LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gegužės 27 d. Nr. ISAK-934

Vilnius

 

Pakeičiu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526), 7 punktą ir išdėstau taip:

7. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, o praradusieji septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, 1995–1999 m. išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą baigus devintąją klasę – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį 7 ir 8 klasės baigimą iki 1985 metų imtinai, 9 klasės baigimą 1986–1999 metų laikotarpiu.“.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS