LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADVOKATŪROS ĮSTATYMO 4, 7, 15, 16, 25, 49 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. liepos 7 d. Nr. X-334

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 50-1632)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies papildymas

4 straipsnio 4 dalyje po žodžio „bankroto“ įrašyti žodį „restruktūrizavimo“, po žodžio „arbitru“ įrašyti žodžius „tarpininku, taikintoju ar teisės ekspertu, kai sprendžiami komerciniai ginčai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, patentinio patikėtinio paslaugas, būti arbitru, tarpininku, taikintoju ar teisės ekspertu, kai sprendžiami komerciniai ginčai. Advokatas gali būti juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo nariu, tačiau už tai negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus tantjemas.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti bei papildyti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Reikalavimai tapti advokatu siekiančiam asmeniui

1. Fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas) pripažįstamas advokatu, jeigu jis:

1) yra Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

2) turi teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

3) turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atliko ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką. Teisiniu darbu laikomas darbas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo to laiko, kai asmuo įgijo teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ir pradėjo dirbti teisinį darbą;

4) yra nepriekaištingos reputacijos;

5) moka valstybinę kalbą;

6) išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą;

7) neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų. Pareiškėjų ir advokatų sveikatos reikalavimus bei sveikatos tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

2. Šio straipsnio 1 dalies 6 punktas netaikomas asmenims, kurie turi ne mažesnį kaip septynerių metų teisėjo stažą arba yra teisės krypties socialinių mokslų daktarai ar habilituoti daktarai.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

15 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „nė vieno advokato“ įrašyti žodžius „daugiau kaip du advokatai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Advokatų kvalifikacinio egzamino komisija susideda iš septynių narių teisininkų. Tris narius skiria Lietuvos advokatūra, keturis narius, iš kurių bent du turi būti teisės krypties mokslininkai, skiria teisingumo ministras. Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijoje negali būti daugiau kaip du advokatai.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 3 punkto papildymas

6 straipsnio 3 punkte po žodžio „įrodantį“ įrašyti žodžius „teisės bakalauro“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) dokumentą, įrodantį teisės bakalauro, teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);“.

 

5 straipsnis. 25 straipsnio 5 dalies papildymas

25 straipsnio 5 dalyje po žodžio „pavaduotojas“ įrašyti žodžius „jei už darbą einant šias pareigas yra nustatytas atlyginimas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Advokatų tarybos pirmininkas, advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas, jei už darbą einant šias pareigas yra nustatytas atlyginimas, negali būti atstovu ar gynėju teisme, ikiteisminio tyrimo įstaigose, valstybės ar savivaldybių institucijose bei įstaigose.“

 

6 straipsnis. 49 straipsnio 1 dalies papildymas

49 straipsnio 1 dalyje po žodžio „išrašą“ įrašyti žodžius „advokato orderį baudžiamajame procese“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS