LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. liepos 7 d. Nr. X-331

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626; 2003, Nr. 108-4814)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Vyriausybės nutarimų“ įrašyti žodžius „sprendimų ir rezoliucijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų, nutarimų, išvadų, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkių, kitų valstybės valdžios bei valdymo institucijų priimamų teisės aktų oficialaus skelbimo ir jų įsigaliojimo tvarką.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Papildyti 2 straipsnio 1 dalį ketvirtu sakiniu ir ją išdėstyti taip:

1. Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas leidinyje „Valstybės žinios“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena. Ji nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje. Šio Įstatymo nustatytais atvejais oficialus kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse ar atitinkamos institucijos interneto tinklalapyje, taip pat jų išsiuntimas institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, išskyrus Europos Bendrijų ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautines sutartis (tarptautines mišriąsias sutartis), skelbiamas lietuvių kalba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;“.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti bei papildyti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių įsigaliojimas

1. Vyriausybės nutarimai įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti, paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Vyriausybės nutarimai įsigalioja po jų paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Šie nutarimai taip pat turi būti paskelbiami ir „Valstybės žiniose“.

2. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos įsigalioja jų pasirašymo dieną.

3. Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Ministro Pirmininko potvarkiai, paskelbti „Valstybės žiniose“, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 11 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Šiame straipsnyje“ įrašyti žodžius ir skaičių „Šio straipsnio 1 dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybės institucijų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.

2. Papildyti 11 straipsnį 3 dalimi:

„3. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu šie teisės aktai šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, jie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jei pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Apskričių viršininkų, savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų bei savivaldybių merų teisės aktų įsigaliojimas

1. Savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto teksto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialiame informaciniame pranešime apie teisės akto priėmimą nurodoma teisės akto priėmimo data, numeris, antraštė, jei ji yra, išdėstoma priimto sprendimo esmė ir nurodomas interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas.

2. Apskričių viršininkų, savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų bei savivaldybių merų priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.“

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti bei papildyti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Teisės aktų paskelbimas interneto tinklalapiuose

1. Šio Įstatymo 3 straipsnyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ turi būti paskelbti Seimo ir juos priėmusios institucijos interneto tinklalapiuose.

2. Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos turi būti paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklalapyje.

3. Šio Įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti teisės aktai jų pasirašymo dieną turi būti paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje (www.lrv.lt).

4. Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, interneto tinklalapiuose neskelbiami.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS