LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SĄJUNGININKŲ PAJĖGŲ EUROPOJE VYRIAUSIOSIOS VADAVIETĖS BEI SĄJUNGININKŲ PAJĖGŲ TRANSFORMACIJOS VYRIAUSIOJO VADO VADAVIETĖS SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS PARAMOS NATO VYKDOMOMS OPERACIJOMS

 

PREAMBULĖ

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Krašto apsaugos ministerijos (KAM), ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausioji vadavietė (SHAPE) bei Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiojo vado vadavietė (HQ SACT), toliau – Dalyviai,

ATSIŽVELGDAMI Į:

1949 m. balandžio 4 d. Šiaurės Atlanto Sutarties nuostatas, ypač į jos 3 straipsnį;

1994 m. sausio 10 d. Partnerystės taikos labui bendrąjį dokumentą, priimtą Šiaurės Atlanto Tarybos susitikime dalyvavusių valstybių ir vyriausybių vadovų (Bendrasis dokumentas);

1995 m. birželio 19 d. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių ir Partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių kitų valstybių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (PfP SOFA), įskaitant to Susitarimo papildomą protokolą, nuostatas;

1951 m. birželio 19 d. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (NATO SOFA) nuostatas;

1952 m. rugpjūčio 28 d. Protokolą dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso (Paryžiaus protokolas);

1997 m. gruodžio 19 d. Tolesnio papildomo protokolo prie Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių ir Partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių kitų valstybių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (Tolesnis papildomas protokolas) nuostatas;

NATO pajėgų ir NATO vadovaujamų koalicijos pajėgų dislokavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jų tranzito per šią teritoriją taikos, krizių, ekstremalios situacijos ir konfliktų metu siekiant paremti NATO operacijas koncepciją;

pratybų ir operacijų, numatomų vykdyti kartu su NATO, Partnerystės taikos labui (PfP) ir kitomis NATO vadovaujamomis pajėgomis, koncepciją;

IR ATSIŽVELGDAMI į Lietuvos, Siunčiančiųjų valstybių ir strateginių vadų (SACEUR ir SACT) poreikius,

DALYVIAI SUSITARĖ:

 

PIRMAS SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

 

1.1. Pajėgos. Šiame Susitarimo memorandume (SM) sąvoka „pajėgos“ reiškia visas NATO vadovaujamų pajėgų komponentus, įskaitant visą personalą, gyvūnus, karinę įrangą ir atsargas kartu su šių pajėgų civilių komponentais, kaip apibrėžta NATO SOFA, Paryžiaus bei analogiškuose PfP protokoluose ir Papildomame susitarime. Ši sąvoka taip pat apima visus laivus, orlaivius, transporto priemones, atsargas, įrangą, šaudmenis ir maisto atsargas, taip pat visus oru, sausuma bei jūra gabenamus išteklius kartu su jų aprūpinimo tarnybomis, įskaitant sutarčių, sudarytų dėl pajėgų dislokavimo ir aprūpinimo, vykdytojus.

1.2. NATO operacijos. Kariniai veiksmai arba strateginė, taktinė, tarnybos, mokomoji ar administracinė karinė užduotis; kovinių veiksmų vykdymo procesas, įskaitant puolimą, judėjimą, tiekimą ir manevrus, reikalingus tam, kad būtų pasiekti mūšio ar operacijos uždaviniai. Šias „operacijas“, kurios taip pat apima pratybas, vykdys pajėgos, kaip apibrėžta 1.1 punkte.

1.3. NATO vadas. NATO vadovavimo grandinės karinis vadas.

1.4. NATO institucijos. NATO vadovaujamų ir kontroliuojamų pajėgų vadavietės bei organizuoti vienetai.

1.5. Tarptautinės vadavietės. NATO integruotos vadovavimo struktūros tarptautinės karinės vadavietės. Jiems priskiriami laikini vadaviečių padaliniai ar vienetai.

1.6. Nacionalinės vadavietės. NATO vadovaujamų ir kontroliuojamų nacionalinių pajėgų vadavietės.

1.7. Daugianacionalinės vadavietės. NATO vadovaujamos ir kontroliuojamos vadavietės, kurių personalas sudarytas remiantis dalyvaujančių valstybių susitarimu iš kelių valstybių atstovų.

1.8. Siunčiančiosios valstybės (SNs). Valstybės ir vadavietės arba jų padaliniai, dislokuojami Priimančiosios valstybės teritorijoje NATO operacijoms paremti.

