LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 16 d. Nr. 661

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 2002, Nr. 110-4870; 2004, Nr. 158-5789):

1.1. Papildyti šiuo 1.3 punktu:                                                              

1.3. asmens be pilietybės kelionės                                                        2 eurai

dokumento galiojimo laiko pratęsimą“.

1.2. Išdėstyti 3 punktą taip:                                                                  

3. Už vizų išdavimą arba dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą, jeigu viza nebuvo išduota (toliau vadinama – vizų išdavimas), ir supaprastinto tranzito dokumento išdavimą:                                                              

3.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)                                                        35 eurai

3.2. tranzitinės vizos (B)                                                                        35 eurai

3.3. trumpalaikės vizos (C)                                                                    35 eurai

3.4. ilgalaikės vizos (D)                                                                          60 eurų

3.5. grupinės vizos (A, B ir C kategorijų)                                              35 eurai, pridedant

po 1 eurą už asmenį

3.6. supaprastinto tranzito dokumento                                                  5 eurai“.

1.3. Išdėstyti 5 punktą taip:                                                                  

5. Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos įstaigų, dokumentų legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille):                                         

5.1. dokumentų pareikalavimą                                                               5 eurai

5.2. pakartotinį dokumentų pareikalavimą                                             10 eurų

5.3. dokumentų legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille)                10 eurų už vieno

dokumento legalizavimą, tvirtinimą pažyma (Apostille)“.                    

1.4. Išdėstyti 8 punktą taip:                                                                  

8. Už paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį      dvigubas atitinkamos paslaugos

                                                                                                      tarifas, (pareiškėjas taip pat

                                                                                                      apmoka būtinas faktines

                                                                                                      transporto ir kitas išlaidas,

                                                                                                      įskaitant nakvynės viešbutyje

                                                                                                      išlaidas ir komandiruotpinigius)

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir šiame punkte nurodytas konsulines paslaugas suteikia ten esančiose organizacijose, konsulinis mokestis nedidinamas.“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS