LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gegužės 31 d. Nr. A1-158

Vilnius

 

 

Pakeičiu Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163):

1. įrašau 8.1 punkte vietoj žodžių „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugoms bei jas teikiančioms įstaigoms“ žodžius „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms“;

2. įrašau 8.2 punkte vietoj žodžio „išdavimo“ žodį „davimo“;

3. įrašau 10.2 punkte vietoj žodžio „rengia“ žodžius „organizuoja rengimą“;

4. išdėstau 10.3 punktą taip:

10.3. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvos darbo biržai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo plėtros;“;

5. papildau šias Taisykles nauju 10.4 punktu:

10.4. pagal kompetenciją vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo priežiūrą.“;

6. įrašau 11 punkte vietoj žodžių „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugoms bei jas teikiančioms įstaigoms“ žodžius „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms“;

7. įrašau 12 punkte vietoj žodžių „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugoms bei jas teikiančioms įstaigoms“ žodžius „reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms“;

8. išdėstau 14 punktą taip:

14. Asmenys registruojasi teritorinėje darbo biržoje Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, pateikdami reikiamus dokumentus.“;

9. išdėstau 18 punktą taip:

18. Individualiame profesinės reabilitacijos plane nustatoma:

18.1. profesinės reabilitacijos tikslas – atstatyti asmens profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius pagal dirbtą ankstesnį darbą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius;

18.2. profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai;

18.3. profesinės reabilitacijos pradžia ir individualaus profesinės reabilitacijos plano sudarymo data.“;

10. išdėstau 19 punktą taip:

19. Individualų profesinės reabilitacijos planą pasirašo teritorinės darbo biržos vadovo įgaliotas asmuo ir asmuo, kuriam bus teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Šis planas sudaromas 2 egzemplioriais: po vieną asmeniui ir teritorinei darbo biržai. Individualaus profesinės reabilitacijos plano patvirtinta kopija per 3 darbo dienas pateikiama profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai.“;

11. išdėstau 20 punktą taip:

20. Teritorinė darbo birža prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą bei asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje.“;

12. išdėstau 21 punktą taip:

21. Teritorinė darbo birža, sudariusi asmens individualų profesinės reabilitacijos planą, išduoda jam siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodyta asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą data turi būti ne vėlesnė kaip 3 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo dienos. Asmeniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą per šiame punkte nurodytą laiką, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.“;

13. išdėstau 22 punktą taip:

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, vadovaudamasi individualiu profesinės reabilitacijos planu, sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir teikia jam numatytas paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodant jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas bei įgyvendinimo etapus.“;

14. įrašau 23 punkte vietoj žodžio „išdavimo“ žodį „davimo“;

15. išdėstau 25 punktą taip:

25. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga šių Taisyklių 33 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie profesinės reabilitacijos programos vykdymą.“;

16. įrašau 30.2 punkte po žodžio „dienų“ žodį „nepertraukiamai“;

17. papildau šias Taisykles nauju 31.4 punktu:

31.4. kai profesinė reabilitacija buvo nutraukta, kai asmens laikinasis darbingumas tęsėsi ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nepertraukiamai.“;

18. išdėstau 33 punktą taip:

33. Teritorinė darbo birža sudaro sutartis su šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas nei ilgiau kaip 12 mėnesių.“;

19. papildau šias Taisykles nauju 39 punktu (buvusius 39, 40 ir 41 punktus atitinkamai laikau 40, 41 ir 42 punktais):

39. Šių Taisyklių 16.1, 21 ir 30.7 punktuose paminėtos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Negalint pateikti šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima teritorinė darbo birža. Teritorinė darbo birža turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą.“.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