LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. X-239

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 60-1945)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. 19 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje po žodžių „siunčiamas paštu“ įrašyti žodžius „ar elektroniniu paštu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kiekviena viešojo administravimo institucija privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją. Prašymo priėmimo faktas patvirtinamas atitinkamu dokumentu, kuriame nurodoma prašymo priėmimo data, valstybės tarnautojo, kuriam pavesta nagrinėti prašymą, vardas, pavardė, telefono numeris, prašymo registracijos numeris. Patvirtinimo dokumentas įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu prašymo pateikėjui.“

2. Papildyti 19 straipsnį 5 dalimi:

5. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos prašymus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu prašyme nurodytu adresu arba įteikiami. Atsakymas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________