LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 29 d. Nr. 710

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 61-2796, Nr. 104-4656; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 148-5364, Nr. 155-5643):

1.1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų valstybės rinkliavos objektų sąraše ir šios rinkliavos dydžiuose:

1.1.1. Papildyti 2.6 punktą šia pastaba:

„Pastaba. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą užsieniečiui, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, mažinama 50 procentų.“.

1.1.2. Papildyti 2.7 punktą šia pastaba:

„Pastaba. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą užsieniečiui iki 18 metų, jeigu jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje arba suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, mažinama 50 procentų.“.

1.1.3. Papildyti 2.21 punktą šia pastaba:

„Pastaba. Už informacijos apie gyventojo adresą teikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo valstybės rinkliava didinama 3 litais.“.

1.1.4. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

„3.12.

licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika:

3.12.1.

slaugos praktika

66 litai

3.12.2.

medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

170 litų

3.12.3.

medicinos praktika, jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

130 litų“.

1.1.5. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

„3.13.

licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla:

3.13.1.

visuomenės sveikatos priežiūros veikla

80 litų

3.13.2.

ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir paslaugomis, nepriskiriamomis ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms

150 litų

3.13.3.

stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

435 litai

3.13.4.

ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

550 litų“.

1.1.6. Pripažinti netekusiu galios 3.15 punktą.

1.1.7. Išdėstyti 3.146 punktą taip:

„3.146.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu

320 litų“.

1.1.8. Išdėstyti 3.147 punktą taip:

„3.147.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didmenine prekyba, įskaitant prekybos tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu

320 litų“.

1.1.9. Išdėstyti 3.148 punktą taip:

„3.148.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu

320 litų“.

1.1.10. Pripažinti netekusiais galios 4.20, 4.21, 4.24 ir 4.25 punktus.

1.1.11. Išdėstyti 4.26 punktą taip:

„4.26.

sertifikato, patvirtinančio fizinio asmens teisę teikti asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, išdavimą:

4.26.1.

slaugos

66 litai

4.26.2.

privalomojo sveikatos mokymo

30 litų“.

1.1.12. Išdėstyti 4.28 punktą taip:

„4.28.

vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą

40 litų“.

1.1.13. Pripažinti netekusiais galios 4.75, 4.76, 4.77, 4.83, 4.130, 4.139, 4.140, 4.142, 4.150–2 ir 4.205 punktus.

1.1.14. Išdėstyti 4.210 punktą taip:

„4.210.

laivo žurnalo įregistravimą

5 litai“.

1.1.15. Pripažinti netekusiais galios 4.216, 4.217 ir 4.223 punktus.

1.1.16. Įrašyti pastraipos „Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos“ pastaboje vietoj skaičių „4.201–4.216“ skaičius „4.201-4.215“.

1.1.17. Išdėstyti 4.295–2.3.1 punktą taip:

„4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų skerdenos

14 litų“.

1.1.18. Išdėstyti 4.295–2.3.2 punktą taip:

„4.2952.3.2.

per 25 kilogramus skerdenos

34 litai“.

1.1.19. Išdėstyti 4.295–2.4.1 punktą taip:

„4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų skerdenos

15 litų“.

1.1.20. Išdėstyti 4.295–2.4.2 punktą taip:

„4.2952.4.2.

nuo 12 iki 18 kilogramų skerdenos

30 litų“.

1.1.21. Išdėstyti 4.295–2.4.3 punktą taip:

„4.2952.4.3.

per 18 kilogramų skerdenos

40 litų“.

1.1.22. Išdėstyti 4.295–2.5 punktą taip:

„4.2952.5.

100 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir atikrinimo pažymos išdavimą

3 litai“.

1.1.23. Išdėstyti 4.295–2.6 punktą taip:

„4.2952.6.

100 žąsų, ančių ar kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų“.

1.1.24. Išdėstyti 4.295–2.7 punktą taip:

„4.2952.7.

1 stručio skerdenos apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

10 litų“.

1.1.25. Išdėstyti 4.295–2.16 punktą taip:

„4.2952.16

1 tonos žuvininkystės produktų patikrinimo pažymos išdavimą ūkio subjektui pirminio pardavimo ir supirkimo metu

4 litai“.

1.1.26. Išdėstyti 4.295–2.21 punktą taip:

„4.2952.21

100 tonų kitų pieno produktų patikrinimo pažymos išdavimą kitus pieno produktus perdirbančiose įmonėse

200 litų“.

1.1.27. Pripažinti netekusiais galios 4.295-2.26 ir 4.295-2.27 punktus.

1.1.28. Išdėstyti 4.295–2.33 punktą taip:

„4.2952.33

10 tonų akvakultūros produktų tyrimą kenksmingų medžiagų likučiams nustatyti

4 litai“.

1.1.29. Pripažinti netekusiu galios 4.295-3.1 punktą.

1.1.30. Išdėstyti 4.295–5.2 punktą taip:

„4.2955.2.

pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjams

20 litų“.

1.1.31. Pripažinti netekusiu galios 4.295–6.3 punktą.

1.1.32. Išdėstyti 4.295–8.1 punktą taip:

„4.2958.1.

gyvūninių ir negyvūninių produktų/ žaliavų sertifikato išdavimą

100 litų“.

1.1.33. Išdėstyti 4.320 punkto pastabas taip:

„Pastabos: 1. Už pažymos išdavimą asmenims, turintiems teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), stacionariose globos įstaigose valstybės išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims ir asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I bei II grupių invalidai), valstybės rinkliava mažinama 100 procentų, o asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir III grupės invalidai) – 50 procentų.

2. Už pažymos išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo valstybės rinkliava didinama 10 litų, išskyrus šio punkto 1 pastaboje nurodytus asmenis.“.

1.1.34. Papildyti šiuo 4.353-1 punktu:

„4.353.1.

statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu

50 litų“.

1.1.35. Išdėstyti 4.354 punktą taip:

„4.354.

statybos leidimo griauti statinį išdavimą

75 litai“.

1.1.36. Papildyti šiuo 4.354-1 punktu:

„4.3541.

statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu

50 litų“.

1.1.37. Papildyti šiuo 4.354-2 punktu:

„4.3542.

statybos leidimo griauti statinį pratęsimą

75 litai“.

1.1.38. Išdėstyti 4.379 punktą taip:

„4.379.

saugomos augalo veislės įrašymą į Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašą ir augalo veislei suteiktos teisinės apsaugos pažymėjimo išdavimą

600 litų“.

1.1.39. Papildyti šiuo 4.379-1 punktu:

„4.3791

augalo veislės teisinės apsaugos laikotarpio pratęsimą (ne ilgiau kaip 5 metams) ir pažymėjimo išdavimą

500 litų“.

1.1.40. Išdėstyti 4.380 punktą taip:

„4.380.

licencijos, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui Lietuvoje dauginti ir (ar) tiekti rinkai saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą, įregistravimą

20 litų“.

1.1.41. Pripažinti netekusiu galios 4.461 punktą.

1.1.42. Papildyti šiuo 4.461-1 punktu:

„4.4611.

statybos leidimo išdavimą

100 litų“.

1.1.43. Papildyti šiuo 4.461-2 punktu:

„4.4612.

statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu

50 litų“.

1.1.44. Papildyti šiuo 4.461-3 punktu:

„4.4613.

statybos leidimo griauti statinį išdavimą

75 litai“.

1.1.45. Papildyti šiuo 4.4614 punktu:

„4.4614.

statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu

50 litų“.

1.1.46. Papildyti šiuo 4.461-5 punktu:

„4.4615.

statybos leidimo griauti statinį pratęsimą

75 litai“.

1.2. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 7 punkto paskutiniame sakinyje vietoj žodžių „38 straipsnyje nustatytais terminais“ žodžius „87 straipsnyje nustatyta tvarka“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministras                                                                           Zigmantas Balčytis