LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2005 m. balandžio 21 d. Nr. 447

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Atskaitymų nuo pajamų dydžius, šių atskaitymų apskaičiavimo, mokėjimo ir kontrolės tvarkos aprašą;

1.2. Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą;

1.3. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą;

1.4. mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžius;

1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą.

2. Paskirti:

2.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos – iki 2005 m. liepos 1 d. rinkti ir kontroliuoti atskaitymus nuo pajamų;

2.2. Lietuvos Respublikos muitinę:

2.2.1. nuo 2005 m. gegužės 31 d. kontroliuoti muitinės postuose, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, jeigu transporto priemonės įvažiuodamos ar išvažiuodamos kerta išorines Europos Sąjungos sienas;

2.2.2. kontroliuoti muitinės postuose, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, jeigu transporto priemonės įvažiuodamos ar išvažiuodamos kerta išorines Europos Sąjungos sienas;

2.3. teritorines policijos įstaigas:

2.3.1. iki 2005 m. gegužės 1 d. išduoti leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių tik matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus dydžius;

2.3.2. nuo 2005 m. gegužės 31 d. kelyje kontroliuoti, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

2.3.3. kelyje kontroliuoti, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.3.4. lydėti valstybinės reikšmės keliais važiuojančias Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotas transporto priemones (jų junginius), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, užtikrinant saugų eismą;

2.4. Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos:

2.4.1. išduoti leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už važiavimą keliais šiomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis:

2.4.1.1. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova;

2.4.1.2. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.3. kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.4. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.5. kurių tik matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, – nuo 2005 m. gegužės 1 dienos;

2.4.2. kelyje kontroliuoti, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ir (ar) turi leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais.

3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuri yra Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir administravimo vykdytoja, yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

4. Pavesti Susisiekimo ministerijai iki 2005 m. gegužės 13 d. informuoti užsienio šalis apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.

5. Šio nutarimo 1.1 punktas galioja iki 2005 m. liepos 1 dienos.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-363);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 256 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 18-735);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 849 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2907);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimą Nr. 948 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3382);

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 1068 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 133-4797).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                    Zigmantas Balčytis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

ATSKAITYMŲ NUO PAJAMŲ DYDŽIAI, ŠIŲ ATSKAITYMŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti atskaitymus nuo pajamų moka:

1.1. juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurie verčiasi prekybos veikla, suskystintųjų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu, taip pat kredito įstaigas, – 0,48 procento pajamų;

1.2. juridiniai asmenys, kurie verčiasi prekybos veikla, – 0,3 procento pajamų;

1.3. juridiniai asmenys, kurie verčiasi suskystintųjų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu, – 0,1 procento pajamų;

1.4. kredito įstaigos, išskyrus Lietuvos banką, – 1 procentą pajamų, gautų iš maržos ir už kitas paslaugas.

2. Atskaitymai atliekami nuo pajamų, apskaičiuotų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį.

3. Mokėtojai atskaitymus nuo kiekvieno mėnesio pajamų apskaičiuoja patys ir iki kito mėnesio 25 dienos moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Kelių programa – atskaitymai nuo pajamų“ Programai finansuoti (toliau vadinama – Programos finansavimo sąskaita) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtintą įmokos kodą. Atskaitymų apskaičiavimo tikslumą, jų pervedimo terminų laikymąsi kontroliuoja vietos mokesčių administratorius.

4. Mokėtojams, pažeidusiems atskaitymų nuo pajamų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, baudos skiriamos ir delspinigiai skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.

5. Šio Aprašo 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytų dydžių atskaitymus į Programos finansavimo sąskaitą moka juridiniai asmenys, kurių pajamos iš 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytos veiklos (iš jos – ir viešojo maitinimo) sudaro daugiau kaip 50 (įskaitytinai) procentų pajamų. Juridiniai asmenys, kurių pajamos iš šio Aprašo 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytos veiklos (iš jos – ir viešojo maitinimo) sudaro mažiau kaip 50 procentų visų pajamų, ir visi kiti juridiniai asmenys, išskyrus kredito įstaigas, moka šio Aprašo 1.1 punkte nurodyto dydžio atskaitymus.

6. Mokėtojai kasmet, iki kovo 1 dienos, privalo pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atitinkamam skyriui praėjusių metų atskaitymų į Programos finansavimo sąskaitą deklaraciją. Šios deklaracijos formą ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

______________

 

part_411db7af996946e6b0421c83cf0856f8_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES DYDŽIAI, MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai kasmet moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Transporto priemonių mokestis“ Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės tipas

Mokesčio dydis (litais)

 

 

I. N2/N3 KATEGORIJŲ KROVININĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS, IŠ JŲ O4 KLASĖS PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

 

 

1.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės*

300

 

2.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės**

440

 

3.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės*

320

 

4.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės**

460

 

5.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės*

340

 

6.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės**

480

 

7.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės*

440

 

8.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės**

990

 

9.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės*

460

 

10.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės**

1010

 

11.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės*

480

 

12.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės**

1030

 

13.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės*

500

 

14.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės**

1050

 

15.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės*

520

 

16.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės**

1070

 

17.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės*

540

 

18.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės**

1090

 

19.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės*

560

 

20.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės**

1110

 

21.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės*

580

 

22.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės**

1130

 

23.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės*

820

 

24.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės**

1300

 

25.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės*

840

 

26.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės**

1320

 

27.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės*

860

 

28.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės**

1340

 

29.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės*

880

 

30.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės**

1360

 

31.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės*

900

 

32.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės**

1380

 

33.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės*

920

 

34.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės**

1400

 

35.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės*

1300

 

36.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės**

1930

 

37.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės*

1320

 

38.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės**

1950

 

39.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės*

1340

 

40.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės**

1970

 

41.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės*

1360

 

42.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės**

1990

 

43.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės*

1850

 

44.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės**

2540

 

45.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės*

1870

 

46.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės**

2560

 

47.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės*

1890

 

48.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės**

2580

 

49.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės*

1910

 

50.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės**

2600

 

51.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės*

1930

 

52.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės**

2620

 

53.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės*

1950

 

54.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės**

2640

 

55.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės*

1970

 

56.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės**

2660

 

 

II. KROVININIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUNGINYS N3+O4

 

57.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2260

 

**

3340

 

58.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2300

 

**

3400

 

59.

Nuo 42 (įskaitytinai) iki 43 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2350

 

**

3500

 

60.

Nuo 43 (įskaitytinai) iki 44 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2400

 

**

3600

 

 

Pastabos:

1. Viena žvaigždutė (*) rodo, kad ašis (-ys) yra su pneumatine pakaba arba pripažintu ekvivalentu.

2. Dvi žvaigždutės (**) rodo kitą ašies (-ių) pakabų sistemą.

3. Viena pėda = 30,48 centimetro.

4. N kategorija – automobiliai kroviniams gabenti.

5. O kategorija – priekabos ir puspriekabės.

 

2. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4 (nuo 40 iki 44 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.

3. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą transporto priemonės leidžiamą maksimalią masę. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Susisiekimo ministerijos 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 2001, Nr. 11-328) patvirtintame 7 priede. Transporto priemonės registravimo liudijimai (transporto priemonės naudotojo pažymėjimai), kuriuose nenurodyti duomenys, būtini mokesčiui apskaičiuoti, keičiami transporto priemonių savininkų ar valdytojų iniciatyva iki mokesčio mokėjimo ir transporto priemonės pristatymo valstybinei techninei apžiūrai.

4. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį turi teisę mokėti grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais.

5. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

6. Mokestis į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Transporto priemonių mokestis“ Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės valstybinės techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.

7. Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės valstybinės techninės apžiūros iki kitos.

8. Pristatant transporto priemonę valstybinei techninei apžiūrai, turi būti pateikiami banko patvirtinti dokumentai, kad mokestis sumokėtas.

9. Mokesčio sumokėjimo dokumentai, patvirtinti banko, arba jų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu, lieka valstybinės techninės apžiūros įmonėje ir saugomi su valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortele.

10. Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelę ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

11. Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas specialias kelių transporto priemones nemokamas. Pristatant valstybinei techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

______________

 

part_873c5bed1e324b20bb5508afbd3d845e_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO DYDŽIAI, MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos valstybės biudžeto sąskaitą „Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis“ Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį:

 

Transporto priemonė

Mokesčio dydis (litais)

dienos tarifas

metų tarifas

 

 

2005 metais

nuo 2006 metų

 

 

Autobusai

M2

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams, 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė ne didesnė kaip 5 tonos

20

60

150

600

900

M3

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams (bet ne daugiau kaip 22 sėdimos vietos keleiviams), 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė didesnė kaip 5 tonos (įskaitytinai)

20

60

150

600

900

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 22 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

20

90

180

800

1600

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

N1

iki 3,5 tonos (įskaitytinai) bendrosios masės

20

60

150

600

900

N2

nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

20

90

180

800

1600

 

N3

nuo 12 iki 40 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

20

90

180

800

1600

vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – iki 44 tonų bendrosios masės

20

90

250

1000

1900

N1-N3

iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai

20

40

80

400

900

Specialios kelių transporto priemonės

 

skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti

20

40

100

600

900

 

2. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai, sumokėję šį mokestį, įgyja teisę važiuoti šiais aukščiausiosios kategorijos keliais:

2.1. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda;

2.2. A2 Vilnius–Panevėžys;

2.3. A3 Vilnius–Minskas;

2.4. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas;

2.5. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai;

2.6. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis;

2.7. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas;

2.8. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai;

2.9. A9 Panevėžys–Šiauliai;

2.10. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga;

2.11. A11 Šiauliai–Palanga;

2.12. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas;

2.13. A13 Klaipėda–Liepoja;

2.14. A14 Vilnius–Utena;

2.15. A15 Vilnius–Lyda;

2.16. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė;

2.17. A17 Panevėžio aplinkkelis;

2.18. A18 Šiaulių aplinkkelis.

3. Šio Aprašo 2 punkte nurodyti aukščiausiosios kategorijos keliai žymimi atitinkamais kelio ženklais. Gyvenamosiose vietovėse už važiavimą šių kelių tęsiniais mokestis nemokamas.

4. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai nurodytą mokestį moka atskirai už kiekvieną autobusą, krovininę kelių transporto priemonę ar transporto priemonių junginį pagal jų bendrąją masę.

5. Mokesčio dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo ir klasės bei diferencijuojamas pagal važiavimo aukščiausios kategorijos keliais trukmę (metų, mėnesio, savaitės, dienos).

6. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą transporto priemonės leidžiamą maksimalią masę. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Susisiekimo ministerijos 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 2001, Nr. 11-328) patvirtintame 7 priede.

7. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

8. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi teisę mokestį mokėti bet kuriuo metu įvairiais atsiskaitymo būdais (grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais).

9. Sumokėti mokestį galima banko įstaigose ir kitose nustatytose mokėjimo vietose iš anksto ar kelionės metu.

10. Sumokėjus mokestį išduodami mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, kuriuose turi būti nurodytas mokestinis laikotarpis (diena, savaitė, mėnuo, metai). Dienos mokestis galioja nuo nurodyto laikotarpio pradžios 24 valandas, savaitės ar mėnesio mokestis – savaitę ar mėnesį, metų mokestis – einamaisiais metais iki kitų metų sausio 31 dienos.

11. Mokesčio sumokėjimas kontroliuojamas kelyje, kai tikrinama, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) turi mokesčio sumokėjimo dokumentus, patvirtintus banko, arba jų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

12. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), važiuodami šio Aprašo 2 punkte nurodytais aukščiausiosios kategorijos keliais, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės, už kurią šis mokestis nemokamas, priskyrimą pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą atitinkamai transporto grupei ir (ar) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

13. Metinis mokestis, sumokėtas iki 2005 m. sausio 1 d., galioja iki nustatyto mokestinio laikotarpio pabaigos 2005 metais.

______________

 

part_3e2c5c9a7fc840a9a089bb31a0aa0096_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, DYDŽIAI

 

1. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius“ (toliau vadinama – biudžeto sąskaita) Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 1 lentelėje:

 

1 lentelė

 

Leidžiami matmenys viršyti (centimetrais)

Mokesčio dydis (litais)

aukščio

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

metų tarifas

 

 

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

 

 

-

10-20

-

5

233

583

1165

2915

11-20

21-40

101-200

6,1

285

712

1425

3560

21-30

41-60

201-300

7,2

340

852

1705

4258

31-40

61-80

301-400

7,8

364

910

1820

4550

41-50

81-100

401-500

8,3

388

969

1938

4843

daugiau kaip 50

daugiau kaip 100

daugiau kaip 500

14

607

1517

3033

7583

 

2. Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami, t. y. transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui, mokestis apskaičiuojamas taikant maksimalų dydį už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą: t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų, pločio viršijimą 10 centimetrų ar ilgio viršijimą 1 metru maksimalus dydis dauginamas iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, kai viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant 1 lentelėje nurodytus mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija 1 lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto parengimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos reikia atlikti, kad būtų galima leisti kaip tik šiai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.

3. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 2 lentelėje:

 

2 lentelė

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis (litais)

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6-1

2,4

168

420

1,1-1,5

4,8

336

840

1,6-2

7,2

504

1260

2,1-3

12,66

886

2216

3,1-4

20,4

1428

3570

4,1-5

28,8

-

-

5,1-6

36

-

-

6,1-7

43,2

-

-

7,1-8 įskaitytinai

55,2

-

-

 

4. Pagal 3 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:

4.1. Nurodytos 2 lentelėje leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimas iki 0,6 tonos neapmokestinamas įvertinant krovinių paskirstymą ir išdėstymą transporto priemonėje ir technines svėrimo priemonių paklaidas.

4.2. Transporto priemone (jų junginiu), kurios varančiajai ašiai su suporintais ratais leidžiama 11,5 tonos ašies apkrova viršijama, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį ir gavus leidimą, galima važiuoti tik leidime nurodytu maršrutu.

4.3. Triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

5. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių bendroji masė viršija leidžiamą (40 tonų, o vežant 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 tonas), transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 3 lentelėje:

 

3 lentelė

 

Leidžiama bendroji masė viršyta (tonomis)

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis, litais už 10 kilometrų

iki 10

3

11-20

3,75

21-40

4,25

daugiau kaip 40

6

 

6. Pagal 5 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:

6.1. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis.

6.2. Triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

______________

 

part_16fc2b5bd4ab493ba76fc5099222a2ca_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO VARKOS APRAŠAS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau vadinama – Programa) finansavimo lėšos iš visų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytų šaltinių kaupiamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete kaip ir visos kitos biudžetui priklausančios įmokos.

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą Programai finansuoti gali būti pervedamos fizinių ar juridinių asmenų ir užsienio valstybių perduodamos lėšos.

3. Susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinimo, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ateinančių metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta, kad 75 procentai Programos finansavimo lėšų naudojama valstybinės reikšmės keliams (iš jų ne mažiau kaip 15 procentų – rajoninės reikšmės keliams), taip pat keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os), taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė-Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Šio rezervo lėšos naudojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ar savivaldybių pasiūlymus, jų patvirtintoms programoms įgyvendinti, kai stokojama lėšų, taip pat nenumatytiems kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejams finansuoti. Metinėse sąmatose turi būti numatoma 20 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

4. Programos finansavimo lėšos valstybinės reikšmės keliams naudojamos:

4.1. keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti);

4.2. žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti;

4.3. tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti);

4.4. Lietuvos finansavimo dalies užsienio investicijų projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti;

4.5. paskoloms, skirtoms automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti), saugaus eismo priemonėms įgyvendinti, grąžinti ir palūkanoms mokėti;

4.6. keliams prižiūrėti;

4.7. kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams, specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybinei priežiūrai atlikti;

4.8. Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių, kurių veikla susijusi su valstybinės reikšmės kelių priežiūra ir plėtra, kelių technikai, technologijoms, transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti;

4.9. Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių, kurių veikla susijusi su valstybinės reikšmės kelių priežiūra ir plėtra, kelių priežiūros ir taisymo (remonto) gamybiniams-buitiniams kelių pastatams statyti, modernizuoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir eksploatuoti;

4.10. keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams ir statiniams projektuoti, jų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su keliais (dangų stiprinimu, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių būklės nustatymu ir kita), vykdyti;

4.11. išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, taip pat už želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) valstybinės reikšmės kelius;

4.12. kelių infrastruktūros objektams (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams, oro sąlygų kelyje stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms, kitiems techniniams įrenginiams) plėtoti;

4.13. stichinių nelaimių, eismo įvykių, vandalizmo padariniams likviduoti;

4.14. saugaus eismo programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti;

4.15. bevariklio transporto trasoms prie kelių įrengti ir prižiūrėti;

4.16. institucijų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti;

4.17. keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

4.18. kelių informacinėms sistemoms kurti, duomenims kaupti, jų duomenų bankui formuoti ir kompiuterizuoti;

4.19. rangos darbų, kitiems kelių srities objektams projektuoti, statyti, naujų statybinių technologijų kūrimo konkursams rengti;

4.20. bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis finansuoti;

4.21. teisės aktams ir norminiams dokumentams rengti;

4.22. svėrimo įrangai, skirtai institucijoms, įgaliotoms vykdyti kelių transporto priemonių svėrimo funkcijas, įgyti;

4.23. kelio ruožų apšvietimui, eismo valdymui, reguliavimui, kelių dangos apšildymui įrengti;

4.24. mokesčių administravimui bei jų surinkimo kontrolei;

4.25. istorinėms kelių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo) vertybėms išsaugoti;

4.26. kitoms valstybinės reikšmės kelių srities reikmėms finansuoti (iš jų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bei neatlygintino perkėlimo užlieta krašto kelio Šilutė-Rusnė atkarpa sąnaudoms kompensuoti tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 18-737; 2003, Nr. 65-2954) Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos neįgaliesiems ir jų vairuojamiems specialiems lengviesiems automobiliams, tarnybos reikalais vykstantiems medicinos greitosios pagalbos ir reanimacijos automobiliams, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnyboms, prokuratūros, muitinės, inspekcijų pareigūnams, Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atliekantiems tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, taip pat kitiems valstybės pareigūnams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos nuostatose, ir šių tarnybų transporto priemonėms, tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams, dviračiams, autocisternoms, vežančioms kurą į Kuršių neriją, juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms ir darbuotojams, Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonėms ir darbuotojams, dirbantiems darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų lengvosioms transporto priemonėms neatlygintinai perkelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os), taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė-Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti).

5. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojamos:

5.1. vietinės reikšmės vidaus (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio) keliams – 4 procentai;

5.2. svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių (A, B, C, E kategorijų), kurių sąrašą sudaro ir su Vidaus reikalų ministerija derina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų, kurie paskirstomi taip:

5.2.1. pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytus kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejus – 18 procentų;

5.2.2. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

5.3. likusi lėšų dalis, t. y. 76 procentai, paskirstoma taip:

5.3.1. miestų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 35 procentai, kurie paskirstomi taip:

pusė sumos – pagal nuolatinių gyventojų skaičių;

ketvirtis sumos – pagal kelių (gatvių) tinklo ilgį;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybėse įregistruotų transporto priemonių skaičių;

5.3.2. kitoms savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 65 procentai, kurie paskirstomi taip:

pusė sumos – pagal savivaldybių teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybių teritorijose turimą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį.

6. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal savivaldybių, miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, valstybės sienos apsaugos atitinkamų institucijų vadovų pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos automobilių kelių direkcija) suderintus objektų sąrašus. Laikomasi šių nuostatų:

6.1. Už lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, objektų pripažinimą tinkamais naudoti atsako savivaldybės, o miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio keliuose – atitinkamų institucijų vadovai.

6.2. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) naudojamos:

6.2.1. keliams (gatvėms) tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti);

6.2.2. kelių (gatvių) sankasai, pralaidoms, pagrindams, dangai, bordiūrams, šaligatviams įrengti ir taisyti (remontuoti), apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti;

6.2.3. lietaus vandens nuleidimo įrenginiams, lietaus kanalizacijai įrengti;

6.2.4. tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti);

6.2.5. eismo reguliavimo ir saugaus eismo programoms keliuose (gatvėse) ir jų priemonėms įgyvendinti;

6.2.6. stichinių nelaimių, eismo įvykių, vandalizmo padariniams likviduoti;

6.2.7. keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti, apskaitai atlikti;

6.2.8. keliams (gatvėms) prižiūrėti;

6.2.9. keliams (gatvėms), tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams projektuoti, jų projektų ekspertizėms atlikti;

6.2.10. automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelėms ir paviljonams įrengti, statyti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

6.2.11. paskoloms, skirtoms automobilių keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti;

6.2.12. bevariklio transporto trasoms įrengti ir prižiūrėti;

6.2.13. istorinėms kelių (gatvių) (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo) vertybėms išsaugoti.

6.3. Už svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo objektų suderinimą, darbų kokybės priežiūros kontrolę atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.

6.4. Už šio Aprašo 6.3 punkte nurodytų objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir lėšų tikslinį panaudojimą atsako savivaldybės ir atitinkamos institucijos.

7. Pasibaigus metams, savivaldybės ir atitinkamos institucijos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai ataskaitas apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.

______________

 

part_b8683ba73cf142cb8bd558c4900dde2c_end