1.9. Priimančioji valstybė (HN). Sąvoka „Priimančioji valstybė“ reiškia Lietuvos Respubliką.

1.10. Strateginė vadavietė arba vadai (SCs). Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiasis vadas (SACT) ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (SACEUR) bei atitinkamos vadavietės – HQ SACT ir SHAPE.

1.11. Priimančiosios valstybės parama (HNS). Civilinė ir karinė pagalba, kurią taikos metu, ekstremalios situacijos, krizių ar konflikto atveju Priimančioji valstybė teikia pajėgoms ar institucijoms, dislokuotoms, veikiančioms ar tranzitu vykstančioms per Priimančiosios valstybės teritoriją, teritorinius vandenis ar oro erdvę.

1.12. Pajėgų apsauga (FP). Visos priemonės ir būdai, skirti tam, kad būtų kiek įmanoma sumažintas personalo, infrastruktūros, įrangos bei operacijų pažeidžiamumas įvairių pavojų bei situacijų atveju ir užtikrinta galimybė pajėgoms veikti laisvai ir veiksmingai.

1.13. Išlaidos. Išlaidos, susijusios su nacionalinių, daugianacionalinių ar tarptautinių vadaviečių, pajėgų ar junginių kūrimu, pagalba jiems ir jų išlaikymu. Šiame SM bei susijusiuose dokumentuose šios sąvokos reiškia:

a) NATO bendrosios išlaidos. Išlaidos, dėl kurių Aljansas iš anksto susitarė prisiimti bendrą atsakomybę;

b) Pasidalijamos išlaidos. Išlaidos, dėl kurių pasidalijimo kelios valstybės susitarė iš anksto. Dėl išlaidų pasidalijimo susitariama remiantis tam tikra formule, išsamiai nurodyta atitinkamuose techniniuose susitarimuose ir bendro įgyvendinimo susitarimuose;

c) Tiesioginės nacionalinės išlaidos. Išlaidos, už kurias yra atsakinga viena Siunčiančioji valstybė.

1.14. NATO bendras finansavimas. NATO valstybių teikiamos lėšos, kurios yra prieinamos, kai per NATO biudžetus gaunamas patvirtinimas dėl bendrų išlaidų, patirtų vykdant juose numatytas operacijas arba pratybas.

1.15. Pranešimas apie prisijungimą (NOA). Dokumentas, patvirtinantis Siunčiančiosios valstybės ketinimą dalyvauti susitarimuose dėl Priimančiosios valstybės paramos pagal šio SM nuostatas dėl konkrečios NATO vadovaujamos operacijos.

1.16. Pranešimas apie ketinimą dalyvauti (SOI). Dokumentas, patvirtinantis Siunčiančiosios valstybės ketinimą dalyvauti susitarimuose dėl Priimančiosios valstybės paramos pagal šį SM, bet su tam tikromis konkrečiomis išlygomis. Priimančioji valstybė turi patvirtinti, ar tos išlygos jai yra priimtinos teikiant Priimančiosios valstybės paramą.

1.17. Techninis susitarimas (TA). Šio SM papildomas susitarimas, susijęs su konkrečia operacija. Jame išsamiai nustatomi Priimančiosios valstybės įsipareigojimai ir procedūros teikiant Priimančiosios valstybės paramą NATO operacijų vadui ir Siunčiančiosioms valstybėms.

1.18. Bendro įgyvendinimo susitarimas (JIA). Papildomas susitarimas, nustatantis šalių įsipareigojimus dėl Priimančiosios valstybės paramos teikimo ir gavimo. Jame pateikiama išsami informacija apie reikiamą ir siūlomą paramą, konkrečias vietos procedūras, susijusias su paramos teikimu ir išlaidų grąžinimo arba sumokėjimo sąlygomis.

1.19. Jungtinis Priimančiosios valstybės paramos iniciatyvinis komitetas (JHNSSC). Komitetas, kurį įkuria ir kuriam bendrai pirmininkauja Priimančioji valstybė ir NATO operacijų vadas. Komitetas, kurį sudaro visų Siunčiančiųjų valstybių, Priimančiosios valstybės ir NATO vadų įgalioti atstovai, susitinka tam, kad parengtų reikalingus papildomus susitarimus, susijusius su Priimančiosios valstybės parama, tokius kaip TA ir JIA.

1.20. Operacinės vietos. Priimančiosios valstybės teritorijoje esančios vietos, kuriose teikiama operacinė ir (arba) logistinė pagalba NATO vadovaujamų pajėgų operacijoms arba pratyboms. Jos yra Strateginės vadavietės padaliniai, pavaldūs NATO operacijų vadui.

1.21. Jei kuri nors reikšmė nėra konkrečiai apibrėžta šiame SM, taikomi „NATO terminų ir apibrėžimų žodyno“ (AAP-6) sąvokų apibrėžimai.

 

ANTRAS SKYRIUS

TIKSLAS

 

2.1. Šio SM tikslas yra nustatyti politiką bei procedūras, reglamentuojančias daugianacionalinės operacinės ir logistinės paramos vietų steigimą bei Priimančiosios valstybės paramą NATO vadovaujamoms pajėgoms Priimančiojoje valstybėje arba teikti joms paramą iš Priimančiosios valstybės operacijų metu.

2.2. Šis SM bei papildomi su juo susiję dokumentai turi būti planavimo pagrindas atitinkamoms Priimančiosios valstybės valdžios institucijoms ir NATO vadams rengiant Priimančiosios valstybės paramos susitarimus įvairioms operacijoms. Šis SM vienodai taikomas visoms operacijoms. Tokios užduotys apima tiek tas, kurioms pajėgos jau yra nurodytos, tiek tas, kurioms jos dar turi būti nurodytos.

 

TREČIAS SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR BENDROS PRIEMONĖS

 

3.1. Visoms paramos operacijoms, vykdomoms pagal šį SM, bus taikomos PfP / NATO SOFA, Paryžiaus protokolo, Tolesnio papildomo protokolo bei visų kitų atitinkamų Lietuvos ir Siunčiančiųjų valstybių galiojančių tarpusavio susitarimų nuostatos.

3.2. Priimančioji valstybė pripažįsta, kad operacinės vietos, steigiamos įgyvendinant šį SM, yra atitinkamos Strateginės vadavietės padaliniai ir kad Strateginė vadavietė prisiima atsakomybę už šių padalinių veiklą. Steigtinos vietos bus nurodytos papildomuose prie šio SM pridedamuose dokumentuose. Vadovavimo ir kontrolės priemonės bus išdėstytos atitinkamuose operacijų ir pratybų planuose.

3.3. Šis SM turi atitikti NATO doktriną bei politiką ir būti pagrindinis susitarimas dėl greito pajėgų įvedimo į Priimančiosios valstybės teritoriją. Visais atvejais pajėgos dislokuojamos tik gavus Priimančiosios valstybės sutikimą.

3.4. Operacijas vykdančioms pajėgoms Priimančioji valstybė teiks visokeriopą paramą pagal savo tuo metu turimas galimybes bei aplinkybes. Ši parama bus išsamiai apibūdinta papildomuose dokumentuose, kurie, kai bus visiškai parengti, bus pridėti prie šio SM ir turės tokią pat galią kaip šis SM.

3.5. Šio SM nuostatos taikomos taikos, ekstremalios situacijos, krizių, konfliktų ar įtemptos tarptautinės padėties atvejais, kaip gali bendrai nustatyti atitinkamos Priimančiosios valstybės ir NATO institucijos.

3.6. Nors Siunčiančiosios valstybės skatinamos dalyvauti daugianacionalinėse operacijose bei prisijungti prie šio SM kaip prie pagrindinio dokumento, pagal kurį Priimančioji valstybė teiks Priimančiosios valstybės paramą, Priimančioji valstybė kiekvienu konkrečiu atveju gali atsižvelgti į anksčiau su atskiromis valstybėmis pasirašytus dvišalius susitarimus.

3.7. Priimančioji valstybė ir Siunčiančiosios valstybės gali paskirti savo atstovus derėtis dėl šio SM papildomų dokumentų.

3.8. Pagal šį SM remiamoms operacijoms bei pratyboms bus reikalingos daugianacionalinės lėktuvų ir sraigtasparnių paramos operacijos, o jūrų uostų atveju – karinio ir prekybos laivyno paramos operacijos. Priimančioji valstybė pripažįsta, kad tokių lėktuvų, sraigtasparnių, laivų ir jų įgulų judėjimas operacijos metu vyks pagal bendrą diplomatinį leidimą, suteiktą konkrečiai operacijai pagal Priimančiosios valstybės nacionalinės teisės aktus. Priimančioji valstybė administruos (kontroliuos) visus tokio diplomatinio leidimo, išduoto pagal nacionalinės teisės reikalavimus, suteikimo aspektus.

