LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 13 d. Nr. ĮV-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 19 straipsnio 8 dalimi:

1. Tvirtinu Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 20 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                           Vladimiras Prudnikovas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138

 

REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato išorinės reklamos (toliau – reklama) įrengimo reikalavimus kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, reglamentuoja tokios reklamos įrengimo projektų derinimo, kontrolės bei atsakomybės už šių Taisyklių pažeidimus taikymo tvarką.

2. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi reklaminės veiklos subjektai bei reklamos kontrolę vykdančios institucijos.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1937), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose.

 

II. REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

4. Draudžiama įrengti reklamą:

4.1. kultūros paveldo objektuose, esančiuose gamtiniuose bei kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose (išskyrus miestų ir miestelių teritorijas), jei ši reklama nesusijusi su saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis);

4.2. ant monumentaliosios dailės kūrinių, koplytėlių, koplytstulpių, stogastulpių, monumentaliųjų kryžių, memorialinių statinių ir prie jų esančiose teritorijose, skirtose jų naudojimui;

4.3. ant kultūros paveldo objektų (statinių), paskelbtų saugomais ar kultūros paminklais, fasadų, stogų, architektūros detalių (stulpų, piliastrų ir mentelių, karnizų bei frizų, balkonų, erkerių, portalų, langų apvadų, rustų, architektūros skaidymus imituojančio tinko ir pan.) arba reklama neturi uždengti pavienių detalių bei jų junginių, suardant fasado architektūros formą.

5. Įrengiant reklamą ant kultūros paveldo objektų (statinių) draudžiama:

5.1. rašyti, piešti, tapyti, raižyti ar kitaip gadinti sienas, duris, langines, vartus;

5.2. naudoti kultūros paveldo objektams nebūdingas medžiagas: plastmasę, aliuminio skardą, fluorescensinius dažus, neoną.

6. Reklama, įrengiama ant statinių, savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros. Jei fasade yra speciali reklamai skirta vieta, kitur ją kabinti draudžiama.

7. Reklama, įrengiama kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, turi savo tūriu neuždengti kultūros paveldo objektų ir savo forma derėti prie aplinkos.

8. Reklama, taip pat ir ta, kurios nereglamentuoja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, savo formomis, medžiagomis, spalvomis, įrengimo būdais, technologijomis neturi žaloti, uždengti ar nustelbti kultūros paveldo objektų.

 

III. REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ DERINIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

9. Reklamos įrengimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose projektai turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu (toliau – Padalinys), o reklamos įrengimo savivaldybės paskelbtuose saugomais kultūros paveldo objektuose projektai turi būti suderinti su savivaldybės paveldosaugos padaliniu bei savivaldybės kalbos tvarkytoju.

10. Reklamos davėjas, norėdamas įrengti reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, vadovaudamasis šių Taisyklių 9 punktu, privalo pateikti Padaliniui arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją.

11. Padalinys arba savivaldybės paveldosaugos padalinys bei savivaldybės kalbos tvarkytojas per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateiktą reklamos įrengimo projektą turi suderinti arba pateikti reklamos davėjui pastabas.

12. Reklamai įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose reklamos davėjas privalo gauti savivaldybės leidimą.

13. Leidimui gauti reklamos davėjas savivaldybei pateikia suderintą reklamos įrengimo projektą kartu su kitais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 104-3305) patvirtintose taisyklėse.

 

IV. REKLAMOS KONTROLĖ

 

14. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Padaliniai, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei kitos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nurodytos institucijos.

15. Padalinys, kontroliuodamas reklamos įrengimą:

15.1. tikrina, ar įrengta reklama atitinka Padalinio suderintą projektą ir yra kokybiška;

15.2. konsultuoja reklaminės veiklos subjektus;

15.3. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas pagal savivaldybių paveldosaugos padalinių surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus;

15.4. vykdo kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

16. Savivaldybių paveldosaugos padalinys, kontroliuodamas reklamos įrengimą:

16.1. tikrina, ar įrengta reklama atitinka savivaldybės paveldosaugos padalinio suderintą projektą ir yra kokybiška;

16.2. konsultuoja reklaminės veiklos subjektus;

16.3. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, per 3 dienas pateikia juos Padaliniui;

16.4. vykdo kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Reklamos davėjas atsako už reklamos įrengimo projektų ir su jais susijusių dokumentų teisingą įgyvendinimą.

18. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Ginčai tarp reklaminės veiklos subjektų ir reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami teismine tvarka.

______________