LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ AR VIETOVIŲ APŽIŪROS, BŪKLĖS FIKSAVIMO IR TYRIMO ATLIKIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-240

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu,

tvirtinu Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisykles (pridedama).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-240

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ AR VIETOVIŲ APŽIŪROS, BŪKLĖS FIKSAVIMO IR TYRIMO ATLIKIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas), savivaldybės paveldosaugos padalinio, taip pat Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių ir pareigūnų, jų įgaliotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (toliau vadinama – specialistai) bei valdytojų veiksmų derinimą (toliau vadinama – veiksmų derinimas), atliekant kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūrą, būklės fiksavimą ir tyrimą.

2. Valdytojas privalo leisti šių Taisyklių nustatyta tvarka specialistams kultūros paveldo objektą ar vietovę apžiūrėti, fiksuoti būklę ir sutartomis sąlygomis atlikti tyrimus.

3. Konkrečių kultūros paveldo objektų ir vietovių būklė fiksuojama ir tyrimai atliekami vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis stebėsenos taisyklėmis ir Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199 (Žin., 2005, Nr. 62-2213), bei paveldo tvarkybos reglamentais.

4. Kultūros paveldo objekto ar vietovės apžiūrai, būklės fiksavimui ir tyrimui metodiškai vadovauja Departamentas.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. VEIKSMŲ DERINIMAS

 

6. Specialistai, vykdami apžiūrėti, fiksuoti būklę ar tirti kultūros paveldo objektus, jų valdytojus iš anksto informuoja apie atvykimo tikslą ir suderina atvykimo laiką. Atvykę į vietą, privalo prisistatyti kultūros paveldo objekto valdytojui, parodydami tarnybinį pažymėjimą ar įgaliojimą.

7. Valdytojas, kuris iš anksto informuotas, be jokių papildomų sąlygų privalo leisti specialistams apžiūrėti kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo statinio išorę ar vietovę, fiksuoti jos būklę, atlikti fizinius neardomuosius tyrimus.

8. Jei specialistui atvykus valdytojas pageidauja patalpas sutvarkyti, kultūros paveldo statinio vidaus patalpų apžiūrėjimas, būklės fiksavimas ir fiziniai neardomieji tyrimai gali būti atidėti vienai valandai.

9. Tais atvejais, kai specialistas atvyksta iš anksto neinformavęs, kultūros paveldo statinio vidaus patalpų apžiūra, būklės fiksavimas ir fiziniai neardomieji tyrimai negali tęstis ilgiau kaip dvi valandas, jei valdytojas tam neprieštarauja.

10. Kultūros paveldo objektų ar vietovių fiziniai ardomieji tyrimai atliekami tik:

10.1. specialistui pateikus ir valdytojui pasirašius Departamento patvirtintos formos besąlygišką sutikimą dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo;

10.2. Departamentui ar savivaldybės administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus, o valdytojui pasirašius susitarimą dėl fizinių ardomųjų tyrimų atlikimo (trukmės, darbo dienos ir valandos, tyrimų apimties, tyrimais padarytų fizinių pažeidimų likvidavimo būdo ir (ar) fizinių pažeidimų ir patirtų nepatogumų kompensavimo) ir kitų sąlygų.

11. Specialistai be valdytojo leidimo negali įeiti į privačios nuosavybės teise valdomą kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, kitą statinį ar sklypą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Valdytojų atsakomybė dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimo nevykdymo sprendžiama įstatymų nustatyta tvarka.

13. Ginčai dėl kultūros paveldo objektų ardomųjų tyrimų atlikimo sąlygų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________