LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. kovo 17 d. Nr. X-136

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093; 2003, Nr. 123-5592)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 6 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas). Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai ir neatlikti jų kadastriniai matavimai bei teisinė registracija, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi statinio planai, brėžiniai, schemos ir pan.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________