naudojimo terminą;

7.6. privalomus pateikti Konkurso dokumentus;

7.7. Konkurso dokumentų vertinimo kriterijus, nurodydama maksimaliai galimų gauti balų skaičių už kiekvieną kriterijų;

7.8. Konkurso dalyvio registracijos užmokesčio dydį;

7.9. Tarnybos nustatytos fiksuotos įmokos už teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurią Konkurso laimėtojas privalo sumokėti į valstybės biudžetą, dydį bei šios įmokos sumokėjimo į valstybės biudžetą tvarką ir sąlygas, jeigu tokia įmoka yra nustatoma;

7.10. kitas sąlygas ir informaciją.

8. Skelbime dėl Konkurso paskelbimo turi būti nurodoma:

8.1. Konkurso pavadinimas ir tikslai;

8.2. elektroninių ryšių ištekliai, kuriems naudoti skelbiamas Konkursas;

8.3. Konkurso dokumentų pateikimo, nagrinėjimo bei vertinimo terminai ir vieta, nurodant galimybę maksimalų 42 dienų sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) priėmimo, išsiuntimo ir paskelbimo terminą pratęsti tiek, kad būtų užtikrintos sąžiningos, pagrįstos, atviros ir skaidrios visoms suinteresuotoms šalims procedūros, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 8 mėnesiais;

8.4. Konkurso sekretoriaus kontaktiniai duomenys;

8.5. informacija (nurodant adresą), kur galima gauti Konkurso sąlygų aprašą ir pateikti Konkurso dokumentus;

8.6. kita (papildoma) informacija, kurią Tarnyba nusprendžia skelbti.

9. Sąlygų aprašo 7 punkte nurodytą Konkurso sąlygų aprašą visi pageidaujantys asmenys gali nemokamai gauti Tarnyboje.

10. Paskelbus Konkursą, iki Konkurso dokumentų pateikimo galutinės datos informacija apie Konkurso dalyvius neteikiama.

 

III. KONKURSO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

11. Konkurso dokumentai pateikiami viename užklijuotame ir Konkurso dalyvio antspaudu užantspauduotame voke, taip, kad Konkurso dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir (ar) antspaudo žymos. Ant voko rašomas Tarnybos pavadinimas ir adresas, Konkurso pavadinimas, Konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, elektroninio pašto adresas bei žodžiai „Viešojo konkurso dokumentai“.

12. Visi Konkurso dokumentai (su priedais) turi būti sudėti į aplanką, visi aplanke esantys Konkurso dokumentų lapai turi būti nuosekliai sunumeruoti, susiūti ir Konkurso dokumentų paskutinio lapo antrojoje pusėje užantspauduoti Konkurso dalyvio antspaudu bei patvirtinti jo įgalioto asmens parašu, nurodant pareigas, vardą, pavardę, datą ir aplanke susiūtų Konkurso dokumentų lapų skaičių. Pirmajame lape surašomas pateikiamų Konkurso dokumentų turinys, pasirašytas Konkurso dalyvio įgalioto asmens ir patvirtintas Konkurso dalyvio antspaudu. Konkurso dokumentai turi būti susiūti ir užantspauduoti taip, kad nebūtų galima išimti susiuvimo siūlo nepažeidus antspaudo žymos ir nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti Konkurso dokumentų lapų nepažeidus susiuvimo siūlo.

13. Sąlygų aprašo 11 punkte nurodytame voke pateikiamas Konkurso sąlygų apraše išvardytų Konkurso dokumentų originalų rinkinys ir Konkurso sąlygų apraše nustatytas Konkurso dokumentų kopijų rinkinių skaičius. Konkurso dokumentų originalų rinkinys ir kiekvienas Konkurso dokumentų kopijų rinkinys sunumeruojamas, susiuvamas ir tvirtinamas atskirai Sąlygų aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

14. Visi dokumentai, teikiami Tarnybai šio Sąlygų aprašo nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5171), reikalavimus.

15. Pateikiant registruoti Sąlygų aprašo 11 punkte nurodytą voką Konkurso sekretoriui atskirai turi būti pateiktas dokumentas arba jo kopija, patvirtinantis, jog sumokėtas Konkurso dalyvio registracijos užmokestis.

16. Vokus su Konkurso dokumentais Konkurso sekretorius registruoja Konkurso dokumentų registracijos žurnale. Registruodamas vokus su Konkurso dokumentais Konkurso sekretorius išduoda patvirtinimą, kuriame nurodo, kad Konkurso dokumentai priimti, jų pateikimo datą bei laiką, Konkurso sekretoriaus vardą ir pavardę bei pasirašo. Toks pat užrašas nurodomas ant gauto užklijuoto voko su Konkurso dokumentais. Jeigu Konkurso dokumentai buvo atsiųsti paštu, Konkurso sekretorius išsiunčia patvirtinimą registruotu laišku per tris darbo dienas nuo Konkurso dokumentų gavimo dienos.

17. Privalomi pateikti Konkurso dokumentai nurodomi Konkurso sąlygų apraše.

18. Konkurso sekretorius neturi teisės registruoti voko su Konkurso dokumentais, jeigu:

18.1. Konkurso dokumentai Tarnyboje gauti jau pasibaigus skelbime apie Konkursą nurodytam Konkurso dokumentų pateikimo terminui;

18.2. Konkurso dokumentai pateikti nesilaikant Sąlygų aprašo 11 punkte nurodytų reikalavimų;

18.3. nepateiktas Sąlygų aprašo 15 punkte nurodytas dokumentas arba jo kopija.

19. Vokai su Konkurso dokumentais atplėšiami Konkurso sąlygų apraše nurodytu laiku ir Sąlygų aprašo 35 punkte nustatyta tvarka.

20. Nuo užklijuoto voko su Konkurso dokumentais įregistravimo Tarnyboje pagal Sąlygų aprašą dienos Konkurso dalyvis turi šias teises:

20.1. iki Konkurso komisijos posėdžio pradžios atsisakyti dalyvauti Konkurse. Konkurso dalyvis, atsisakantis dalyvauti Konkurse, turi pateikti Tarnybai prašymą grąžinti voką su Konkurso dokumentais, kartu pateikdamas Sąlygų aprašo 16 punkte nurodytą patvirtinimą. Konkurso sekretorius Konkurso dokumentų registracijos žurnale turi įrašyti, kad Konkurso dalyvis atsisako dalyvauti Konkurse, nurodyti atsisakymo datą, pasirašyti. Konkurso dalyviui, atsisakiusiam dalyvauti Konkurse, Konkurso dokumentai grąžinami pasibaigus Konkurso dokumentų pateikimo terminui. Konkurso dalyvio registracijos užmokestis negrąžinamas;

20.2. iki Konkurso dokumentų pateikimo termino, nurodyto skelbime apie Konkursą, pabaigos pateikti naujus Konkurso dokumentus, kartu pateikdamas Sąlygų aprašo 16 punkte nurodytą patvirtinimą ir atsiėmęs anksčiau pateiktus Konkurso dokumentus. Konkurso sekretorius Konkurso dokumentų registracijos žurnale turi įrašyti, kad ankstesnieji dokumentai atsiimti ir pateiktas naujas vokas. Anksčiau pateikti dokumentai grąžinami Konkurso dalyviui, jam išduodamas naujas patvirtinimas, o naujas Konkurso dalyvio registracijos užmokestis neimamas.

21. Konkurso dalyvis negali perleisti savo kaip Konkurso dalyvio teisių kitiems asmenims.

22. Konkurso dokumentai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami Konkurso dokumentų registracijos žurnale.

23. Tarnyba neatsako už pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Konkurso dokumentai nebuvo gauti ar gauti pasibaigus Konkurso dokumentų pateikimo terminui. Pasibaigus Konkurso dokumentų pateikimo terminui Tarnyboje gauti vokai su konkurso dokumentais neatplėšiami ir grąžinami Konkurso dalyviui.

 

IV. KONKURSO KOMISIJA

 

24. Pateiktus Konkurso dokumentus nagrinėja, įvertina, siūlymą dėl Konkurso rezultatų Tarnybai teikia Konkurso komisija. Konkurso komisija sudaroma Tarnybos direktoriaus įsakymu ne mažiau kaip iš 7 narių.

25. Konkurso komisijos teikimu Tarnyba gali pagal sutartis kviestis specialistus.

26. Konkurso komisijos sprendimai priimami paprasta Konkurso komisijos narių balsų dauguma, atviru balsavimu, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip du trečdaliai Konkurso komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Konkurso komisijos pirmininko arba jį pavaduojančio asmens balsas. Balsavimo rezultatai protokoluojami.

27. Konkurso komisija privalo nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais, laikydamasi nustatytų terminų išnagrinėti pateiktus Konkurso dokumentus bei priimti sprendimą dėl Konkurso rezultatų.

28. Konkurso komisijos narys nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo Konkurso dokumentų vertinimo procedūroje ir neturi teisės dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą, jeigu:

28.1. su bent vieno Konkurso dalyvio įgaliotu asmeniu jis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių Konkurso baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

28.2. jis yra su bent vieno Konkurso dalyvio įgaliotu asmeniu susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai, įvaikiai) ar svainystės ryšiais;

28.3. jį su bent vienu iš Konkurso dalyvių įgaliotu asmeniu sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai;

28.4. tarp jo ir Konkurso dalyvio yra Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) draudžiami tarnybiniai santykiai;

28.5. kitais atvejais, jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

29. Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo valstybės tarnautojas kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

30. Sprendimą dėl Konkurso komisijos nario nušalinimo nuo dalyvavimo vertinant Konkurso dokumentus priima Tarnybos direktorius savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į Konkurso komisijos nario prašymą.

31. Konkurso komisijos nariai, sekretorius, specialistai Konkurso komisijos darbe gali dalyvauti tik pasirašę Sąlygų aprašo priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą.

32. Konkurso komisijos nariai, sekretorius, specialistai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems taps žinoma dirbant Konkurso komisijos nariais, sekretoriumi, specialistais.

33. Konkurso komisijos nariai, sekretorius, specialistai ir kiti asmenys trejus metus, jeigu Konkurso dalyvis nenurodo trumpesnio termino, nuo protokolo dėl Konkurso rezultatų patvirtinimo dienos neturi teisės atskleisti:

33.1. Konkurso dalyvių kvalifikacinių duomenų;

33.2. kiekvieno Konkurso dalyvio pateiktų Konkurso dokumentų ir paaiškinimų turinio;

33.3. Konkurso dokumentų vertinimo palyginimo aprašymo ir Konkurso komisijos išvados dėl laimėjusio Konkurso dalyvio ar dalyvių, motyvų dėl kurių šis Konkurso dalyvis laimėjo;

33.4. kitos informacijos, susijusios su Konkurso dalyvių pateiktų Konkurso dokumentų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, išskyrus informaciją dėl Konkurso rezultatų;

33.5. jei buvo atmesti Konkurso dokumentai, – atmetimo priežasčių;

33.6. kitos informacijos, susijusios su atliktomis Konkurso procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

34. Konfidencialia informacija nelaikoma šio Sąlygų aprašo 32 ir 33 punktuose nurodyta informacija, jei ji įrašoma į Konkurso rezultatus įtvirtinanti sprendimą, įskaitant Konkurso komisijos sprendimą dėl Konkurso rezultatų ir (ar) Konkurso laimėtojui išduodamą leidimą.

 

V. KONKURSO DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

35. Praėjus Konkurso sąlygų apraše nurodytam Konkurso dokumentų pateikimo terminui, viešame Konkurso komisijos posėdyje atplėšiami Konkurso dalyvių pateikti vokai ir patikrinama, ar pateikti Konkurso dokumentai atitinka Sąlygų aprašo 12, 13, 14 punktų ir (ar) Konkurso sąlygų apraše nurodytus reikalavimus. Konkurso sekretorius surašo protokolą, kuriame nurodo Konkurso dalyvių rekvizitus, pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Šį protokolą pasirašo posėdyje dalyvavę Konkurso komisijos nariai. Konkurso dokumentų, neatitinkančių Sąlygų aprašo 12 ir (ar) 13 punktų reikalavimų, atitiktis kitų Sąlygų aprašo punktų reikalavimams netikrinama, jie atmetami ir nenagrinėjami vadovaujantis Sąlygų aprašo 38.2 punktu, o protokole, šalia tokius Konkurso dokumentus pateikusio Konkurso dalyvio rekvizitų įrašoma, kad dokumentai atmesti.