 

KETVIRTAS SKYRIUS

NUORODOS

 

4.1. Dokumentai, kurie gali būti taikomi šiam SM, nurodyti A priede.

 

PENKTAS SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Priimančioji valstybė. Pagal šio SM nuostatas:

a) rengiant šio SM papildomus dokumentus ir darant jų pakeitimus, taip pat baigus rengti šiuos dokumentus, Priimančioji valstybė informuos atitinkamą NATO vadą apie esamus ar trūkstamus Priimančiosios valstybės paramos pajėgumus bei teiks ataskaitas. Priimančioji valstybė supranta, kad NATO planuotojai remiasi šio SM papildomais parengtais dokumentais ir kad jiems reikia, jog laiku būtų pranešama apie planuojamus nacionalinių institucijų ar pajėgumų pasikeitimus;

b) siekiant suteikti priimamą paramą, Priimančioji valstybė sudarys atitinkamus susitarimus su atitinkamais aprūpinimo šaltiniais, įskaitant civilinius ir komercinius;

c) Priimančioji valstybė rūpinsis, kad būtų tvarkoma reikiama administracinė ir finansinė apskaita, kurios reikia, kad būtų grąžintos lėšos už Priimančiosios valstybės pajėgoms suteiktus išteklius;

d) Priimančiosios valstybės suteiktų prekių ir paslaugų standartas turi atitikti prie šio SM pridedamuose papildomuose dokumentuose išdėstytus išsamius nurodymus;

e) Priimančioji valstybė kontroliuos savo Priimančiosios valstybės paramos išteklius, nebent šių išteklių kontrolė būtų perduodama;

f) prieš prasidedant bet kurioms operacijoms, Priimančioji valstybė pateiks susijusios arba nurodytos paramos įkainius;

g) Priimančiosios valstybės medicinos ir stomatologinės pagalbos personalas suteiks pajėgų nariams medicinos ir stomatologinę pagalbą tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis ji yra teikiama Lietuvos kariniam personalui;

h) rengiant papildomus dokumentus, Priimančioji valstybė pateiks NATO vadui visų sveikatos, saugos ir aplinkosaugos taisyklių, kurios gali būti taikomos pagal šį SM vykdomai operacijai, kopijas bei visas taisykles, susijusias su pavojingų medžiagų saugojimu, vežimu ar sunaikinimu.

5.2. NATO VADAS:

a) atitinkamas NATO vadas turi, kiek įmanoma, užtikrinti, kad paramą reglamentuojančiuose dokumentuose būtų aprašyta reikiamos paramos rūšis, jos dydis ir kokybė. Pažymima, kad užduotis ir pajėgų struktūra, nurodytos operacijos plane (OPLAN) arba pratybų ar operaciniuose įsakymuose (EXOPORD, OPORDs), negali būti konkrečiai nurodytos iš anksto. NATO vadas turi pateikti Priimančiajai valstybei planavimui reikalingą papildomą informaciją, kai tik tai bus praktiškai įmanoma;

b) NATO vadas turi laiku pranešti Priimančiajai valstybei apie bet kokius aplinkybių pasikeitimus ir, jei reikia, pasiūlyti papildomų dokumentų pakeitimus;

c) NATO vadas turi nuspręsti, ar bendras finansavimas yra galimas bei kokie būtų bendro finansavimo reikalavimai;

d) NATO vadas turi apibrėžti bei nustatyti reikiamos Priimančiosios valstybės paramos prioritetus bei patvirtinti bendrųjų išlaidų kainų nustatymą;

e) NATO vadas turi užtikrinti, kad Priimančiajai valstybei būtų atlyginta už sutartą Priimančiosios valstybės paramą, jei tokios paramos išlaidos bus bendrai finansuojamos. Visais kitais atvejais NATO vadas teiks visokeriopą pagalbą sprendžiant finansines problemas, atsirandančias tarp Priimančiosios valstybės ir Siunčiančiųjų valstybių;

f) NATO vadas, kai tik tai praktiškai įmanoma, turi pakviesti Siunčiančiąsias valstybes dalyvauti centralizuotose daugianacionalinėse logistikos struktūrose ir procedūrose priimant šio SM nuostatas arba pateikiant pranešimo apie prisijungimą arba apie ketinimą dalyvauti;

g) NATO vadas turi nustatyti personalui taikomus reikalavimus bei kitus reikalavimus, taikomus daugianacionalinėms operacijoms, kurios turėtų būti vykdomos Priimančiojoje valstybėje;

h) NATO vadas turi padėti standartizuoti paramos reikalavimus bei išlaidas derybų JHNSSC metu;

i) NATO vadas, pasitaręs su Priimančiąja valstybe, pakvies Siunčiančiąsias valstybes priimti šio SM nuostatas atsiunčiant pranešimą apie prisijungimą arba pranešimą apie ketinimą dalyvauti.

5.3. Siunčiančiosios valstybės. Pagal šio SM nuostatas:

a) Siunčiančiosios valstybės gali dalyvauti centralizuotose daugianacionalinėse paramos struktūrose ir procedūrose, priimdamos šio SM nuostatas arba pateikdamos pranešimą apie ketinimą dalyvauti konkrečioje operacijoje;

b) Siunčiančiosios valstybės turi nurodyti Priimančiajai valstybei ir atsakingam NATO vadui Priimančiosios valstybės paramos reikalavimus;

c) Siunčiančiosios valstybės paprastai dalyvauja derybose dėl Priimančiosios valstybės paramos tiesioginių nacionalinių išlaidų reikalavimų, kurios gali vykti JHNSSC susitikimo metu arba tiesiogiai su Priimančiąja valstybe, jei JHNSSC nėra įsteigtas. Siunčiančiosios valstybės tiesiogiai sumokės arba atlygins Priimančiajai valstybei išlaidas tik už Priimančiosios valstybės paslaugas, suteiktas iš karinių šaltinių, arba pagal kitą jų sutartą mokėjimo tvarką. Pagal Priimančiosios ir Siunčiančiųjų valstybių sudarytus susitarimus dėl privatinės teisės reglamentuojamų sutarčių, Siunčiančiosios valstybės tiesiogiai sumokės išlaidas už paramą, teikiamą iš civilinių ar komercinių šaltinių;

d) pagal esamas aplinkybes nurodytos Siunčiančiosios valstybės dalyvaus parengiamosiose diskusijose dėl papildomų Priimančiosios valstybės paramos susitarimų;

e) Siunčiančiosios valstybės turi pranešti Priimančiajai valstybei ir atitinkamam NATO vadui apie Priimančiosios valstybės paramos reikalavimų pasikeitimus, jei jų būtų, ir pateikti peržiūrėtus Priimančiosios valstybės reikalavimus ir (arba) reikalingas padėties ataskaitas;

f) Siunčiančiosios valstybės yra atsakingos už išlaidas, susijusias su visomis civilinės medicinos ar stomatologinėmis paslaugomis, kurias suteikė Priimančioji valstybė;

g) Siunčiančiosios valstybės turi laikytis sveikatos priežiūros, saugos ir aplinkosaugos taisyklių bei tvarkos, nustatytos operacinėms vietoms, bei visų taisyklių, susijusių su pavojingų medžiagų saugojimu, vežimu ir sunaikinimu;

h) kiekviena Siunčiančioji valstybė prireikus turi nustatyti ir pateikti Priimančiajai valstybei arba NATO vadui reikalavimus dėl jos pajėgų apsaugos.

 

ŠEŠTAS SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

 

6.1. Remiantis abipusiu susitarimu ir (arba) tarptautine sutartimi, NATO vadavietės, operacinės vietos, nacionalinės arba daugianacionalinės pajėgos bei NATO priskirti atskiri kariuomenės vienetai turi būti atleisti nuo visų mokesčių, muitų, rinkliavų bei visų kitų panašių mokesčių, kiek tai yra įmanoma, pagal Priimančiosios valstybės nacionalinės teisės aktus.

6.2. Sąjungininkų vadaviečių imunitetų ir privilegijų įgyvendinimą reglamentuojantys susitarimai ir praktika bus taikomi visoms NATO vadavietėms, vadaviečių struktūriniams vienetams ar padaliniams, kurie gali būti dislokuoti Priimančiojoje valstybėje vykdant operacijas, remiamas pagal šį SM.

6.3. Tuo atveju, kai nėra galimybės visiškai atleisti nuo mokesčių, muitų, rinkliavų bei kitų panašių mokesčių, šių mokesčių tarifas nebus didesnis už tą, kuris yra taikomas Lietuvos kariuomenei. Visos išlaidos bus įforminamos taikant mažiausius susijusius administracinius reikalavimus.

6.4. Galutiniai finansiniai susitarimai, ypač susiję su NATO bendru finansavimu, turėtų būti nustatomi tik prieš pat operacijos vykdymą. Tačiau visuose finansiniuose susitarimuose, dėl kurių deramasi iš anksto, turi būti konkrečiai nurodomi didžiausi NATO finansiniai įsipareigojimai. Išlaidoms, dėl kurių abi Šalys iš anksto konkrečiai nesusitaria, kad jos bus NATO finansuojamos, NATO bendras finansavimas nebus skiriamas.

6.5. Išlaidų sąmatos pirmiausia bus rengiamos ir sprendimas dėl jų priskyrimo NATO bendrosioms išlaidoms (jei taikytina), pasidalijamoms išlaidoms arba tiesioginėms nacionalinėms išlaidoms bus priimamas remiantis papildomais su šiuo SM susijusiais dokumentais.

6.6. Tais atvejais, kai NATO vadas nusprendžia, kad tam tikros išlaidos gali būti priskirtos ir sumokėtos iš NATO bendro finansavimo lėšų (iš patvirtintų biudžeto asignavimų), Strateginė vadavietė atitinkamai duos leidimą padengti šias išlaidas iš bendro finansavimo lėšų ir tiesiogiai padengs šias išlaidas arba atlygins jas Priimančiajai valstybei.

6.7. Tais atvejais, kai yra nusprendžiama, kad atitinkamos išlaidos gali būti priskiriamos daugiau kaip vienai valstybei, tačiau jos negali būti priskirtos NATO bendrosioms išlaidoms, jos gali būti laikomos pasidalijamomis išlaidomis ir atitinkamų šalių bendru susitarimu pasidalijamos pagal Techniniu susitarimu ar kitais papildomais dokumentais patvirtintą išlaidų paskirstymo formulę.

6.8. Mokesčių už civilinę ir karinę įrangą bei paslaugas tarifas nebus didesnis už tą, kuris taikomas Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms, bet gali atspindėti kainų skirtumus, atsižvelgiant į pristatymo grafikus, pristatymo vietas bei panašias aplinkybes.

6.9. Priimančioji valstybė neprisiims jokios finansinės atsakomybės NATO vado ar Siunčiančiųjų valstybių vardu, jei to konkrečiai nepaprašys įgaliotas atstovas arba jei nebus susitarta dėl atsakomybės už šių išlaidų padengimą. Be to, jokios lėšos nebus skiriamos tol, kol atitinkamai Strateginė vadavietė arba Siunčiančioji valstybė (Siunčiančiosios valstybės) nepatvirtins atitinkamų papildomų dokumentų ir neduos nurodymo juos vykdyti.

6.10. Išsamios finansinės priemonės ir išlaidų atlyginimo tvarka bus patikslinta papildomuose šio SM dokumentuose.

6.11. Nereikalaujama, kad ruošiant operacijai paremti skirtas operacines vietas būtų sukuriamos ar rekonstruojamos infrastruktūros. Tačiau kitose NATO programose, kuriose dalyvauja Priimančioji valstybė ir Strateginė vadavietė, gali būti numatyta ilgalaikio turto ar įrenginių rekonstrukcija.

 

SEPTINTAS SKYRIUS

TEISINĖS NUOSTATOS

 

7.1. Strateginė vadavietė vykdo arba gali suteikti atitinkamus įgaliojimus vykdyti teisinius veiksmus, kurie yra būtini užduotims įgyvendinti, įskaitant teisę sudaryti privatinės teisės reglamentuojamas sutartis, dalyvauti teisiniuose ir administraciniuose procesuose ir įsigyti nuosavybę bei ja disponuoti, tačiau neapsiribojant šiomis teisėmis.

7.2. Priimančiosios valstybės teritorijoje dislokuojamų pajėgų statusas bus nustatomas atitinkamai pagal NATO ir (arba) PfP SOFA, Paryžiaus protokolą ir Tolesnį papildomą protokolą.

7.3. Įranga, atsargos, produktai ir medžiagos, laikinai įvežami į Priimančiosios valstybės teritoriją ir iš jos išvežami vykdant operaciją, atleidžiami nuo visų muitų, kitų mokesčių bei rinkliavų. Kitos muitinės procedūros nustatomos atitinkamai pagal NATO SOFA (PfP SOFA), Paryžiaus protokolą ir Tolesnį papildomą protokolą.

7.4. Baudžiamoji ir drausminė jurisdikcija dėl NATO ir PfP valstybių pajėgų narių dėl Priimančiosios valstybės teritorijoje jų įvykdytų teisės pažeidimų, už kuriuos pagal Priimančiosios valstybės įstatymus yra baudžiama, nustatoma atitinkamai pagal NATO SOFA (PfP SOFA), Paryžiaus protokolą ir Tolesnį papildomą protokolą.

7.5. Reikalavimai, atsirandantys dėl šio SM arba dėl jo vykdymo, bus nagrinėjami pagal NATO SOFA (PfP SOFA) VIII straipsnio nuostatas.

7.6. Su privatinės teisės reglamentuojamomis sutartimis susijusius reikalavimus nagrinės ir spręs Priimančioji valstybė, pagal viešąsias sutartis reglamentuojantį teisinį procesą ir Priimančiosios valstybės teisę; po to išlaidas atlygins atitinkamai NATO vadas arba Siunčiančioji valstybė.

AŠTUNTAS SKYRIUS

PAJĖGŲ APSAUGA

 

8.1. NATO stacionarioms vadavietėms, operacijoms, mokymams ir pratyboms bus numatoma visapusiška ir veiksminga pajėgų apsauga, kuri bus išsamiai nurodoma atitinkamai Operacijų planuose (OPLANS), Pratybų planavimo nurodymuose (EXPI) ir papildomuose susitarimuose. Pajėgų apsauga bus vykdoma pagal NATO politiką ir procedūras bei nuosekliai laikantis NATO SOFA (PfP SOFA), Paryžiaus protokolo ir Tolesnio papildomo protokolo. Prašoma arba teikiama pajėgų apsauga jokiomis aplinkybėmis neturi prieštarauti NATO SOFA (PfP SOFA), Paryžiaus protokolo, Tolesnio papildomo protokolo nuostatoms ir Priimančiosios valstybės įstatymams.

8.2. Priimančioji valstybė praneš Siunčiančiajai valstybei ar NATO vadui apie jos siūlomos pajėgų apsaugos priemones ir apribojimus.

8.3. Kiekviena Siunčiančioji valstybė turi nustatyti savo pajėgų apsaugos reikalavimus bei apribojimus ir juos pateikti Priimančiajai valstybei ir NATO vadui.

8.4. Be pajėgų apsaugos įsipareigojimų, kurie išsamiai nurodyti NATO pajėgų apsaugos politikoje ir procedūrose, NATO vadas yra atsakingas už prašomos ir teikiamos Priimančiosios valstybės ir Siunčiančiosios valstybės pajėgų apsaugos koordinavimą.

 

DEVINTAS SKYRIUS

SAUGUMAS IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

9.1. Pagal šį SM turimos, naudojamos, kuriamos, teikiamos arba pasikeičiamos įslaptintos informacijos atžvilgiu visi dalyviai ir Siunčiančiosios valstybės turi laikytis visų NATO saugumo procedūrų, susijusių su tokios informacijos saugojimu, tvarkymu, perdavimu ir apsauga.

9.2. Keitimąsi įslaptinta informacija ir jos apsaugą bendradarbiaujant pagal šį SM reglamentuos atitinkami dvišaliai susitarimai dėl įslaptintos informacijos apsaugos, nacionalinės teisės aktai ir NATO dokumentai bei leidiniai.

 

DEŠIMTAS SKYRIUS

ĮSIGALIOJIMAS, TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS

 

10.1. Šis SM įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo paskutinis Dalyvis, ir galioja tol, kol kuris nors Dalyvis jo nenutraukia, prieš šešis mėnesius raštu apie tai pranešęs kitam Dalyviui.

10.2. Jeigu Dalyvis pasitraukia ar šis SM nutraukiamas, 6, 7 ir 9 skyrių visos nuostatos lieka galioti tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Pasitraukimo ar nutraukimo atveju Siunčiančiosios valstybės privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus.

 

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

KEITIMAS IR AIŠKINIMAS

 

11.1. Šis SM gali būti iš dalies keičiamas rašytiniu visų Dalyvių sutarimu.

11.2. Šis SM nepažeidžia Priimančiosios valstybės įstatymų ir jos įsipareigojimų pagal tarptautines sutartis ir jos suvereniteto.

11.3. Nesutarimai, atsirasiantys dėl šio SM aiškinimo ir taikymo, bus sprendžiami Dalyvių derybomis arba konsultacijomis, kiek įmanoma žemesniu lygiu, nesikreipiant į jokį nacionalinį ar tarptautinį teismą ar į trečiąją šalį.

11.4. Šis SM pasirašomas dviem oficialiais egzemplioriais anglų kalba ir dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Šis SM aiškinamas pagal tekstą anglų kalba.

Tai, kas pirmiau išdėstyta, įtvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiojo vado vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės susitarimą šiame Susitarimo memorandume nurodytais klausimais.

 

PASIRAŠĖ:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

Valdemaras Sarapinas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybes sekretorius

 

Data: 2005 m. balandžio 5 d.

Vilnius, Lietuva

 

 

Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiojo vado vadavietės vardu

 

Rainer Schuwirth

Vokietijos armijos generolas

Štabo viršininkas

Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausioji vadavietė

 

Data: 2005 m. kovo 15 d.

Monsas, Belgija

______________

 


A PRIEDAS

SVARBŪS DOKUMENTAI

 

a) 1949 m. balandžio 4 d. Šiaurės Atlanto Sutartis;

b) 1994 m. sausio 10 d. Partnerystės taikos labui pagrindų dokumentas, priimtas Šiaurės Atlanto Tarybos susitikime dalyvavusių valstybių ir vyriausybių vadovų;

c) 1951 m. birželio 19 d. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso (NATO SOFA);

d) 1995 m. birželio 19 d. Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių ir Partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių kitų valstybių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso (PfP SOFA);

e) 1997 m. gruodžio 19 d. Tolesnis papildomas protokolas prie Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių ir Partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių kitų valstybių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso (Tolesnis papildomas protokolas);

f) 1952 m. rugpjūčio 28 d. Protokolas dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso (Paryžiaus protokolas);

g) MC 319/2 – NATO logistikos principai ir politika;

h) MC 334/1 – NATO Priimančiosios valstybės paramos principai ir politika;

i) Taikytini NATO STANAGs ir politikos direktyvos dėl logistinio aprūpinimo, pajėgų apsaugos ir finansinių išlaidų atlyginimo;

j) AJP-4.5 (A) – Sąjungininkų jungtinis leidinys dėl Priimančiosios valstybė paramos doktrinos ir procedūrų;

k) CM (2002)50 – NATO civilinių ir karinių institucijų, dislokuotų NATO pajėgų bei įrengimų (turto) apsaugos nuo teroristų keliamos grėsmės priemonės;

l) BI-SC Pajėgų apsaugos direktyva 80-25, 2003 m. sausio 1 d.;

m) BI-SC Praktinis pajėgų apsaugos planavimo vadovas;

n) AAP-6 Terminų žodynas;

o) C-M (2002)49, Saugumas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje.

______________

 


B PRIEDAS

 

PRANEŠIMO APIE PRISIJUNGIMĄ (NOA) / KETINIMĄ DALYVAUTI (SOI) PAVYZDYS

 

PRANEŠIMAS APIE PRISIJUNGIMĄ / KETINIMĄ DALYVAUTI PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS PARAMOJE

IR PRISIIMTI FINANSINIUS BEI KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NUSTATYTUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

(PRIIMANČIOJOJE VALSTYBĖJE), DĖL ___________________OPERACIJOS / PRATYBŲ

 

(Siunčiančioji valstybė).............................................. Respublika / Karalystė / Vyriausybė / ministras,

atstovaujama (-as) ..................................................................................................................................

nusprendusi, kad jos ginkluotosios pajėgos dalyvaus....................................... operacijoje / pratybose,

 

apsvarsčiusi bendros NATO / PfP operacijos / pratybų koncepciją, išdėstytą NATO doktrinoje, ir

 

norėdama dalyvauti naudojantis priemonėmis dėl Priimančiosios valstybės paramos bei finansinių ir kitų Lietuvos Respublikos (Priimančiosios valstybės), NATO vado [įrašyti] ir kitų Siunčiančiųjų valstybių įsipareigojimų, susijusių su ginkluotųjų pajėgų aprūpinimu operacijos / pratybų metu,

 

NUSPRENDĖ PRISIJUNGTI PRIE

 

Lietuvos Respublikos (Priimančiosios valstybės) krašto apsaugos ministerijos, Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės (SHAPE) ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vyriausiojo vado vadavietės (SACT) susitarimo memorandumo dėl Priimančiosios valstybės paramos teikimo.... operacijos / pratybų metu, pasirašyto.............................(data), ir laikytis jo nuostatų kaip

 

Siunčiančioji valstybė, planuojanti operaciją / pratybas, bei rengianti joms [ir dalyvaujanti] pagal pirmiau nurodytą SM. [Jei reikia nustatyti išlygas, į sakinį gali būti įterpta formuluotė „taikanti šias išlygas“, toliau prireikus pateikianti išlygų sąrašą].

 

Siunčiančiosios valstybės vyriausybės vardu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Data:..............................................................

 

PASTABA: ŠI DALIS REIKALINGA TIK JEI SIUNČIANČIOSIOS VALSTYBĖS PRANEŠIME APIE KETINIMĄ DALYVAUTI YRA IŠLYGŲ. TADA PRIIMANČIOJI VALSTYBĖ TURI PATVIRTINTI, AR SUTINKA SU NURODYTOMIS IŠLYGOMIS, PASIRAŠYDAMA PRANEŠIMĄ DĖL KETINIMO DALYVAUTI IR GRĄŽINDAMA JĮ SIUNČIANČIAJAI VALSTYBEI PATVIRTINTI.

 

Priimančioji valstybė teiks paramą / neteiks paramos......................................................... operacijoje /

pratybose dalyvaujančioms (Siunčiančiosios valstybės) Vyriausybės ginkluotosioms pajėgoms pagal SM dėl Priimančiosios valstybės paramos nuostatas ir........................................................................................

(Siunčiančiosios valstybės) nurodytas išlygas.

 

 

Priimančiosios valstybės vyriausybės vardu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Data:..........................................................................

______________