LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 22 d. Nr. 462

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989; 2005, Nr. 45-1456):

1. Papildyti šiais 4.321 ir 4.322 punktais:

„4.321.

vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą

77 litai

4.322.

vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą

77 litai“.

2. Pripažinti netekusiu galios 4.82 punktą.

3. Papildyti šiais 4.2721 ir 4.2722 punktais:

„4.2721.

vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti samdos pagrindais ar už atlygį pagal 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, nuostatas, išdavimą

55 litai

4.2722.

vairuotojo liudijimo, su Bendrijos leidimu išduoto kroviniams vežti samdos pagrindais ar už atlygį pagal 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, nuostatas, kopijos išdavimą

5 litai“.

4. Papildyti šiais 4.2826 ir 4.2827 punktais:

„4.2826.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą, išdavimą

1500 litų

4.2827.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą, keitimą, dublikato išdavimą

50 litų“.

5. Papildyti šiais 4.28535–4.28538 punktais:

„4.28535.

darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, egzaminavimą

66 litai

4.28536.

darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, pažymėjimo, kvalifikacijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimą

10 litų

4.28537.

krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimą58 litai

 

4.28538.

krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų pažymėjimo ar jo dublikato išdavimą

11 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________