36. Konkurso komisija turi teisę reikalauti iš Konkurso dalyvių papildomos informacijos dėl Konkurso dokumentuose pateiktų pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo.

37. Konkurso komisija gali siūlyti Tarnybai kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas dėl duomenų apie Konkurso dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija, Tarnyba privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

38. Konkurso komisija gali atmesti Konkurso dokumentus iki jų nagrinėjimo termino pabaigos, jeigu nustatoma, kad:

38.1. Konkurso dokumentai neatitinka skelbiant Konkursą nurodytų sąlygų;

38.2. pateikti Konkurso dokumentai neatitinka Sąlygų aprašo 12, 13, 14 punktų ir (ar) Konkurso sąlygų apraše nurodytų reikalavimų arba Konkurso dalyvis yra nurodęs papildomas sąlygas, kurios neatitinka Konkurso sąlygų aprašo;

38.3. Konkurso dalyviui yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai juridiniam asmeniui vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka;

38.4. Konkurso dalyviui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

38.5. priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį.

39. Konkurso dalyviams, kurių pateiktus Konkurso dokumentus Konkurso komisija atmetė, Tarnyba išsiunčia pranešimą, nurodydama Konkurso dokumentų atmetimo priežastis. Konkurso registracijos užmokestis šiems Konkurso dalyviams negrąžinamas.

40. Tarnyba gali pratęsti Konkurso dokumentų nagrinėjimo terminą, jeigu Konkurso komisija pareikalauja papildomos informacijos iš Konkurso dalyvio, Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų.

41. Konkurso dokumentai nagrinėjami Konkurso komisijos posėdžiuose, kuriuose gali dalyvauti tik Konkurso dalyvių atstovai, kurie gali pateikti paaiškinimus žodžiu ir atsakyti į Konkurso komisijos narių klausimus. Konkurso komisijos posėdžiuose, kuriuose vertinami Konkurso dokumentai ir balsuojama dėl Konkurso rezultatų, dalyvauja tik Konkurso komisijos nariai ir Konkurso sekretorius.

42. Konkurso komisijos nariai vertina Konkurso dokumentus, skirdami balus pagal Konkurso sąlygų apraše nurodytus kriterijus.

43. Praėjus Konkurso sąlygų apraše nurodytam Konkurso dokumentų nagrinėjimo terminui, Konkurso komisija suskaičiuoja kiekvieno Konkurso dalyvio gautų balų skaičių, parengia bei balsuodama patvirtina protokolą dėl Konkurso rezultatų ir pateikia jį Tarnybos direktoriui bei apie Konkurso rezultatus išsiunčia pranešimą Konkurso dalyviams.

44. Kiekvienas Konkurso dalyvis, kuris mano, kad Konkurso komisija nesilaikė Sąlygų aprašo reikalavimų ar kitų teisės aktų nuostatų ir tuo pažeidė jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti pretenziją Tarnybai ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo Sąlygų aprašo 43 punkte nurodyto Konkurso komisijos pranešimo išsiuntimo dienos.

45. Sąlygų aprašo 44 punkte numatytoje pretenzijoje nurodoma:

45.1. pretenziją teikiančio Konkurso dalyvio pavadinimas, kodas ir adresas;

45.2. Konkurso komisijos neteisėti veiksmai ar sprendimai ir jų neteisėtumą pagrindžiantys teisės aktai ar aplinkybės;

45.3. pretenziją teikiančio Konkurso dalyvio reikalavimai.

46. Tarnyba, gavusi Konkurso dalyvio pretenziją, ją išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą atmesti pretenziją arba perduoti Konkurso komisijai išnagrinėti. Tarnyba sprendimą išsiunčia pretenziją pateikusiam Konkurso dalyviui.

