LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 21 d. Nr. 687

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531):

1.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558), Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 78-2359), Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), ir Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312) (toliau vadinama – Strateginio planavimo metodika).“.

1.2. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo valstybės biudžeto asignavimų valdytojai patikslina ir pateikia Finansų ministerijai duomenis apie jiems patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas. Finansų ministerija, gavusi iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų patikslintus duomenis apie patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas, parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas projektą ir pateikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Projekte turi būti nustatyta kiekvienai valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programai bendra asignavimų suma, asignavimai išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui) ir turtui įsigyti. Ministerijos (kartu su įstaigomis prie ministerijų), Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai prireikus patikslina strateginių veiklos planų projektus ir pateikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybė biudžetinių metų pradžioje pritaria ministerijų ir Vyriausybės įstaigų sutrumpintiems strateginiams veiklos planams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija paskelbia ministerijų (Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus – ir kitų institucijų) sutrumpintus strateginius veiklos planus Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje, o ministerijos ir Vyriausybės įstaigos – strateginius veiklos planus savo tinklalapiuose.“.

1.3. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, per 7 darbo dienas pateikia Finansų ministerijai suvestinę valstybės biudžeto programų sąmatą ir skaičiavimus pagal finansų ministro patvirtintas formas, kiekvienos valstybės biudžeto programos suvestinę sąmatą su skaičiavimais pagal finansų ministro patvirtintas formas ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų (programos vykdytojų) valstybės biudžeto programų sąmatas.

Jeigu einamaisiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė keičia valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus pateikiamos Finansų ministerijai per 5 darbo dienas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimui. Asignavimų valdytojai privalo atitinkamai patikslinti strateginius veiklos planus (pakeisti atitinkamas formas ir/ar lenteles ir nurodyti, kokiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu vadovaujantis atliekami pakeitimai).“.

1.4. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Siūlymus pakeisti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymą pagal programas ir valstybės funkcijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei gali teikti Finansų ministerija arba ministerijos, kurios teikia savo ir joms pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus. Teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybei asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimus būtina suderinti su Finansų ministerija.“.

1.5. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Specialiųjų programų planuojamos išlaidos gali viršyti planuojamas pajamas, jeigu specialiosios programos, be įmokėtų į biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų, finansuojamos ir iš kitų Europos Sąjungos finansinės paramos ar valstybės konkrečiam tikslui numatytų lėšų. Tokių programų išlaidoms padengti pirmiausia naudojami asignavimai, gauti iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į biudžetą pajamų, įskaitant viršplanines pajamas. Visais atvejais specialiųjų programų finansavimas mažinamas faktiškai negautomis (palyginti su planu) pajamų sumomis, t.y. asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškų dėl tos sumos arba naudoti specialiajai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą.

Europos Sąjungos lėšas administruojančių valstybės institucijų ar įstaigų specialiosios programos finansuojamos atsižvelgiant į patvirtintus asignavimus priimtiems įsipareigojimams vykdyti pagal specialiųjų programų sąmatas ir suvestinius finansavimo (pinigų srautų) planus pagal projektus ir teisės aktus, nustatančius iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimą.“.

1.6. Išbraukti 30 punkte žodžius „Specialiosios žemės reformos vykdymo programos“.

1.7. Išbraukti 43 punkto antrojoje pastraipoje žodžius „valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją“.

1.8. Išbraukti 64 punkte žodį „tvirtinti“.

1.9. Išdėstyti 67 punktą taip:

67. Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos – lėšos, gautos tam tikriems pavedimams vykdyti iš biudžetinių įstaigų (valstybės mokslo ir studijų įstaigų lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, taip pat lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos iš kitų biudžetinių įstaigų, įgyvendinant jų programas) ir kitų juridinių arba fizinių asmenų. Šios lėšos laikomos atskiroje banko sąskaitoje ir naudojamos pagal tikslinę paskirtį, t.y. fizinio ar juridinio asmens pavedime nurodytiems tikslams.

Jeigu biudžetinė įstaiga pavedimų lėšas gauna iš valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų, šios lėšos turi būti naudojamos pagal asignavimų valdytojų (lėšų gavėjų) patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatą, nurodant lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonominę paskirtį.“.

1.10. Išdėstyti 68 punktą taip:

68. Įvykdžiusi pavedimą, įstaiga nusiunčia lėšas pervedusiam asmeniui ataskaitą (asignavimų valdytojui pateikiami biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir buhalterinės apskaitos dokumentai, pagrindžiantys lėšų panaudojimą) ir grąžina nepanaudotų lėšų likutį, jeigu pavedimo davėjas nenurodo ko kita.“.

1.11. Išdėstyti 72 punktą taip:

72. Kitos biudžetinių įstaigų lėšos – iš juridinių ir fizinių asmenų tam tikroms nenumatytoms biudžetinių įstaigų programų sąmatose išlaidoms dengti gautos lėšos. Šioms lėšoms priskiriamos įplaukos, gautos draudiminiam įvykiui atsitikus, iš šalies ir užsienio renginių organizatorių gautos ankstesniais biudžetiniais metais patirtų dalyvavimo šiuose renginiuose išlaidų kompensacijos, lėšos komandiruočių išlaidoms, patirtoms ankstesniais biudžetiniais metais, kompensuoti, biudžetinių įstaigų skelbiamų konkursų dalyvių mokesčiai, kitos įplaukos, kurios nėra gautos kaip asignavimai. Šios lėšos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą sąmatą naudojamos įstaigos funkcijoms atlikti.“.

1.12. Išdėstyti 74 punktą taip:

74. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos administruojamos vadovaujantis Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą.“.

1.13. Papildyti šiuo 741 punktu:

741. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšos administruojamos vadovaujantis Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimą.“.

1.14. Išdėstyti 75 punktą taip:

75. Europos Sąjungos lėšos (išskyrus šių Taisyklių 74 ir 741 punktuose nurodytas lėšas) administruojamos taip, kaip numatyta Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytose tarptautinėse sutartyse arba kituose teisės aktuose dėl atitinkamų Europos Sąjungos programų.“.

1.15. Papildyti šiuo 791 punktu:

791. Biudžeto asignavimų valdytojas, pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą skirdamas biudžeto lėšų subjektui, kuris nėra biudžetinė įstaiga, pasirašo su juo biudžeto lėšų naudojimo sutartį (išskyrus atvejus, kai skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo, Europos Sąjungos paramos lėšų arba kai teisės aktai nustato kitą biudžeto lėšų skyrimo tvarką), kurioje nurodoma:

791.1. subjektui skiriamų biudžeto lėšų suma ir asignavimų valdytojo programa, pagal kurią skiriamos lėšos;

791.2. biudžeto lėšų naudojimo tikslinė paskirtis;

791.3. veiklos, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, vertinimo kriterijai (ne mažiau kaip vienas);

791.4. planuojamas detalus biudžeto lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę paskirtį, o tais atvejais, kai dalį lėšų numatoma naudoti darbo užmokesčiui, išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas (pridedama prie sutarties);

791.5. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, ir už jos vertinimo kriterijų įvykdymą;

791.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, pateikimas;

791.7. nuostata, kad metams pasibaigus subjektų disponuojamose sąskaitose esančios biudžeto lėšos, išskyrus nepanaudotus asignavimus specialiosioms programoms ir baigiamiems statybos objektams finansuoti, grąžinamos į atitinkamą biudžetą ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos;

791.8. kitos nuostatos, padedančios asignavimų valdytojui užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.“.

1.16. Papildyti šiuo 81 punktu:

81. Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus, nepriskirtus asignavimo valdytojo ar jam pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijoms. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų už faktiškai atliktus darbus ir paslaugas, numatytus sutartyse.“.

2. Šio nutarimo 1.7 ir 1.15 punktai įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                            ZIGMANTAS BALČYTIS