LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLYGINIMO UŽ VISUOMENĖS POREIKIAMS PAIMTUS LOBIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-241

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 5 dalimi,

tvirtinu Atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisykles (pridedama).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2005 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. ĮV-241

 

ATLYGINIMO UŽ VISUOMENĖS POREIKIAMS PAIMTUS LOBIUS TAISYKLĖS

 

1. Atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtus istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius lobius asmenims, turintiems teisę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.65 straipsnį įgyti nuosavybėn lobį ar jo dalį sudarančius daiktus (toliau – lobis).

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) nustato visuomenės poreikiams paimto lobio istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę bei rinkos kainą.

4. Lobio istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės bei jo rinkos kainos nustatymo išlaidos apmokamos iš Departamentui skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

5. Lobio istorinei, kultūrinei ar archeologinei vertei bei jo rinkos kainai nustatyti Departamento direktoriaus įsakymu sudaroma komisija.

6. Komisija sudaroma iš Departamento atstovo (komisijos pirmininko), ne mažiau kaip trijų specialistų (kilnojamųjų kultūros vertybių ekspertų, muziejininkų, mokslo ar studijų institucijų atstovų) ir vietos, kurioje rastas lobis, savivaldybės paveldosaugos padalinio atstovo. Esant reikalui, komisijos darbe gali būti kviečiami dalyvauti ir kitų sričių specialistai bei valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai.

7. Komisija savo išvadas dėl lobio istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės bei jo rinkos kainos nustatymo įformina įvertinimo akte, kuriame nurodoma:

7.1. įvertinimo akto sudarymo data ir vieta;

7.2. komisijos sudarymo pagrindas, jos sudėtis;

7.3. tikslus lobio radimo vietos adresas;

7.4. lobio radimo aplinkybės;

7.5. lobio savininkas;

7.6. smulkus kiekvieno lobį sudarančio daikto aprašymas ir fotofiksacija;

7.7. kiekvieno lobį sudarančio daikto istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės įvertinimas;

7.8. lobio rinkos kaina;

7.9. siūlomas muziejus, kuriam turi būti perduodamas lobis.

8. Įvertinimo aktą pasirašo visi komisijos nariai. Komisijos narys, nesutinkantis su įvertinimo akte pateiktomis išvadomis, raštu pateikia savo atskirą nuomonę, kuri pridedama prie įvertinimo akto.

9. Su įvertinimo aktu turi teisę susipažinti lobio savininkas.

10. Komisijos narių pasirašytas įvertinimo aktas pateikiamas Departamento direktoriui.

11. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į įvertinimo akte pateiktas išvadas, priima sprendimą dėl lobio perdavimo konkrečiam muziejui.

12. Sprendime nurodoma:

12.1. lobio istorinė, kultūrinė ar archeologinė vertė;

12.2. atlyginimo dydis;

12.3. muziejus, kuriam perduodamas lobis.

13. Lobio savininkas ir muziejus, kuriam perduodamas lobis, apie priimtą sprendimą informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

14. Visuomenės poreikiams paimto lobio savininkui atlyginama pinigais to lobio rinkos kaina. Nuosavybės teisė į visuomenės poreikiams paimamą lobį valstybei pereina nuo atsiskaitymo su savininku momento.

15. Už visuomenės poreikiams paimamą lobį savininkui atlyginama iš muziejaus, kuriam perduodamas lobis, lėšų, skirtų muziejinėms vertybėms įsigyti. Taip pat gali būti panaudotos kitos teisėtai įgytos lėšos. Tarp muziejaus ir lobio savininko sudaroma sutartis, kurioje nurodoma išmokamo atlyginimo dydis ir atsiskaitymo tvarka.

16. Pasirašius šių taisyklių 15 punkte nurodytą sutartį, visuomenės poreikiams paimamas lobis perduodamas muziejui, pasirašant tarp lobio savininko ir muziejaus perdavimo–priėmimo aktą.

17. Ginčai, kylantys tarp Departamento ir lobio savininko, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________