LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. kovo 21 d. Nr. D1-164

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2004, Nr. 4-44) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

pakeičiu Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2073), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-164

redakcija)

 

APLINKOSAUGOS SĄLYGOS PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis (toliau – Aplinkosaugos sąlygos) taikomos plaukiojimo priemonių savininkams ir naudotojams, naudojantiems plaukiojimo priemones plaukioti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.

2. Aplinkosaugos sąlygose vartojamos sąvokos:

2.1. plaukiojimo priemonės – laivai ir kiti plaukiojimui skirti arba plūduriuojantys įrenginiai. Plaukiojimo priemonės skirstomos į savaeiges ir nesavaeiges;

2.2. savaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri turi judėjimui skirtą vidaus degimo variklį;

2.3. nesavaeigė plaukiojimo priemonė – plaukiojimo priemonė, kuri neturi judėjimui skirto vidaus degimo variklio (irklinės valtys, plaustai, vandens dviračiai, burinės plaukiojimo priemonės ir kt.);

2.4. vidaus vandenų keliai – teisės aktų nustatyta tvarka laivybai priskirti vandens telkiniai arba jų dalys;

2.5. navigacijos sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo (jeigu nesusidaro pastovi ledo danga – nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d.);

2.6. lėta eiga – greitis, neviršijantis 6 km/h arba didesnis, jeigu tai būtina saugiam savaeigės plaukiojimo priemonės valdymui (numatytas plaukiojimo priemonės techninėse charakteristikose);

2.7. vandens turizmas (ekskursija) – teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos turistų vežimo (ekskursijų) laivais turistiniais maršrutais, turistų apgyvendinimo laivuose, maitinimo ir kitos su keliavimu ir poilsiu vandens telkiniuose susijusios paslaugos.

3. Burinėms plaukiojimo priemonėms, turinčioms pagalbinį vidaus degimo variklį, bei plaukiojimo priemonėms, judančioms elektros variklio pagalba, galioja Aplinkosaugos sąlygos, kurios taikomos plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

4. Aplinkosaugos sąlygose nustatyti apribojimai plaukioti plaukiojimo priemonėmis netaikomi vykdant gelbėjimo darbus, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vykdant aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų valstybinę kontrolę, valstybinę vidaus vandenų laivybos bei vandenų kelių priežiūros ir darbų vykdymo vandenų keliuose kontrolę, valstybės sienos apsaugą.

5. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis vidaus vandenų keliais, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vykdant verslinę ar specialiąją žvejybą, archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus, plaukiojimo terminų ir savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumo apribojimai, nustatyti Aplinkosaugos sąlygose, netaikomi, išskyrus atvejus, nurodytus Aplinkosaugos sąlygų 19 punkte.

6. Bendrojo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentais gali būti numatyti vandens turizmo maršrutai, kuriais vandens turizmo tikslais leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas viršija galingumą, nurodytą Aplinkosaugos sąlygų 14 ir 16 punktuose.

 

II. APLINKOSAUGOS SĄLYGOS

 

7. Plaukiojimo priemonės turi būti nustatyta tvarka įregistruotos, techniškai tvarkingos.

8. Naudojant plaukiojimo priemones, draudžiama teršti vandenį. Netinkamas naudoti bei nuskendusias plaukiojimo priemones jų savininkas privalo pašalinti iš vandens telkinio.

9. Savaeigių plaukiojimo priemonių nuleidimas į vandens telkinį arba iškėlimas iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones leistinas tik teisės aktų nustatyta tvarka tam tikslui įrengtose vietose (uostuose, prieplaukose ir kitose vietose, kur yra įrengti elingai ar kitos specialios priemonės plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui).

10. Vandens telkiniuose ar jų dalyse, kur savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis plaukioti draudžiama, tačiau jie jungiasi su vandens telkiniais ar jų dalimis, kur plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama, savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukti išjungus vidaus degimo variklius.

11. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų (išskyrus vidaus vandenų keliams priskirtus vandens telkinių ruožus), paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.

12. Draudžiama plaukiojimo priemonėmis įplaukti, išskyrus gelbėjimo tarnybas, į teisės aktų nustatyta tvarka įrengtų maudyklų teritorijas, jeigu jose nėra pažymėtų vietų, skirtų plaukti plaukiojimo priemonėmis.

13. Vandens telkiniuose draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d., išskyrus didesnius kaip 500 ha ploto vandens telkinius, nesančius saugomose teritorijose, kuriuose leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, jeigu jų variklių bendras galingumas neviršija 8 kW (10,8 AJ).

