LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 844

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522, Nr. 112-4994; 2003, Nr. 102-4606; 2004, Nr. 148-5361):

1.1. Išdėstyti antraštę taip:

„DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

1.2. Įrašyti 1 punkte vietoj žodžio „tvarką“ žodžius „tvarkos aprašą“.

1.3. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

2.1. Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti:

2.1.1. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles;

2.1.2. Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles;“.

1.4. Įrašyti 2.2.2.1, 2.2.2.3 ir 2.2.2.5 punktuose vietoj žodžio „tvarką“ žodį „taisykles“.

1.5. Išdėstyti 3.2 punktą taip:

3.2. suderinusios su Finansų ministerija, nustatyti pavyzdinės formos apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus 2.1.1 punkte nurodytose taisyklėse nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito privalomus rekvizitus.“.

1.6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje:

1.6.1. išdėstyti pavadinimą taip:

KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS“;

1.6.2. įrašyti 1 punkte, 3 punkto pirmojoje ir devintojoje pastraipose, 4 punkto pirmojoje pastraipoje, 5 punkte, 10.16 punkto antrojoje pastraipoje, 11.5 ir 13 punktuose, 15 punkto antrojoje pastraipoje, 17 ir 19 punktuose, 27 punkto pirmojoje ir ketvirtojoje pastraipose, 29, 30, 33, 36 ir 40 punktuose, 42 punkto pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje pastraipose bei 44 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „ši tvarka“ žodžius „šis Aprašas“ (atitinkamu linksniu);

1.6.3. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Šio Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais.“;

1.6.4. išdėstyti 3 punkto tryliktąją pastraipą taip:

„Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla.“;

1.6.5. išdėstyti 10 punkto pirmąją pastraipą taip:

10. Nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų:“;

1.6.6. įrašyti 10.11 punkte, 10.14 punkto antrojoje pastraipoje ir 22 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „tvarką“ žodžius „taisykles“;

1.6.7. papildyti šiuo 101 punktu:

101. Kai šio Aprašo 10.2, 10.12 ir 10.14 punktuose nustatytais atvejais kiekvienam asmeniui išduodamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas papildomai neišrašomas.“;

1.6.8. išdėstyti 11 punkto pirmąją pastraipą taip:

11. Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas:“;

1.6.9. išdėstyti 11.4 punktą taip:

11.4. teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kino rodymo punktų, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik bilietai, naudojami ir apskaitomi finansų ministro nustatyta tvarka, ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai;“;

1.6.10. išdėstyti 34 punkto pirmąją pastraipą taip:

34. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus šio Aprašo 42 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus atvejus). Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma dvejus metus.“;

1.6.11. išdėstyti 45 punktą taip:

45. Subjektai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. rugsėjo 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS