LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DONORYSTĖS ŽYMŪNO IR NUSIPELNUSIO DONORO PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-647

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 33-967), 3 punktą:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Donorystės žymūno, nusipelnusio donoro pažymėjimų teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos donorystės žymūno pažymėjimo formą;

1.3. Lietuvos nusipelnusio donoro pažymėjimo formą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu

Nr. V-647

 

DONORYSTĖS ŽYMŪNO, NUSIPELNUSIO DONORO PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja dokumentų pateikimo Sveikatos apsaugos ministerijai donorystės žymūno ir nusipelnusio donoro vardui gauti tvarką bei donorystės žymūno ir nusipelnusio donoro pažymėjimų įteikimą.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

2. Kraujo donorystės įstaigos, turinčios pretendentų donorystės žymūno ir nusipelnusio donoro vardui gauti, Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia (kopiją – Nacionaliniam kraujo centrui):

2.1. teikimą dėl donorystės žymūno ar nusipelnusio donoro pažymėjimo gavimo (pridedama) ir jame nurodo šiuos duomenis:

2.1.1. kiek kartų donoras nemokamai davė kraujo ar plazmos;

2.1.2. nemokamų kraujo ar plazmos davimų laikotarpį (nurodant metus, mėnesį ir dieną);

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Už teikiamų duomenų tikrumą atsako juos teikianti įstaiga.

4. Donorystės žymūno ir nusipelnusio donoro pažymėjimai gaminami iš Neatlygintinos donorystės propagavimo programai skiriamų lėšų. Šių pažymėjimų gaminimą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Nacionalinis kraujo centras.

5. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyrius pateiktus teikimus dėl donorystės žymūno ar nusipelnusio donoro pažymėjimo gavimo nagrinėja 1 kartą per ketvirtį ir pateikia išvadas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

6. Donorystės žymūno ar nusipelniusio donoro pažymėjimai teikiami donorų dienos, valstybinių ir kitų švenčių progomis.

Donorystės žymūno ar nusipelnusio donoro pažymėjimai teikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris skelbiamas „Valstybės žinių“ priede.

7. Donorystės žymūno ir nusipelnusio donoro pažymėjimus iškilmingoje aplinkoje įteikia sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Praradus pažymėjimą, gali būti išduotas jo dublikatas.

8. Sveikatos apsaugos ministerija, atsisakiusi išduoti donorystės žymūno ar nusipelnusio donoro pažymėjimus, per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja teikimą pateikusią kraujo donorystės įstaigą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Donorystės žymūno ar nusipelnusio donoro pažymėjimų apskaitą tvarko Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyrius.

______________

 

 

Donorystės žymūno, nusipelnusio donoro

pažymėjimų teikimo tvarkos aprašo

priedas

 

TEIKIMAS

20..  m. ____________________________ ____ d.

 

DĖL DONORYSTĖS ŽYMŪNO AR NUSIPELNIUSIO DONORO PAŽYMĖJIMO GAVIMO

(pabraukti)

                                                                                                   

(teikiančios įstaigos pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas

Nemokamų kraujo ir/ar plazmos davimų sk.

Nemokamų kraujo ir/ar plazmos davimų laikotarpis (nurodant metus, mėnesį, dieną)

Papildoma informacija apie nuopelnus (aktyvų dalyvavimą nemokamų donorų telkime, visuomeninę veiklą, apdovanojimus)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

Įstaigos vadovo ar atsakingo asmens vardas ir pavardė                                                                                      (parašas)

 

PASTABA: papildomai pateikiami kiekvieno pretendento paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos.

______________

 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. V-647

 

herbas_baltam mazas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

LIETUVOS DONORYSTĖS ŽYMŪNO PAŽYMĖJIMAS

 

                               Nr._____________

                                                                      (data)

Vilnius

 

________________________________________________________________________________

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro___________ m. ________________ ___d.

įsakymu Nr. ____ apdovanotas Lietuvos kraujo donorystės žymūno pažymėjimu.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras A.V.                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

______________

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. V-647

 

herbas_baltam mazas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

LIETUVOS NUSIPELNUSIO DONORO PAŽYMĖJIMAS

                               Nr._____________

                                                                      (data)

Vilnius

__________________________________________________________________________

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ___________ m. ________ ___d. įsakymu

Nr. _________________ apdovanotas Lietuvos nusipelnusio kraujo donoro pažymėjimu.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras A.V.                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

______________