LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO

 

2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1549

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Mokyklos psichologo asistento pavyzdinį pareigybės aprašymą (pridedama).

2. Rekomenduoju, rengiant mokyklų psichologų asistentų pareigybių aprašymus, mokyklų vadovams vadovautis šiuo Mokyklos psichologo asistento pavyzdiniu pareigybės aprašymu.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2005 m.

liepos 22 d. įsakymu

Nr. ISAK-1549

 

MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos psichologo asistento pavyzdinis pareigybės aprašymas reglamentuoja psichologo asistento, dirbančio mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, veiklą.

2. Mokyklos psichologo asistentas padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

3. Mokyklos psichologo asistentas gali dirbti tik kuruojamas turinčio psichologo kvalifikaciją specialisto.

4. Mokyklos psichologo asistentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

5. Reikalavimai mokyklos psichologo asistentui:

5.1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;

5.2. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

5.3. gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

II. MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

6. Mokyklos psichologo asistentas:

6.1. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

6.2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

6.3. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

6.4. šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;

6.5. veda psichologijos pamokas;

6.6. veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;

6.7. atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

6.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

6.9. derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;

6.10. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;

6.11. prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.

7. Mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

______________