14. Vandens telkiniuose, nesančiuose saugomose teritorijose, nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama:

14.1. mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose;

14.2. 10–200 ha ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ);

14.3. jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 110 kW (150 AJ).

15. Vandens telkiniuose (upėse nepriklausomai nuo ploto), nesančiuose saugomose teritorijose ir kurių plotas mažesnis kaip 500 ha, ir visuose vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, išskyrus Kauno HE tvenkinį (Kauno marias iki Kruonio HAE), draudžiama plaukioti vandens motociklais.

16. Saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (išskyrus atvejus, nurodytus Aplinkosaugos sąlygų 17 punkte) draudžiama:

16.1. mažesniuose kaip 50 ha ploto vandens telkiniuose;

16.2. 50 ha ir didesnio ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 4 kW (5,4 AJ).

17. Vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, leidžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis vandens sporto varžybų ir treniruočių metu vandens sporto įstaigoms ir organizacijoms teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vandens telkinio dalyse visą navigacijos sezoną.

18. Vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, draudžiama plaukioti laivais ant oro pagalvių, nusileisti lėktuvams su plūdėmis (hidroplanams), išskyrus avarinio nusileidimo atvejus.

19. Vandens telkiniuose, esančiuose gamtiniuose rezervatuose, draudžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis, išskyrus nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis mokslinių tyrimų bei stebėjimų tikslais, suderinus su atitinkama valstybinio rezervato, biosferos rezervato ar valstybinio parko (kai gamtinis rezervatas yra atitinkamoje saugomoje teritorijoje) direkcija, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys.

Vandens telkiniuose, esančiuose botaniniuose draustiniuose, draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Vandens telkiniuose, esančiuose ornitologiniuose draustiniuose, draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d.

20. Vandens telkiniuose, kurie įtraukti į Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą (toliau – Sąrašas), patvirtintą aplinkos ministro, nes šiuose vandens telkiniuose ar jų dalyse:

20.1. plaukiojimas plaukiojimo priemonėmis turi būti ribojamas dėl juose esančių saugomų (globojamų) rūšių vandens augalų ir gyvūnų, jų buveinių, radaviečių, augaviečių, paukščių ar žuvų sankaupų jų migracijos ir reprodukcijos metu;

20.2. plaukiojimas plaukiojimo priemonėmis turi būti ribojamas dėl plaukiojimo priemonėmis neigiamos įtakos ekosistemoms ar krantų erozijai dėl šių vandens telkinių morfometrinių savybių (plotis, gylis, krantų pastovumas);

20.3. plaukiojimas plaukiojimo priemonėmis turi būti ribojamas dėl plaukiojimo priemonėmis neigiamos įtakos rekreacijos požiūriu ar galimo poveikio kultūrinei – istorinei aplinkai;

20.4. plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas vandens turizmo tikslais (ekskursija) apžvalginiu maršrutu ar vandens sporto tikslais, jeigu tai neturi didelio neigiamo poveikio aplinkai;

20.5. skirtuose vandens sportui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (sportinių treniruočių, regatų ar varžybų metu) būtina užtikrinti saugumą, naudojant savaeiges plaukiojimo priemones;

20.6. įteisintas vandens turizmo maršrutas pagal Aplinkosaugos sąlygų 6 punkto nuostatas; būtina laikytis Sąraše nustatytų apribojimų plaukioti plaukiojimo priemonėmis.

21. Valstybiniuose ne miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose, esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones (vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir pan.), išskyrus plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas.

Privačiuose ir miestų bei miestelių teritorijose esančiuose valstybiniuose vandens telkiniuose plūduriuojančias priemones (vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir pan.) galima laikyti ir naudoti suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkama savivaldybe bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, ir su saugomos teritorijos direkcija, jeigu vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, nenurodytoje šio punkto pirmoje pastraipoje.

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

22. Asmenys, pažeidę Aplinkosaugos sąlygose nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pastaba. Informaciją apie valstybinės reikšmės ežerų ir tvenkinių plotus galima rasti Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių ir jų plotų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 (Žin., 2003, Nr. 98-4394), vidaus vandenų kelius – Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1119 (Žin., 1995, Nr. 73-1709; 2001, Nr. 35-1201) ir Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3-728 (Žin., 2004, Nr. 18-561), saugomas teritorijas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (http://www.vstt.lt).