47. Konkurso komisija iki Tarnybos sprendimo dėl Konkurso rezultatų priėmimo turi teisę pakeisti savo siūlymus dėl Konkurso rezultatų, kuriuos pateikia Tarnybos direktoriui, jeigu paaiškėja, kad:

47.1. atsižvelgus į Konkurso dalyvio pagrįstą pretenziją pasikeičia surinktų balų skaičius;

47.2. Konkurso dalyvis pateikė Konkurso komisijai neteisingus duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, arba paaiškėja kitos aplinkybės, kurios būtų turėjusios įtakos Konkurso dokumentų vertinimo kriterijams.

48. Tarnybos sprendimas dėl Konkurso rezultatų priimamas pasibaigus Sąlygų aprašo 44 punkte nurodytam pretenzijų pareiškimo terminui ir išnagrinėjus pretenzijas, jeigu jų buvo.

49. Tarnybos sprendimas dėl Konkurso rezultatų skelbiamas Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-539 „Dėl Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 180-6692), nustatyta tvarka ir sąlygomis. Sprendime nurodoma:

49.1. Konkurso pavadinimas ir paskelbimo data;

49.2. Konkurso laimėtojas.

50. Tarnyba informuoja Konkurso dalyvius apie Konkurso rezultatus. Konkurso laimėtojui pranešama, kokiomis sąlygomis jam bus suteikta teisė naudotis elektroninių ryšių ištekliais.

51. Sprendimas dėl teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius suteikimo Konkurso laimėtojui ar laimėtojams priimamas ir leidimas ar leidimai naudoti elektroninių ryšių išteklius išduodami pagal Tarnybos patvirtintas Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, pateikus Tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad į valstybės biudžetą sumokėta įmoka, nurodyta Sąlygų aprašo 7.9 punkte, arba įmokos pradinė dalis, jeigu įmokos mokėjimas Konkurso laimėtojo motyvuotu prašymu Tarnybos yra išskaidytas.

52. Sąlygų aprašo 7.9 punkte nurodytos įmokos mokėjimas gali būti išskaidomas:

52.1. ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, per pirmuosius metus sumokant ne mažiau kaip 1 000 000 (vieną milijoną) litų, jei įmoka lygi ar mažesnė nei 2 000 000 (du milijonai) litų;

52.2. ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, kasmet sumokant ne mažiau kaip 1 000 000 (vieną milijoną) litų, jei įmoka didesnė nei 2 000 000 (du milijonai) litų.

53. Konkurso laimėtojas Sąlygų aprašo 7.9 punkte nustatytą įmoką arba jos pradinę dalį, jeigu įmokos mokėjimas Konkurso laimėtojo motyvuotu prašymu Tarnybos yra išskaidytas, turi sumokėti į valstybės biudžetą Konkurso sąlygų apraše nustatyta tvarka ir pateikti Tarnybai dokumentą, patvirtinantį įmokos arba jos pradinės dalies, jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėjimą per 30 dienų nuo informacijos apie Sąlygų aprašo 48 punkte nurodyto Tarnybos sprendimo išsiuntimo dienos. Jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas, kaip nustatyta Sąlygų aprašo 51 punkte, likusią sumą Konkurso laimėtojas moka Tarnybos nustatytais dydžiais ir terminais, kiekvieną kartą per 30 dienų nuo Tarnybos nustatyto įmokos dalies sumokėjimo termino paskutinės dienos, pateikdamas Tarnybai dokumentą, patvirtinantį įmokos dalies sumokėjimą.

54. Konkurso laimėtojui laiku nesumokėjus Sąlygų aprašo 7.9 punkte nurodytos įmokos ar jos dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, arba nepateikus Tarnybai dokumento apie įmokos ar jos dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėjimą, Tarnyba turi teisę priimti sprendimą įpareigoti Konkurso laimėtoją šią įmoką ar jos dalį, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, sumokėti ir nustatyti sumokėjimo terminą. Toks Tarnybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, kurio neįvykdžius sprendimas pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ši jį vykdo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos.

