LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. X-297

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2003, Nr. 74-3417, 3428; 2004, Nr. 73-2534; 2005, Nr. 81-2942)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio papildymas 14 punktu

Papildyti 12 straipsnį 14 punktu:

14) kompensacijos, gautos pagal Europos Sąjungos finansinės paramos Lietuvos Respublikos programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________