LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 23 d. Nr. B1-190

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir atsižvelgdamas į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms:

1. Tvirtinu pridedamus Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir Gyvūnų sveikatingumo skyriams.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2005 m. kovo 23 d. Įsakymu

Nr. B1-190

 

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų (toliau – PŠGP) tvarkymo ir apskaitos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato ŠGP ir PŠGP tvarkymo ir apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. ŠGP ir PŠGP ir jų apskaita turi būti tvarkomi nepažeidžiant 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimus, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimų.

3. Vartojamos sąvokos:

Banda – gyvulys arba grupė gyvulių, laikomų laikymo vietoje ir sudarančių vieną epizootinį vienetą; jeigu laikymo vietoje laikoma daugiau kaip viena gyvulių banda, kiekviena banda turi sudaryti atskirą epizootinį vienetą ir visi gyvuliai bandoje turi būti tokios pačios sveikatos būklės.

Ūkio subjektas – ūkio subjektas, kuris laiko gyvūnus, perdirba, tvarko, gamina ar parduoda gyvūninius produktus ir šalutinius gyvūninius produktus, taip pat ūkio subjektas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/2002.

Laikymo vieta – patalpa, tvartas, ferma ar kitas statinys, dažniausiai su pagalbiniais pastatais ir aplinkine teritorija, kuriuose nuolatos ar laikinai laikomi gyvūnai.

Perdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai – šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie buvo perdirbti arba apdoroti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/ 2002.

Šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė – ŠGP perdirbanti įmonė.

Šalutiniai gyvūniniai produktai – nužudyti arba nugaišę gyvūnai, jų kūno dalys arba neskirti žmonių maistui gyvūniniai produktai, įskaitant kiaušialąstes, embrionus ir spermą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Teritorinė VMVT – savivaldybių, rajonų, miestų ir apskričių VMVT.

Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (toliau – USE) – visos užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos, išskyrus tas, kuriomis serga žmonės.

4. Ūkio subjektas atsako už ŠGP ir (arba) PŠGP tvarkymą ir apskaitą.

5. VMVT kontroliuoja ŠGP ir PŠGP tvarkymą ir apskaitą.

 

II. TRANSPORTO PRIEMONĖS IR KONTEINERIAI

 

6. ŠGP ir PŠGP turi būti transportuojami sudėti į dengtą sandarų konteinerį arba transporto priemonę.

7. Daugkartinio naudojimo konteineriai, skirti ŠGP ir PŠGP, turi būti:

7.1. pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, nelaidūs skysčiams, lengvai valomi, plaunami ir dezinfekuojami;

7.2. aiškiai paženklinti užrašu, nurodančiu ŠGP kategoriją arba perdirbtą produktą ir leidžiančiu užtikrinti konteinerių atsekamumą, ir individualiu numeriu;

7.3. valomi, plaunami ir dezinfekuojami po kiekvieno jų panaudojimo VMVT patvirtintoje įmonėje patvirtintais metodais ir medžiagomis; įmonėje turi būti pildomas konteinerių valymo, plovimo ir dezinfekavimo žurnalas, nurodant šiuos duomenis: valymo, plovimo ir dezinfekavimo datą, įmonės, kuriam priklauso konteineris, pavadinimą, konteinerio individualų numerį, asmens, atsakingo už valymą, plovimą ir dezinfekavimą, vardą, pavardę;

7.4. laikomi švarioje patalpoje;

7.5. švarūs ir sausi prieš naudojimą.

8. Daugkartinio naudojimo konteineriai turi būti skirti tik vienos kategorijos ŠGP arba PŠGP vežti, kad būtų išvengta užteršimo kitomis medžiagomis.

9. Panaudotos vienkartinės pakuotės turi būti sudegintos arba sunaikintos VMVT patvirtintais būdais teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Daugkartinio naudojimo priemonės ir reikmenys, kurie lietėsi su ŠGP arba PŠGP, turi atitikti 7.3-7.5 punktų reikalavimus.

11. 3 kategorijos ŠGP, skirti pašarų arba gyvūnų augintinių ėdalo gamybai, turi būti transportuojami atšaldyti arba sušaldyti, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra perdirbami per 24 valandas nuo jų išsiuntimo.

12. Transporto priemonėse, skirtose šaldytiems ŠGP vežti, transportuojant turi būti užtikrinama reikalaujama temperatūra.

 

III. ŠGP IR PŠGP LAIKYMAS

 

13. ŠGP ir PŠGP turi būti laikomi tik jiems skirtose patalpose.

14. ŠGP turi būti išgabenti iš ūkio subjekto per 24 valandas. Esant būtinumui, kai ŠGP ūkio subjekte laikomi ilgiau kaip 24 valandas, jie turi būti laikomi ne aukštesnėje kaip +7 oC temperatūroje ne ilgiau kaip 3 paras, žemesnėje kaip 0 oC temperatūroje ne ilgiau kaip 7 paras ir žemesnėje kaip -10 oC temperatūroje ne ilgiau kaip 30 parų.

15. PŠGP turi būti laikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimus.

 

IV. ŠGP IR PŠGP ŽENKLINIMAS

 

16. ŠGP ir PŠGP turi būti ženklinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimus.

17. ŠGP kilmės ūkio subjekte 1 kategorijos ŠGP, sudėti į konteinerius, turi būti apipurškiami arba apipilami 0,5 % metileno mėlio (E 131) tirpalu, kad būtų nudažytas jų visas paviršius. 2 kategorijos ŠGP ir 3 kategorijos ŠGP turi būti ženklinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. ŠGP IR PŠGP APSKAITA IR ATASKAITOS

 

18. Ūkio subjektas turi tvarkyti ŠGP ir PŠGP apskaitą ir saugoti krovinių ar siuntų apskaitos dokumentus. Apskaitos dokumentuose turi būti informacija, nurodyta Reikalavimų 19–24 punktuose. Apskaitos dokumentai turi būti saugomi dvejus metus ir pateikiami VMVT pareikalavus.

19. ŠGP siunčiantis ūkio subjektas turi pildyti kiekvienos ŠGP kategorijos apskaitos žurnalą, kuriame turi būti nurodomi šie duomenys:

19.1. gyvūnų rūšis, iš kurios gauti ŠGP;

19.2. kiekis (kilogramais);

19.3. surinkimo laikotarpis (nurodomas laikotarpis, per kurį buvo surinkti ŠGP);

19.4. ŠGP pakrovimo data;

19.5. vežėjas (ŠGP vežėjo vardas, pavardė, parašas/įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris);

19.6. gavėjas (įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris);

19.7. už ŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens, vardas, pavardė ir parašas.

20. ŠGP siunčiantis ūkio subjektas turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 1 priedą.

21. Tarpinė ŠGP tvarkymo įmonė, gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė turi pildyti kiekvienos ŠGP apskaitos žurnalą, kuriame turi būti nurodomi šie duomenys:

21.1. gautas ar nupirktas ŠGP kiekis (kilogramais) ir partijos numeris, jei turi;

21.2. ŠGP gavimo arba pirkimo data;

21.3. ŠGP pakuotė;

21.4. gyvūnų rūšis, iš kurios gauti ŠGP;

21.5. ŠGP apdorojimo būdas ar metodas, kur tinkama;

21.6. po apdorojimo gautas PŠGP kiekis (kilogramais);

21.7. ŠGP apdorojimo data, gautų PŠGP partijos numeris;

21.8. parduotas ŠGP ar PŠGP kiekis (kilogramais);

21.9. ŠGP ar PŠGP pakrovimo data;

21.10. ŠGP ar PŠGP paskirties vieta ir naudojimo paskirtis;

21.11. vežėjas (ŠGP ar PŠGP vežėjo vardas, pavardė, parašas/ įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris);

21.12. gavėjas (nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris);

21.13. už ŠGP ar PŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens, vardas, pavardė ir parašas.

22. Tarpinė ŠGP tvarkymo įmonė, gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 2 priedą.

23. ŠGP perdirbimo įmonė turi pildyti kiekvienos ŠGP kategorijos apskaitos žurnalą ir jame nurodyti šiuos duomenis:

23.1. ŠGP kilmės vieta (asmens vardas, pavardė, adresas, bandos kodas/įmonės pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris);

23.2. gyvūnų rūšis, iš kurios gauti ŠGP;

23.3. nugaišusio gyvūno amžius ir ženklinimo numeris, kur tinkama;

23.4. ŠGP pavadinimas;

23.5. ŠGP kiekis (kilogramais);

23.6. ŠGP konteinerio numeris, kur tinkama;

23.7. ŠGP pristatymo data;

23.8. vežėjas (ŠGP vežėjo vardas, pavardė ir parašas/įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris), kur tinkama;

23.9. ŠGP perdirbimo data;

23.10. pagamintas mėsos ir kaulų miltų kiekis (kilogramais);

23.11. pagamintas lydytų taukų kiekis (kilogramais);

23.12. parduotas mėsos ir kaulų miltų kiekis (kilogramais), kur tinkama;

23.13. parduotas lydytų taukų kiekis (kilogramais), kur tinkama;

23.14. sunaikintas mėsos ir kaulų miltų kiekis (kilogramais);

23.15. sunaikintas lydytų taukų kiekis (kilogramais);

23.16. sunaikinimo būdas;

23.17. už ŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

24. ŠGP perdirbimo įmonė turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 3 priedą.

25. Deginimo įmonė turi pildyti PŠGP apskaitos žurnalą ir jame nurodyti šiuos duomenis:

25.1. PŠGP pavadinimas;

25.2. PŠGP kategorija;

25.3. gautas sudeginti PŠGP kiekis (kilogramais);

25.4. gavimo data;

25.5. sudegintas PŠGP kiekis (kilogramais);

25.6. sudeginimo data;

25.7. į patvirtintą sąvartyną išvežtas pelenų kiekis (kilogramais);

25.8. už skirtų sudeginti ŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

26. Deginimo įmonės turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 4 priedą.

27. Biologinių dujų ir (arba) komposto gamybos įmonės turi pildyti kiekvienos ŠGP kategorijos apskaitos žurnalą ir jame nurodyti šiuos duomenis:

27.1. ŠGP pavadinimas;

27.2. gautas ŠGP kiekis (kilogramais);

27.3. gavimo data;

27.4. gyvūnų rūšis;

27.5. ŠGP kilmės įmonės pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris;

27.6. pagamintas irimo atliekų arba komposto kiekis (kilogramais);

27.7. pagaminimo data;

27.8. už ŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

28. Biologinių dujų ir/arba komposto gamybos įmonės turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 5 priedą.

29. Mažmeninės ir didmeninės maisto produktų prekybos įmonės, mėsinės, viešojo maitinimo įmonės ir viešojo maitinimo atliekas, surinktas iš tarptautinių transporto priemonių, tvarkančios įmonės turi pildyti ŠGP apskaitos žurnalą ir jame nurodyti šiuos duomenis:

29.1. ŠGP pavadinimas ir kategorija;

29.2. laikotarpis, per kurį buvo surinkti ŠGP;

29.3. ŠGP kiekis (kilogramais);

29.4. ŠGP išsiuntimo data;

29.5. ŠGP paskirties vieta (ŠGP perdirbimo įmonės, patvirtinto sąvartyno pavadinimas);

29.6. vežėjas (nurodomas ŠGP vežėjo vardas, pavardė, parašas/ įmonės pavadinimas, adresas ir veterinarinio patvirtinimo numeris), kur tinkama;

29.7. už ŠGP tvarkymą ir apskaitą atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

30. Mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės, mėsinės, viešojo maitinimo įmonės ir įmonės, tvarkančios viešojo maitinimo atliekas, surinktas iš tarptautinių transporto priemonių, turi teikti teritorinei VMVT mėnesines ataskaitas pagal 6 priedą.

31. Teritorinės VMVT turi teikti VMVT Gyvūnų sveikatingumo skyriui ŠGP tvarkymo ketvirtines ataskaitas pagal 7 priedą.

 

VI. ŠGP SURINKIMAS IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ IR LAIKYMO VIETŲ

 

32. Ūkio subjektai, gavę ŠGP, turi:

32.1. kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, priimtinomis ryšio priemonėmis pranešti ŠGP perdirbimo įmonei apie susidariusius ŠGP ir nurodyti:

32.1.1. fizinio asmens vardą, pavardę, laikymo vietos (bandos) kodą, adresą/įmonės pavadinimą, adresą, veterinarinio patvirtinimo numerį,

32.1.2. pranešimą perdavusio asmens vardą ir pavardę,

32.1.3. ŠGP kategoriją, pvz., 1 kategorijos, 2 kategorijos ar 3 kategorijos ŠGP, kur tinka, ir jų svorį,

32.1.4. nugaišusio gyvūno rūšį, amžių ir, kur tinka, gyvūno ženklinimo numerį ar kitus atpažinimo duomenis;

32.2. esant pavojingos gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimui, nedelsiant apie tai pranešti teritorinei VMVT ir saugiai sunaikinti ŠGP pagal jos nurodymus;

32.3. patalpinti ŠGP tokioje vietoje, kad transporto priemonė galėtų privažiuoti ir juos surinkti;

32.4. ŠGP laikyti ŠGP skirtame konteineryje arba, jeigu tai gaišena, ją apdengti audeklu ar sintetinėmis medžiagomis, kad sumažintų aplinkos poveikį;

32.5. ŠGP apsaugoti nuo gyvūnų;

32.6. tinkamai paženklinti, kur tinkama, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimus;

32.7. ŠGP perduoti ŠGP perdirbimo įmonės vežėjui;

32.8. ŠGP apskaitos žurnale, kurį turi pateikti ŠGP perdirbimo įmonės vežėjas, nurodyti ŠGP kategoriją, svorį kilogramais, gyvūno rūšį ir amžių, ŠGP paėmimo datą ir laiką, vardą, pavardę ir duomenis patvirtinti parašu;

32.9. užtikrinti, kad ŠGP nebūtų teršiama aplinka.

33. ŠGP perdirbimo įmonė turi:

33.1. užregistruoti pranešimo datą ir laiką;

33.2. patikrinti laikymo vietos ar bandos registravimo ir gyvūnų ženklinimo duomenų teisingumą, kur tinkama, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);

33.3. sudaryti ŠGP surinkimo maršrutą;

33.4. išduoti ŠPG perdirbimo įmonės vežėjui ŠGP apskaitos žurnalą ir užtikrinti tinkamą duomenų apskaitą;

33.5. gavus pranešimą, per 24 valandas paimti ŠGP iš ūkio subjekto;

33.6. užtikrinti tinkamą ŠGP pristatymą į ŠGP perdirbimo įmonę;

33.7. patikrinti pristatytų nugaišusių galvijų, avių ir ožkų ženklinimo duomenis CDB, amžių ir, kur tinkama, paimti mėginius užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/ 2001, ir juos pristatyti laboratoriniam tyrimui į Nacionalinę veterinarijos laboratoriją;

33.8. paženklintiems gyvūnams išimti ausų įsagus ir juos perduoti teritorinei VMVT;

33.9. tvarkyti ŠGP apskaitą ir kas mėnesį, iki kito mėnesio 5 dienos, teikti duomenis teritorinei VMVT;

33.10. užtikrinti apskaitos duomenų teisingumą.

34. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 nurodytos pavojingos medžiagos gali būti šalinamos tarpinėje 1 kategorijos ŠGP tvarkymo įmonėje.

35. Odos ir kailiai turi būti lupami, o mėginiai užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui gali būti imami tarpinėje 1 kategorijos ir (arba) 2 kategorijos ŠGP tvarkymo įmonėje.

36. Mėsos ir kaulų miltai (toliau – MKM), gauti iš 1 kategorijos ir 2 kategorijos ŠGP, turi būti sunaikinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimus arba sudeginti deginimo įmonėje. Gauti pelenai gali būti užkasti patvirtintame sąvartyne ar saugiai sunaikinti pagal VMVT nurodymus.

 

VII. PASIUTLIGE UŽKRĖSTŲ NUGAIŠUSIŲ ARBA NUŽUDYTŲ GYVŪNŲ, KŪNO DALIŲ BEI PATOLOGINĖS MEDŽIAGOS SURINKIMO IR SUNAIKINIMO REIKALAVIMAI

 

37. Pasiutlige užkrėsti smulkūs nugaišę arba nužudyti gyvūnai, išskyrus patologinę medžiagą pasiutligės tyrimui, ir jų kūno dalys (išskyrus stambių gyvūnų, pvz.: arklių, galvijų, avių, ožkų, kiaulių bei laukinių gyvūnų) bei pasiutligės virusu užkrėsta patologinė medžiaga (toliau – pasiutligės patologinė medžiaga) turi būti įdėti į sintetinės medžiagos skysčiams nelaidų maišą, kuris turi būti sandariai užrišamas ir pristatoma deginti į deginimo įmonę. Į vieną maišą galima įdėti tik vieną nugaišusį arba nužudytą gyvūną ir ne daugiau kaip 20 kilogramų tokio gyvūno kūno dalių bei pasiutligės patologinės medžiagos. Teritorinė VMVT ar laboratorija, kurioje atliekami pasiutligės tyrimai, turi išduoti nukreipimą pristatyti pasiutligės patologinę medžiagą į deginimo įmonę ir užtikrinti, kad ji būtų saugiai pristatyta ir sunaikinta.

38. Pasiutligės patologinė medžiaga į deginimo įmonę turi būti pristatoma tik jai skirtame konteineryje ŠGP vežti skirtomis transporto priemonėmis. Deginimo įmonėje turi būti pildomas pristatytos sudeginti pasiutligės patologinės medžiagos apskaitos žurnalas, nurodant šiuos duomenis: patologinės medžiagos pavadinimas, gyvūnų rūšis, kiekis (kilogramais), pristatymo data, kilmės vietos savivaldybė, teritorinės VMVT ar laboratorijos pareigūno vardas, pavardė ir parašas, deginimo įmonės darbuotojo, sudeginusio pasiutligės patologinę medžiagą, vardas, pavardė ir parašas. Pareikalavus apskaitos žurnalas turi būti pateikiamas VMVT.

39. Į deginimo įmonę pristatyta pasiutligės patologinė medžiaga negali būti išpakuojama, o turi būti įdedama į deginimo krosnį ir sudeginama.

40. Pasiutlige užkrėsti nugaišę arba nužudyti stambūs naminiai ir laukiniai gyvūnai, jų kūno dalys turi būti užkasti laikymo, gaišimo ar nužudymo vietoje, išskyrus pasiutligės patologinę medžiagą, kuri siunčiama pasiutligės bei, kur tinkama, užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui.

 

VIII. MĖGINIŲ USE TYRIMUI PAĖMIMAS, LAIKYMAS IR APSKAITA

 

41. ŠGP perdirbimo įmonėje mėginiai užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (toliau – USE) tyrimui turi būti imami:

41.1. visiems vyresniems kaip 24 mėnesių amžiaus nugaišusiems galvijams;

41.2. visoms vyresnėms kaip 12 mėnesių amžiaus nugaišusioms avims ir ožkoms.

42. Mėginiai turi būti imami 1 kategorijos ŠGP perdirbimo įmonėje arba tarpinėje 1 kategorijos ar 2 kategorijos ŠGP tvarkymo įmonėje tam skirtoje patalpoje arba vietoje, kurioje turi būti visos reikalingos priemonės mėginių paėmimui ir registravimui.

43. Mėginius turi imti įgaliotasis veterinarijos gydytojas arba jam pavaldūs tinkamai apmokyti padėjėjai.

44. Galvos smegenų kamieno mėginys turi būti imamas per didžiąją pakaušio skylę metaliniu arba vienkartiniu plastmasiniu šaukšteliu.

