LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO IR 3 PRIEDO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 16 d. Nr. X-248

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies pakeitimas

19 straipsnio 1 dalyje išbraukti paskutinį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Akcizų sumokėjimą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinė mokesčių inspekcija kontroliuoja akcizų sumokėjimą ir už importuotas prekes, jeigu jos šio Įstatymo nustatyta tvarka nugabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo 1 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės (pakeista 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/108/EEB, 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 94/74/EEB, 1996 m. gruodžio 30 d. Tarybos direktyva 96/99/EB, 2000 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 2000/44/EB, 2000 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2000/47/EB ir 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos direktyva 2004/106/EB).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________