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-164

redakcija)

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas (saugoma teritorija)

Ežero (tvenkinio) plotas, ha

Kodas

Ežero invento-rinis numeris

Apribojimai

 

1.

Alytaus r.

Obelijos ež.

(Metelių RP)

573,4

10040570

61-40

Nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą.

2.

Anykščių r.

Suosos (Jurgiškių ež.)

208,7

41040052

18-7

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.

3.

Anykščių r.

Nevėžos ež.

156,1

12231654

30-50

Vandens sporto tikslais leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AJ).

4.

Biržų r.

Širvėnos ež.

(Biržų RP)

325,4

42040061

8-6

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

5.

Kauno m.

 

 

Prienų r. ir Birštono

Nemuno up.

 

 

Nemuno up.

(Nemuno kilpų RP)

 

10010001

 

 

Draudžiama plaukioti 500 m upės ruože žemiau Kauno HE užtvankos, išskyrus plaukimą vidaus vandenų transporto priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius.

 

Nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. Nemuno ruože Lengveniškiai – Prienai, Balbieriškis – Pelėšiškės savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukti tik lėta eiga. Šis apribojimas netaikomas plaukiant vidaus vandenų transporto priemonėmis skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius.

6.

Kauno m.,

Kauno r., Kaišiadorių r.

Kauno HE tv.

(Kauno marių RP)

6350,0

10050001

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Pažaislio motorinių valčių prieplaukos iki įlankos Samylų k. arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu ir nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą. Šiame ruože savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik Pažaislio motorinių valčių prieplaukoje, prie aikštelės Grabučiškėse ir krantinės Samyluose.

 

Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Samylų k. įlankos iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse.

7.

Klaipėdos r.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

 

20020001

 

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.

8.

Klaipėdos m.,

Klaipėdos r.,

Kretingos r.,

Neringos,

Palangos m.

Baltijos jūra

(Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP)

 

 

 

Draudžiama plaukioti vandens motociklais nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. Baltijos jūros pakrantės vandenyse, esančiuose Kuršių nerijos nacionaliniame parke ir Pajūrio regioniniame parke.

Plaukiojimui kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis apribojimai netaikomi.

9.

Lazdijų r.

Dusios ež.

(Metelių RP)

2334

15040123

61-12

Nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą.

10.

Lazdijų r.

Metelio ež.

(Metelių RP)

1289,5

10040582

61-39

Nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą.

11.

Lazdijų r.

Snaigyno ež.

(Veisiejų RP)

207,5

10030250

61-83

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

12.

Lazdijų r.

Ilgio ež.

(Veisiejų RP)

61,6

10030181

61-131

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

13.

Molėtų r.,

Švenčionių r.

Asvejos (Dubingių) ež. (Asvejos RP)

982,2

12130039

42-109

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės įlankoje.

14.

Molėtų r.

Kertuojų ež. (Labanoro RP)

545,2

12140320

43-173

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

15.

Plungės r.

Ilgio ež.

(Žemaitijos NP)

113,8

17030041

2-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

16.

Plungės r.

Platelių ež.

(Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Sportinių treniruočių ir regatų metu šių renginių organizatoriai, siekdami užtikrinti plaukiojimo saugumą, gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones. Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius, jų variklių galingumas turi būti suderintas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

17.

Rokiškio r.

Rašų ež.

(Sartų RP)

188,5

12230018

20-95

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

 

18.

Šiaulių r.

Bijotės ež.

(Kurtuvėnų RP)

60,7

14040005

15-36

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

19.

Šilalės r.

Paršežerio ež.

(Varnių RP)

193,4

30030062

24-1

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

20.

Šilutės r.

Nemuno deltos šakos

(Nemuno deltos RP)

 

-

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Aukštumalėje ir Purvalankyje.

 

 

Viso navigacijos sezono laikotarpiu savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvyte, Vytine, Šakute, Vorusne, Skatule, Pakalne, Rusnaite leidžiama plaukioti tik lėta eiga, neribojant savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumo. Šiuose vandens telkiniuose draudžiama sustoti ne prieplaukose, išskyrus nustatyta tvarka vykdant stintų verslinę žvejybą Pakalnėje ir Skirvytėje.

 

Upaite ir bevardžiu upeliu, jungiančiu Upaitę su Atmata, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis tik nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. ir tik lėta eiga. Vandens turizmo tikslu (ekskursija) apžvalginiu maršrutu Minija–Upaitė–Kniaupo įlanka–Atmata–Minija savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama lėta eiga plaukti viso navigacijos sezono laikotarpiu.

