LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 7 d. Nr. X-234

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 63-2243, Nr. 116-4320, Nr. 171-6304)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 13 straipsnio 4 punkte išbraukti žodžius „įmonių ir organizacijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) nekilnojamojo turto mokestis;“.

2. Papildyti 13 straipsnį 26 punktu:

26) socialinis mokestis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________