55. Konkurso laimėtojui per Sąlygų aprašo 54 punkte nurodytame Tarnybos sprendime nurodytą terminą nesumokėjus Sąlygų aprašo 7.9 punkte nurodytos įmokos ar jos pradinės dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, Tarnyba turi teisę atsisakyti skirti atitinkamus elektroninių ryšių išteklius. Tokiu atveju Tarnyba panaikina sprendimą dėl Konkurso rezultatų ir, atsižvelgdama į Sąlygų aprašo 43 punkte nurodytą Konkurso komisijos protokolą, priima naują sprendimą dėl Konkurso rezultatų, kuriame Konkurso laimėtoju nurodomas žemesniąją vietą užėmęs Konkurso dalyvis, jeigu toks yra. Naujas sprendimas paskelbiamas Sąlygų aprašo 49 punkte nustatyta tvarka. Jeigu nėra žemesniąją vietą užėmusio Konkurso dalyvio, Tarnyba Sąlygų aprašo II skyriuje nustatyta tvarka skelbia naują Konkursą. Šiuo atveju Konkurso laimėtojas, laiku nesumokėjęs įmokos arba jos pradinės dalies, jei įmokos mokėjimas yra išskaidytas, neturi teisės dalyvauti šiame punkte nurodytame naujame Konkurse.

 

VI. NEĮVYKĘS KONKURSAS

 

56. Sprendimą, kad Konkursas laikomas neįvykusiu, priima Tarnyba.

57. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:

57.1. neįregistruotas nė vienas Konkurso dalyvis;

57.2. Konkurso komisija atmetė visus pateiktus Konkurso dokumentus pagal Sąlygų aprašo 38 punktą;

57.3. Tarnybos sprendimas dėl Konkurso rezultatų panaikinamas Sąlygų aprašo 55 punkte nustatytu atveju ir naujas sprendimas dėl Konkurso rezultatų negali būti priimtas dėl to, kad nėra Konkurso dalyvių, užėmusių žemesniąją vietą;

57.4. Tarnybos sprendimas dėl Konkurso rezultatų teismo pripažintas negaliojančiu;

57.5. Tarnyba motyvuotu sprendimu nutraukia Konkurso vykdymą. Tokiu atveju Konkurso dokumentai grąžinami Konkurso dalyvių prašymu;

57.6. nė vienas Konkurso dalyvis nesurinko daugiau kaip pusės maksimaliai galimų balų skaičiaus.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Konkurso dalyvių pateikti Konkurso dokumentai saugomi Tarnyboje dešimt metų.

59. Ginčai kilę dėl Sąlygų aprašo taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti

elektroninių ryšių išteklius bendrųjų

sąlygų aprašo priedas

 

___________________________________________________________________________

(Konkurso komisijos nario, Konkurso sekretoriaus, specialisto vardas ir pavardė)

 

VIEŠOJO KONKURSO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIUS KOMISIJOS NARIO, KONKURSO SEKRETORIAUS, SPECIALISTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

200 m. ____________d. Nr. ______

__________________________

(vieta)

 

1. Būdamas Konkurso komisijos nariu, Konkurso sekretoriumi, specialistu pasižadu:

1.1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius komisijos nariu, sekretoriumi, specialistu;

1.2. man patikėtą konfidencialią informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar ja pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. Konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvieno Konkurso dalyvio pateiktų Konkurso dokumentų ir paaiškinimų turinys;

2.3. Konkurso dokumentų vertinimo palyginimo aprašymas ir Konkurso komisijos išvada dėl laimėjusio Konkurso dalyvio ar dalyvių, motyvai dėl kurių šis Konkurso dalyvis laimėjo;

2.4. kita informacija, susijusi su Konkurso dalyvių pateiktų Konkurso dokumentų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, išskyrus informaciją dėl Konkurso rezultatų;

2.5. jei buvo atmesti Konkurso dokumentai, – atmetimo priežastys;

2.6. kita informacija, susijusi su atliktomis Konkurso procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Konkursą paskelbusiai institucijai ir Konkurso dalyviams padarytus nuostolius.

 

________________________________________________

                  (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

______________