45. Mėginys turi būti įdedamas į jam skirtą plastmasinį indelį, ant kurio šono ir dangtelio turi būti užrašomas mėginio eilės numeris, kuris turi sutapti su lydraštyje nurodytu mėginio eilės numeriu. Užrašai turi būti atsparūs vandeniui ir mechaniniam poveikiui.

46. Mėginiai iki transportavimo turi būti laikomi šaldytuve 0 – +4 oC temperatūroje.

47. Mėginiai į Nacionalinę veterinarijos laboratoriją turi būti vežami sudėti į izoterminę dėžę su ledu.

48. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi užpildyti Patologinės medžiagos mėginio USE tyrimui lydraštį, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. B1-627 „Dėl Patologinės medžiagos mėginio USE tyrimui ir Mėginių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimui lydraščių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 69-3155) ir siųsti mėginius tyrimui į Nacionalinę veterinarijos laboratoriją.

49. Teritorinės VMVT nurodymu gyvulių, kuriems buvo nustatyti centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiai arba įtariama USE, dalis galvos smegenų turi būti fiksuojama 10% druskiniame formalino tirpale ir siunčiama tyrimui į Nacionalinę veterinarijos laboratoriją.

 

IX. VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

 

50. Stalai ir įrankiai turi būti valomi ir dezinfekuojami ne žemesnės kaip +20 oC temperatūros natrio hipochlorito tirpalu, kuriame yra ne mažiau kaip 2 % aktyvaus chloro, ar 2 N natrio šarmo tirpalu. Paviršiai turi būti dezinfekuojami vieną valandą, o įrankiai aštuonias valandas.

51. Vienkartinės mėginių paėmimo ir apsaugos priemonės turi būti surenkamos ir saugiai sudeginamos arba apdorojamos aukštos temperatūros garais (+133 oC) ir dideliu slėgiu (3 barai) ne mažiau kaip 20 minučių ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

52. Darbo rūbai, užteršti 1 kategorijos ŠGP, turi būti nuvalomi, plaunami vandeniu, pamerkiami 1 valandai į ne žemesnės kaip +20 oC temperatūros natrio hipochlorito tirpalą, kuriame yra ne mažiau kaip 2 % aktyvaus chloro, ar 2 N natrio šarmo tirpalą ir išskalbiami.

 

X. DARBO SAUGA

 

53. Asmuo, kuris ima mėginius USE tyrimui, turi:

53.1. vilkėti ilgomis rankovėmis nugaroje užsegamus neperšlampamus kombinezonus;

53.2. avėti guminiais batais;

53.3. dėvėti neperšlampamas pirštines;

53.4. naudoti apsauginį veido skydą.

54. Susižeidus žaizda nuplaunama vandeniu, žaizdos kraštai dezinfekuojami jodo tirpalu, žaizda aprišama ir nedelsiant kreipiamasi į gydymo įstaigą.

 

XI. VALSTYBINĖ VETERINARINĖ KONTROLĖ

 

55. Teritorinė VMVT turi:

55.1. kontroliuoti Reikalavimų įgyvendinimą;

55.2. tvirtinti ūkio subjektų rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose programą;

55.3. nustatyti ūkio subjektų valstybinės veterinarinės kontrolės tvarką;

55.4. raštu nurodyti nustatytus trūkumus bei jų pašalinimo terminus;

55.5. nustačius USE, imtis neatidėliotinų priemonių pagal USE neatidėliotinų priemonių planą.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Juridinių ir fizinių asmenų ginčai dėl ŠGP ir PŠGP tvarkymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

1 priedas

 

____________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

_________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

______ M. _________ MĖN. IŠSIŲSTŲ ŠGP ATASKAITA

 

_________ Nr. _______

                                                                          (data)

 

Surinkta ŠGP pagal kategorijas, kg

Išsiųsta ŠGP pagal kategorijas, kg

1 kategorijos

2 kategorijos

3 kategorijos

Iš viso

1 kategorijos

2 kategorijos

3 kategorijos

Iš viso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

(atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

2 priedas

 

____________________________________________________________

(tarpinės ŠGP tvarkymo įmonės, gyvūnų augintinių maisto gamybos įmonės

pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

_____________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

_________ M. ______________ ŠGP TVARKYMO ATASKAITA

 

_________ Nr. ________

                                                                       (data)

 

Gauta ŠPG, kg

Apdorota ŠGP, kg

Parduota ŠGP, PŠGP, kg

Laikoma įmonėje ŠGP, PŠGP, kg

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

(atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

3 priedas

 

__________________________________________________________

(ŠGP perdirbimo įmonės pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

_____________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

_________ M. _____________ MĖN. PERDIRBTŲ ŠGP ATASKAITA

 

__________ Nr. _________

                                                                     (data)

 

Perdirbta ŠGP pagal kategorijas, kg

Iš viso, kg

Pagaminta PŠGP pagal kategorijas, kg

Parduota PŠGP pagal kategorijas, kg

Sunaikinta PŠGP pagal kategorijas, kg

Iš viso

1 kat.

2 kat.

3 kat.

1 kategorijos

2 kategorijos

3 kategorijos

2 kategorijos

3 kategorijos

1 kat.

2 kat.

3 kat.

 

MKM

Taukų

 

MKM

Taukų

Kitų PŠGP

 

MKM

Taukų

Kitų PŠGP

MKM

Taukų

Kitų PŠGP

MKM

Taukų

Kitų PŠGP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

                 (atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

4 priedas

 

________________________________________________________

(deginimo įmonės pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

______________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

________ M. _________ MĖN. SUDEGINTŲ PŠGP ATASKAITA

 

__________ Nr. _________

                                                                       (data)

 

Gautas sudeginti PŠGP kiekis, kg

Gavimo data

Sudegintas PŠGP kiekis, kg

Sudeginimo data

Išvežtas pelenų kiekis

1 kategorijos:

 

 

 

 

MKM

 

 

 

 

Taukų

 

 

 

 

Kitų PŠGP

 

 

 

 

2 kategorijos

 

 

 

 

MKM

 

 

 

 

Taukų

 

 

 

 

Kitų PŠGP

 

 

 

 

3 kategorijos

 

 

 

 

MKM

 

 

 

 

Taukų

 

 

 

 

Kitų PŠGP

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

                 (atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

5 priedas

 

___________________________________________________

(biologinių dujų, komposto gamybos įmonės pavadinimas, adresas,

veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

___________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

________ M. __________ MĖN. ŠGP TVARKYMO ATASKAITA

 

_________ Nr. _________

                                                                      (data)

 

Perdirbta ŠGP

Pagaminta irimo atliekų arba komposto, kg

ŠGP kategorija

ŠGP kiekis, kg

1.

2.

3.

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

                 (atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

6 priedas

 

________________________________________________________________________________

(mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės, mėsinės, viešojo maitinimo įmonės ir įmonės, tvarkančios viešojo maitinimo atliekas, surinktas iš tarptautinių transporto priemonių, pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris)

 

_________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

200__ M. ___________ MĖN. SURINKTŲ ŠGP ATASKAITA

 

__________ Nr. _________

                                                                      (data)

 

ŠGP pavadinimas ar kategorija

Kiekis, kg

Paskirties vieta

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

                 (atsakingojo asmens pareigos)                                     (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________


Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir

apskaitos reikalavimų

7 priedas

 

___________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikingumo skyriui

 

_______ M. __________ KETV. ŠGP IR PŠGP TVARKYMO ATASKAITA

 

_________ Nr. ________

 

 

Ūkio subjektas pavadinimas

ŠGP ir PŠGP tvarkymas perdirbimo ir (ar) deginimo įmonėje, kg

ŠGP ir PŠGP tvarkymas kitose įmonėse, kg

Surinkta ir perdirbta viešojo maitinimo atliekų, kg

Pagaminta irimo atliekų ar komposto, kg

Perdirbta

Sudeginta

Gauta ar nupirkta

Perdirbta

Parduota

Laikoma įmonėje

1 kat.

2 kat.

3 kat.

MKM

Taukų

Kitų ŠGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                                           __________________________

                                    (pareigos)                                                        (parašas)                                     (vardas, pavardė)

______________