LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2000 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 36 „DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJO, NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, IR NUKENTĖJUSIO NUO 1991 M. SAUSIO 11-13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENS TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO BEI JŲ APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO „ PAKEITIMO

 

2005 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-235

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatus, patvirtintus socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 31-884):

1. Įrašau 3.4–3.6 punktuose vietoj žodžių „tapusių invalidais“ žodžius „pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais)“.

2. Išbraukiu 5.2–5.4 punktuose žodžius „prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo“.

3. Išdėstau 5.5 punktą taip:

5.5. nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariams – nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo) nuorašą ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus;“.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