21.

Šilutės r.

Krokų Lankos ež.

(Nemuno deltos RP)

878,8

10031790

22-2

Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukimą lėta eiga viso navigacijos sezono laikotarpiu vandens turizmo tikslu (ekskursija) apžvalginiu maršrutu Atmata–Duobelė–Krokų Lanka–Tulkiaragės siurblinė–Krokų Lanka–Duobelė–Atmata, neribojant savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumo.

22.

Šilutės r.

Kuršių marios

(Nemuno deltos RP)

 

 

 

 

Kniaupo įlanka

(Nemuno deltos RP)

 

41300,0

 

 

Nemuno priešakinės deltos gamtinio rezervato teritorijoje savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama lėta eiga, neribojant savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumo, įplaukti į Nemuno deltos šakas arba išplaukti iš jų į Kuršių marias viso navigacijos sezono laikotarpiu. Sustoti rezervato teritorijoje draudžiama.

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus plaukimą lėta eiga viso navigacijos sezono laikotarpiu vandens turizmo tikslu (ekskursija) apžvalginiu maršrutu Minija – Upaitė – Kniaupo įlanka – Atmata – Minija, neribojant savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumo.

23.

Švenčionių r.

Kretuono ež. (Aukštaitijos NP)

861,0

12130044

44-25

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

24.

Švenčionių r.

Siaurio Mažajo ež.

(Labanoro RP)

57,8

12131140

43-192

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis pietinėje ežero įlankoje nuo sąsmaukos ties kvartaline linija tarp Pasiaurės girininkijos 8 kv. ir Prūdiškės girininkijos 104 kv. (Švenčionėlių miškų urėdija).

Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

25.

Švenčionių r.

Salaičių ež.

(Labanoro RP)

26,4

12130733

43-100

Draudžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

26.

Švenčionių r.

Ešerinio ež.

(Labanoro RP)

19,7

12130737

43-205

Draudžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

27.

Telšių r.

Saloto ež.

(Varnių RP)

76,3

17030014

13-10

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

28.

Trakų r.

Akmenos ež.

(Trakų INP)

268,7

12030220

57-122

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

29.

Trakų r.

Galvės ež.

(Trakų INP)

361,1

12030201

57-123

 

 

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas didesnis kaip 4 kW (5,4 AJ), išskyrus nustatytą akvatoriją, skirtą akademinio irklavimo bei baidarių ir kanojų irklavimo sporto tikslams (treniruočių ir varžybų metu), kur šiais tikslais leidžiama plaukioti viso navigacijos sezono metu.

 

Sportinių treniruočių ir regatų metu šių renginių organizatoriai, siekdami užtikrinti plaukiojimo saugumą, gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones. Savaeigių plaukiojimo priemonių skaičius, jų variklių galingumas turi būti suderintas su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, derinant bendras renginių organizavimo sąlygas.

30.

Trakų r.

Lukos ež.

(Trakų INP)

87,7

12030200

57-138

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

31.

Trakų r.

Margio ež.

121,3

10031010

57-59

Ežere leidžiama plaukioti vandens motociklais ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių bendras galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AJ). Vandens sporto treniruočių ir varžybų metu ežero rytinėje dalyje šiomis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik šių renginių dalyviams.

32.

Trakų r.

 

Skaisčio ež.

(Trakų INP)

282,0

12030202

57-124

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

33.

Trakų r.

Totoriškių ež.

(Trakų INP)

76,0

 

12030219

 

57-127

 

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

 

34.

Varėnos r.

Ūlos – Pelesos up.

(Dzūkijos NP)

 

11010550

 

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.

Ūlos upės atkarpoje, esančioje Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos“ (Žin., 1997, Nr. 40-972) patvirtinta Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema, plaukiojimą aukščiau nurodytomis plaukiojimo priemonėmis organizuoja ir informaciją teikia Dzūkijos nacionalinio parko direkcija.

35.

Zarasų r.

Šiurpio ež.

(Gražutės RP)

66,9

12230322

32-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

36.

Zarasų r.

Švento ež.

(Gražutės RP)

425,9

12230256

32-45

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

37.

Zarasų r.

Drūkšių ež.

 

3622,2

50040100

33-7

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d. arčiau kaip 200 m. nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Juodinių kaimo iki Vyšniavos kaimo, pietinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

PAAIŠKINIMAI:

NP – nacionalinis parkas,

INP – istorinis nacionalinis parkas,

RP – regioninis parkas.

______________