LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 7 d. Nr. ISAK-1044

Vilnius

 

Pakeičiu Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4367; 2004, Nr. 33-1066):

1. Papildau 1.16 punktu:

1.16. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

2. Papildau 2.24 punktu:

2.24. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

3. Išdėstau 3.17 punktą taip:

3.17. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas“.

4. Išdėstau 4.18 punktą taip:

4.18. padalinio, susijusio su ugdymu ar studijomis, vedėjas“.

5. Papildau 4.23 punktu:

4.23. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

6. Papildau 5.18 punktu:

5.18. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

7. Papildau 6.22 punktu:

6.22. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

8. Išdėstau 7.16 punktą taip:

7.16. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas“.

9. Papildau 7.25 punktu:

7.25. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

10. Išdėstau 8 punktą taip:

8. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGOJE, MOKYTOJŲ ŠVIETIMO CENTRE“.

11. Išdėstau 8.5 punktą taip:

8.5. padalinio, susijusio su mokymu, vedėjas“.

12. Išdėstau 9 punktą taip:

9. SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRE, PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE“.

13. Išdėstau 9.7 punktą taip:

9.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas“.

14. Pripažįstu netekusiu galios 10.3 punktą.

15. Papildau 10.14 punktu:

10.14. koncertmeisteris, akompaniatorius“.

16. Papildau 12 punktu:

12. PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRUOSE

12.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

12.2. dėstytojas

12.3. direktorius

12.4. logopedas

12.5. psichologas

12.6. metodininkas

12.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

12.8. socialinis pedagogas

12.9. specialusis pedagogas

12.10. surdopedagogas

12.11. tiflopedagogas“.

17. Išdėstau pastabą taip:

„Pastaba. Meninio ugdymo mokytoju ar pedagogu laikomi iliustruotojas, choreografas, režisierius, grafikas, tapytojas, skulptorius, keramikas ir kiti specialistai, dirbantys analogišką darbą tiesiogiai su asmenimis, kurie mokosi.“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS