LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 413 „DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. kovo 4 d. Nr. D1-130

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo nuostatomis (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121) 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.26 punktu,

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. 413 „Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3671; 2004, Nr. 78-2765):

1.1. pripažįstu netekusiais galios 1.2, 1.3 ir 1.4 punktus;

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje:

1.2.1. išdėstau 3 punktą taip:

3. Ši Tvarka yra privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems veikla susijusia su GMM ribotu naudojimu Lietuvos Respublikos teritorijoje.“;

1.2.2. išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. kai genetinė modifikacija atliekama nenaudojant rekombinantinių nukleino rūgščių molekulių;“;

1.2.3. išdėstau 4.2.4 punktą taip:

4.2.4. Įsiklonavimą, vykstantį iš organizmo ląstelės pasišalinant nukleino rūgšties sekoms, kai po to visa arba dalis tos nukleino rūgšties (arba sintetinio ekvivalento) gali būti dar kartą įterpta, su arba be išankstinių fermentinių ar mechaninių pakopų, į tos pačios rūšies ląsteles ar filogenetiškai artimas giminingų rūšių ląsteles, kurios gali pasikeisti genetine medžiaga per natūralius fiziologinius procesus. Taip susidaręs mikroorganizmas negalėtų sukelti žmonių, gyvulių ar augalų ligų. Įsiklonavimas gali apimti rekombinantinių vektorių naudojimą, kurie jau yra ilgą laiką saugiai naudoti tam tikruose mikroorganizmuose.“;

1.2.4. išdėstau 6.3.1.1 punktą taip:

6.3.1.1. rekombinantinių nukleino rūgščių metodus, kuriais gaunami nauji genetinės medžiagos junginiai įterpiant kokiu nors būdu į bet kurį virusą, bakterines plazmides ar kitas vektorių sistemas už organizmo ribų paimtas nukleino rūgšties molekules ir įvedant jas į šeimininką, kuriame tokių molekulių nepasitaiko, tačiau kuriame jos gali toliau daugintis;“;

1.2.5. išdėstau 6.3.2 punktą taip:

6.3.2. pagal šį apibrėžimą genetinė modifikacija neįvyksta, jei rekombinantinės nukleino rūgšties molekulės gautos taikant kitus, nei nurodyta šios Tvarkos 6.3.1 punkte, metodus arba jei nesukurti genetiškai modifikuoti organizmai:“;

1.2.6. išdėstau 7 punktą taip:

7. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. D1-225 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 71-2487) vartojamas sąvokas.“;

1.2.7. išdėstau 8 punktą taip:

8. Prieš pateikdamas Aplinkos ministerijai Pranešimą apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu (toliau – Pranešimas), ir Paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu (toliau – Paraiška), kurių formos tvirtinamos aplinkos ministro įsakymu, pranešėjas privalo įvertinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai pagal 2000 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos sprendimą 200/608/EB „Dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede“ ir nustatyti GMM riboto naudojimo klasę remdamasis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107, apribojimo bei kitas apsaugos priemones.“;

1.2.8. išdėstau 11 punktą taip:

11. Riboto naudojimo veikla, vadovaujantis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107 (Žin., 2004,
Nr.
188-7041), priskiriama vienai iš šių riboto naudojimo klasių, atsižvelgiant į taikytiną izoliavimo lygmenį, kuris nustatomas pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353“ (Žin., 2001, Nr. 56-1999):

11.1. 1 klasė – nekenksminga ar nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 1 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.2. 2 klasė – nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 2 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.3. 3 klasė – vidutinio rizikingumo veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 3 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.4. 4 klasė – labai rizikinga veikla, t. y. veikla, kuriai reikalingas 4 lygio izoliavimas, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka.“;

1.2.9. išdėstau V skyrių taip:

 

V. PARAIŠKA IR PRANEŠIMAS

 

20. GMM gali būti ribotai naudojamas tik gavus Aplinkos ministerijos leidimą veiklai susijusiai su GMM ribotu naudojimu.

21. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gauti 20 punkte nurodytą leidimą, turi užpildyti ir pateikti Aplinkos ministerijai Paraišką ir Pranešimą.

22. Jeigu gavus leidimą 1 klasės ribotam naudojimui, keičiasi GMM riboto naudojimo veikla, o klasė išlieka ta pati, Pranešimo pateikti nereikia.

23. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, naudotojas, norintis pratęsti 1 klasės riboto naudojimo veiklą, ją gali tęsti tik raštu informavęs apie tai Aplinkos ministeriją, kuri pratęsia leidimą.

24. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, naudotojas, norintis pratęsti 2 klasės riboto naudojimo veiklą, ją gali tęsti pateikęs Pranešimą Aplinkos ministerijai, kuri pratęsia leidimą.

25. Naudotojas, norintis tęsti 3 ar 4 klasės riboto naudojimo veiklą, pasibaigus leidimo galiojimo laikui, turi pagal šios tvarkos reikalavimus iš naujo kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl leidimo, nurodyto 20 punkte, išdavimo. 3 ar 4 klasės riboto naudojimo veikla gali būti tęsiama tik gavus minėtą leidimą.

26. Jei Aplinkos ministerija, išdavusi leidimą ribotai naudoti genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, gauna informaciją apie GMM riboto naudojimo keliamą riziką ir galimas reikšmingas pasekmes, ji gali pareikalauti, kad naudotojas pakeistų riboto naudojimo sąlygas arba sustabdytų ar nutrauktų riboto naudojimo veiklą.“;

1.2.10. išdėstau 28.1 punktą taip:

28.1. pranešėjo pavadinimo, buveinės adreso (jei pranešėjas fizinis asmuo – vardo, pavardės, gyvenamosios vietos);“;

1.2.11. išdėstau 31 punktą taip:

31. Gavusi Pranešimą kartu su Paraiška išduoti leidimą 1 ar 2 riboto naudojimo klasei, Aplinkos ministerija per 45 darbo dienas priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.“;

1.2.12. išdėstau 32 punktą taip:

32. Gavusi pranešimą kartu su Paraiška išduoti leidimą 3 ar 4 riboto naudojimo klasei, Aplinkos ministerija per 90 darbo dienų priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Jei didelės rizikos klasės naudojimo patalpoms leidimas jau buvo išduotas ir visi reikalavimai atlikti, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl leidimo išdavimo per 45 darbo dienas.“;

1.2.13. išdėstau 33 punktą taip:

33. Aplinkos ministerija, gavusi pranešėjo Paraišką GMM riboto naudojimo veiklai, pateikia jį Priežiūros komitetui, suinteresuotoms valstybės institucijoms, kurie per 10 dienų pateikia pastabas Aplinkos ministerijai.“;

1.2.14. išdėstau 39 punktą taip:

39. Jei naudojant GMM padidėja rizika ir dėl to keičiasi riboto naudojimo klasė, GMM naudotojas privalo nedelsdamas pateikti Aplinkos ministerijai naują Pranešimą ir Paraišką leidimui gauti.“;

1.2.15. išdėstau 44 punktą taip:

44. Naudotojas privalo:

44.1. prieš pradėdamas riboto naudojimo veiklą, sudaryti žmonių sveikatos ir įrenginio išorės aplinkos apsaugos avarinį planą nelaimingų atsitikimų atveju bei tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus apribojimo priemonėms gali iškilti tiesioginis ar uždelstas pavojus žmonėms, esantiems už patalpų ribų, aplinkai, jei toks avarinis planas nėra parengtas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

44.2. informaciją apie avarinius planus, nurodytus 44.1 punkte, ir apie nelaimingo atsitikimo atveju taikytinas apsaugos priemones suteikti atitinkamoms tarnyboms pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 (Žin., 2001, Nr. 56-1999);

44.3. informaciją apie priemones, kurių reikia imtis nelaimingo atsitikimo atveju, teikti be specialaus prašymo asmenims, kuriems nelaimingas atsitikimas gali daryti poveikį.“;

1.2.16. išdėstau 46.1 punktą taip:

46.1. teikti informaciją pagal Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2004, Nr. 157-5735);“;

1.2.17. papildau nauju 50 punktu, atitinkamai buvusius 50–52 punktus laikau 51–53 punktais:

50. Naudotojas privalo kaupti ir saugoti dokumentus, nurodytus šios Tvarkos priedo 2.4 punkte, ir teikti juos Aplinkos ministerijai, jai pareikalavus.“;

1.2.18. išdėstau priedą nauja redakcija (pridedama).

2. T v i r t i n u:

2.1. Paraiškos gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą (pridedama);

2.2. Pranešimo apie veiklą, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą (pridedama);

2.3. Leidimo veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                    Arūnas Kundrotas


Forma patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos

ministro 2005 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. D1-130

 

__________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

_______________________________________

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

_________________ Nr. ______

                                                                                   (data)

 

1. Darbo apimtis per metus (pažymėti langelį):

□ maža (iki 600 l/metams) □ didelė (daugiau kaip 600 l/metams)

2. Darbo pavadinimas

3. Darbo tikslas

 

4. Darbe apribojamų priemonių lygis (pažymėti langelį):

Laboratorija                                                                 □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

Fermentatorius                                                            □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

Šiltnamis, inspektas                                                     □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

Auginimo kambarys                                                    □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

Gyvūnų skyrius                                                           □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

Kita mikroorganizmų riboto naudojimo veikla           □ 1 lygis; □ 2 lygis; □ 3 lygis; □ 4 lygis

 

5. Numatomas gauti GMM (pažymėti langelį):

□ bakterija; □ virusas; □ kiti ............................

6. Darbas su GMM:

6.1. pažymėti, koks bus naudojamas kultūros kiekis vienam kartui:

□ iki 1 litro; □ iki 10 litrų; □ iki 100 litrų; □ iki 600 litrų; □ daugiau kaip 600 litrų (....................)

6.2. kultūros koncentracija ...................................

7. GMM atsparumas (pvz., antibiotikams)

 

 

8. Iš GMM išskirto produkto pavadinimas, panaudojimo sritis (medicina, žemės ūkis, maisto pramonė, mokslo tikslais ir kt.)

 

 

 

9. NAUDOTOJO PAREIŠKIMAS:

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad:

1)visa šioje paraiškoje pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri ir teisingi;

2) rizikos įvertinimo dokumentus saugosiu ir pateiksiu Aplinkos ministerijai, jai pareikalavus;

3) informuosiu Aplinkos ministeriją apie pateiktų dokumentų nurodytų duomenų pasikeitimus ir paraiškos nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą.

Ši paraiška užpildytas vadovaujantis LR GMO įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pridedama(pažymėti x):

1. pranešimas 1 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-i).|

2. pranešimas 2 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-i).|

□ 3. pranešimas 3 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-i).|

4. pranešimas 4 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-i).|

5. rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai įvertinimas, ____ lapas (-i).

□ 6. avarinis planas, ____ lapas (-i).

7. apribojimo priemonių sąrašas, ____ lapas (-i).

8. atliekų tvarkymo planas ____ lapas (-i).

9. naudotos literatūros sąrašas ____ lapas (-i).

10. kita papildoma informacija ____ lapas (-i).

Bendras pateiktų dokumentų skaičius _____.

 

 

_____________________________________                                                                            

      (vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                             (parašas)                         (vardas ir pavardė)

A.V.

 

______________


 

Forma patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos

ministro 2005 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. D1-130

 

______________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

___________________________________________________

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PRANEŠIMAS APIE VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

________________ Nr. _________

                                                                                (data)

 

1. Asmenų, atsakingų už veiklos priežiūrą, saugą, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, ei. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

2. Detali informacija apie ekspertus, atlikusius rizikos įvertinimą, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

3. Galutinis GMM (pažymėti langelį):

□ bakterija; □ virusas; □ grybas; □ kiti..................

 

4. Darbas su GMM:

4.1. pažymėti langelį, koks kultūros kiekis bus naudojamas vienam kartui:

□ iki 1 litro; □ iki 10 litrų; □ iki 100 litrų;

□ iki 600 litrų;

□ daugiau kaip 600 litrų (..........................).

 

4.2. Kultūros koncentracija...................................

 

5. Ar jau buvote pateikę pranešimą dėl tokio paties GMM

□ riboto naudojimo? (pažymėkite, jei taip)

 

6. Riboto naudojimo veiklos klasė - pažymėkite langelį

 

Klasė 1                □

Klasė 2                □

Klasė 3                □

Klasė 4                □

 

7. Trumpas veiklos aprašymas

 

 

8. Riboto naudojimo tikslas ir numatomi rezultatai

 

 

9. GMM charakteristikos, atsižvelgiant į numatomų rezultatų vertinimą:

9.1. recipientas/motininis organizmas (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės)

 

 

9.2. šeimininko/vektoriaus sistema (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės)

 

 

9.3. modifikacijai naudojamos genetinės medžiagos šaltiniai ir numatomos funkcijos

 

 

9.4. GMM tapatybė ir charakteristikos

 

 

9.5. Numatomų neigiamų padarinių, susijusių su riboto naudojimo veikla, ar gauto GMM analizė

 

 

9.6. Įterptos genetinės medžiagos aprašymas

 

 

10. Taikomas apribojimo priemonių lygis

(pažymėti tinkantį langelį)

Lygis 2

Lygis 3

Lygis 4

Laboratorija

 

 

 

Fermentatorius

 

 

 

Šiltnamis, inspektas

 

 

 

Auginimo kambarys

 

 

 

Gyvūnų skyrius

 

 

 

Kita GMM riboto naudojimo veikla

 

 

 

 

11. Informacija apie personalą (maksimalus patalpoje dirbančių darbuotojų skaičius ir tiesiogiai su GMM dirbančių darbuotojų skaičius)

 

 

 

12. Informacija apie įrenginį (veikla, kurioje planuojama naudoti GMM, technologinius procesus; įrenginio dalių aprašymas, vyraujančių meteorologinių ir kylančio dėl įrenginio vietos konkretaus pavojaus aprašymas)

 

 

 

13. Informacija apie nelaimingų atsitikimų prevenciją ir reagavimo avariniu atveju planus (pavojaus šaltiniai ir sąlygos, kuriomis nelaimingas atsitikimas gali įvykti; taikomos prevencinės priemonės, tokios kaip saugos įrengimai, pavojaus signalizavimo sistemos, apribojimo metodai, procedūros ir turimi ištekliai)

 

 

 

14. Apribojimo priemonių tęstinio veiksmingumo tikrinimo tvarka ir planai

 

 

 

15. Informacija apie atliekų tvarkymą (atliekų, atsirandančių dėl mikroorganizmo(-ų) naudojimo, tipai, kiekiai ir galimi pavojai; atliekų tvarkymo metodai, įskaitant skystų ir kietų atliekų panaudojimo ir nukenksminimo metodus; galutinė nukenksmintų atliekų forma ir jų paskirties vieta)

 

 

 

16. Pažymėti, kad yra pridėtas prie šios formos avarinis planas              □

 

17. Pažymėti, kad yra pridėtas prie šios formos rizikos įvertinimas         □

 

18. Informacija, reikalinga Aplinkos ministerijai, kad ji galėtų sudaryti ir nustatyti būtinus reagavimo nelaimingo atsitikimo atveju planus

 

 

 

19. Darbuotojams suteiktos informacijos aprašymas

 

 

 

20. Asmeninė informacija (vardas, pavardė, mokymas ir kvalifikacija asmens, atsakingo už patalpų GMM riboto naudojimo veiklos priežiūrą ir saugą)

 

 

 

21. Pagrįsta konfidenciali informacija

 

 

 

 

 

 

 

22. Deklaracija

Aš pranešu vykdyti GMM riboto naudojimo veiklą kartu su institucija ir patvirtinančio asmens (organizacijos ar vieno asmens), įvardyto 1 šios formos skyriuje

 

___________________________            __________________           __________________

                 (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

_____________

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos

Ministro 2005 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. D1-130

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

VIENKARTINIS LEIDIMAS VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

________________ Nr. _________

                                                                                (data)

 

Vilnius

 

Juridinio ar fizinio asmens ar įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kodas .................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų lietuviškas bei lotyniškas pavadinimas                

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų kilmės šalis ....................................

......................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų panaudojimo sritis .........................

Maksimalus eksperimento metu naudojamų riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų kiekis litrais ......................................................................................................................................................

Riboto naudojimo veiklos klasė ...................................................................................................

Riboto naudojimo patalpų vieta ...................................................................................................

......................................................................................................................................................

Riboto naudojimo pradžia (metai, mėnuo) ...................................................................................

Specialiosios genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo sąlygos .......................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Leidimas galioja iki 20... m ................. d.

 

___________________________            __________________           __________________

                 (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

A.V.

 

Leidimas pratęsiamas iki 20... m ................. d.

 

___________________________            __________________           __________________

                 (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

A.V.

 

Leidimas pratęsiamas iki 20... m ................. d.

 

___________________________            __________________           __________________

                 (pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

A.V.

 

______________

 


 

Genetiškai modifikuotų

mikroorganizmų riboto

naudojimo tvarkos priedas

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RIBOTO NAUDOJIMO VEIKLAI

 

1. Darbo su GMM bendrieji principai:

1.1. laboratorija:

1.1.1 laboratorijos dydis, išplanavimas ir vieta turi atitikti atliekamam tyrinėjimui keliamus reikalavimus. Turi būti kuo mažiau aplinkos sąlygų trukdžių, galinčių turėti įtakos tyrinėjimo patikimumui;

1.1.2. laboratorijos išplanavimas turi būti tinkamas skirtingai veiklai atskirose vietose vykdyti, siekiant garantuoti kiekvieno tyrinėjimo atlikimą;

1.1.3. tyrimo laboratorija privalo turėti pakankamo ploto patalpas, jų turi būti pakankamas skaičius, kad būtų galima izoliuoti tyrimo sistemas, izoliuotai atlikti atskirus tyrinėjimus, kurių metu dirbama su genetiškai modifikuotais organizmais;

1.1.4. tiriamųjų objektų saugojimo patalpos ir vietos turi būti atskirtos nuo patalpų, kuriose yra tyrimo sistemos. Jos turi būti tinkamos tiriamųjų objektų tapatybei, koncentracijai, grynumui ir stabilumui išsaugoti ir garantuoti genetiškai modifikuotų organizmų saugų laikymą.

1.2. bet kokia veikla, susijusi su GMM, turi būti vykdoma vadovaujantis šiais saugumo ir higienos principais:

1.2.1. tinkamai tikrinamos ir prižiūrimos apsaugos priemonės ir įranga;

1.2.2. esant būtinybei, tikrinamas GMM pasklidimas už teritorijos, kurioje dirbama su GMM, ribų;

1.2.3. organizuojami tinkami personalo mokymai;

1.2.4. sudaromos ir įgyvendinamos personalo saugaus elgesio taisyklės;

1.2.5. atliekama tinkama registracija;

1.2.6. esant būtinybei, veiklos tvarka pateikiama raštu.

2. Apribojimai ir apsaugos priemonės:

2.1. įrangos ir jos priedų, įrankių kontrolė:

2.1.1. privaloma užtikrinti, kad į laboratoriją, laboratorijos teritoriją ar didelės apimties eksperimentams skirtą erdvę galėtų patekti tik tokią teisę turintys asmenys. Šie asmenys, išskyrus 1 klasę, turi būti tinkamai apmokyti ir įspėti apie riziką;

2.1.2. į 3-4 klasėms priskirtas laboratorijas patenkama tik per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Visi reikmenys turi būti įnešami per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais kaip įeinant į laboratoriją;

2.1.3. įranga, jos priedai ir įrankiai turi būti sukonstruoti ar sumontuoti taip, kad būtų išvengta su GMM ribotu naudojimu susijusios rizikos, apribotas GMM pasklidimas bei būtų palengvintas būtinas valymas ir nukenksminimas;

2.1.4. siekiant išvengti GMM keliamos rizikos sveikatai ar aplinkai, imamasi kontrolės bei remonto priemonių tokia apimtimi, kokia yra būtina;

2.1.5. ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik darbui atlikti būtina įranga;

2.1.6. paviršiai turi būti atsparūs rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekavimo ir nukenksminimo priemonėms, lygūs ir lengvai valomi. Siekiant minimizuoti ar išvengti oro užteršimo, laboratorijose įrengiamos specialios kontroliuojamos vietos ventiliavimui skirtos priemonės;

2.1.7. uždaros sistemos aprūpinamos stebėsenos bei sensoriniais prietaisais, kurie darbo laboratorijoje metu fiksuotų nustatyto ribojimo vientisumą.

2.2. įspėjamieji ženklai:

2.2.1. jeigu yra būtina, laboratorijai priskirtos patalpos nuo likusios pastato dalies atskiriamos specialiomis priemonėmis arba turi būti įrengtos atskirame pastate ar visiškai izoliuotoje pastato dalyje;

2.2.2. ant durų į patalpas, kuriose ribotai naudojami GMM, pritvirtinami įspėjamieji ženklai. Ženkluose turi atsispindėti biologinio pavojaus simbolis, ribojimo lygis, kur reikia, infekcijos rizika ir prireikus, kita papildoma informacija. Ženkluose, kuriuose nurodytas 3 arba 4 apribojimo klasė, taip pat pažymima apie įėjimo apribojimus;

2.2.3. visos medžiagos, susijusios su ribotu naudojimu, įskaitant konteinerius bei kitus įrenginius, savyje turinčius GMM, turi būti ženklinamos. Ženkluose nurodomas biologinio pavojaus simbolis, ribojimo lygis, kur reikia, infekcijos rizika bei kita papildoma informacija, būtina apsaugoti sveikatą ir aplinką nuo potencialiai GMM keliamos žalos.

2.3. Darbo žurnalai:

2.3.1. darbo žurnalą pildo kiekvienas asmuo, atliekantis bet kokius veiksmus su GMM, aprašant visus darbo etapus, bei laiką, pildoma neišsivalančiu rašalu, asmuo, pildęs žurnalą, pasirašo jame (vardas, pavardė, data, parašas);

2.3.2. darbo žurnalo lapai privalo būti numeruojami ir neišsegami;

2.3.3. darbo žurnalus reguliariai tikrina atsakingas asmuo (vadovas);

2.3.4. darbo žurnalai numeruojami ir archyvuojami.

2.4. Kaupiami ir saugomi dokumentai:

2.4.1. darbų planas, pirminiai duomenys ir galutinė kiekvieno tyrinėjimo ataskaita;

2.4.2. darbo žurnalai;

2.4.3. įrašai apie personalo kvalifikaciją, mokymą ir patirtį bei pareiginiai nuostatai;

2.4.4. įrenginių priežiūros ir kalibravimo įrašai bei ataskaitos;

2.4.5. aplinkos sąlygų kontrolės įrašai.

2.5. įrenginiai, medžiagos ir reagentai:

2.5.1. įrenginiai, įskaitant įteisintas kompiuterines sistemas, naudojami duomenims gauti, saugoti ir atgauti bei aplinkos veiksniams, svarbiems tyrinėjimui, kontroliuoti, turi būti tinkamai išdėstyti ir suprojektuoti bei reikiamo galingumo;

2.5.2. tyrinėjime naudojami įrenginiai turi būti reguliariai tikrinami, valomi, prižiūrimi ir kalibruojami pagal standartinių veiklos procedūrų reikalavimus. įrašai apie šiuos veiksmus turi būti išsaugoti. Kalibravimas, kai jo reikia, turi būti susietas su nacionaliniais ar tarptautiniais etalonais;

2.5.3. tyrinėjime naudojami įrenginiai ir medžiagos neturi neigiamai veikti tyrimo sistemų.

2.5.4. cheminės medžiagos, reagentai ir tirpalai turi būti ženklinami, nurodant jų tapatybę (jei reikia ir koncentraciją), galiojimo laiką ir specifines saugojimo sąlygas. Informacija apie jų gavimo šaltinį, pagaminimo datą ir stabilumą turi būti prieinama. Galiojimo data gali būti pratęsiama remiantis dokumentuotu įvertinimu arba analizės duomenimis;

2.6. Valymas, nukenksminimas bei užterštų medžiagų perkėlimas:

2.6.1. siekiant išvengti GMM keliamos rizikos (žalos) sveikatai ar aplinkai, valymas ir nukenksminimas privalo būti atliekami tokia apimtimi, kuri yra būtina minėtiems tikslams pasiekti. Pasirinkti metodai turi būti tokie, kad būtų išvengta GMM pasklidimo. Jei būtina, naudojamos veikliosios medžiagos bei nukenksminimo metodai. Turi būti nustatyta speciali tvarka GMM išsiliejimo ar nutekėjimo atvejams;

2.6.2. darbo vieta laboratorijoje privalo būti tvarkinga. Mažiausiai vieną kartą per dieną ji turi būti išvaloma ir dezinfekuojama. Laboratorijoje turi būti tinkamų dezinfekavimo, nukenksminimo ir plovimo priemonių, kuriomis neutralizuojamos išsilieję GMM;

2.6.3. GMM perkėlimas privalo būti kontroliuojamas. Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui. Medžiagos, prieš pašalinant jas iš laboratorijos, nuaktyvuojamos;

2.6.4. panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti sudėti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą tinkamai dezinfekuojami arba apdorojami.

2.7. Asmeninės apsaugos prietaisai ir higiena:

2.7.1. kiekvienas asmuo, kuris dirba su GMM ar gali patirti GMM poveikį, privalo laikytis rūpestingos asmens higienos. Šiam tikslui reikalingos priemonės ir įranga turi būti laisvai prieinama. Tais atvejais, kai darbo pobūdis kelia infekcijos riziką, darbo vietoje privalo būti lengvai prieinamos odos apsaugos bei rankų plovimo priemonės ir įranga;

2.7.2. dirbant su GMM, privaloma dėvėti apsauginius drabužius kurie turi būti laikomi atskirai nuo darbuotojų asmeninių drabužių. Valant darbo vietą, apsauginiai drabužiai ir kitos asmeninės apsaugos priemonės iš laboratorijos išnešami. Jie turi būti laikomi ir saugomi taip, kad būtų išvengta bet kokio GMM nekontroliuojamo plitimo. Asmenys, dirbantys su GMM, esant rizikai, jog GMM pateks ant odos ir sukels sveikatos sutrikimus ar ligas, taip pat ir kitais atvejais pagal aplinkybes, privalo mūvėti apsaugines pirštines. Siekiant išvengti GMM patekimo į kvėpavimo sistemą, turi būti dėvimas respiratorius ir naudojamos kitos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, jeigu techninės priemonės yra nepakankamos išvengti sveikatos sutrikimus ar ligas galinčio sukelti oro užteršimo. Jeigu būtina, dirbant su GMM taip pat turi būti naudojamos kitos asmeninės apsaugos priemonės;

2.7.3. darbui su GMM turi būti naudojamos tinkamos apsauginės pirštinės. Rankos turi būti plaunamos: po užteršimo GMM, išsiliejimų, kontaktų su gyvūnais, prieš pertraukas, po darbo pabaigos. Šiam tikslui privalo tinkamai būti įrengti praustuvai, o darbuotojai aprūpinti tinkamomis GMM nukenksminimo bei plovimo priemonėmis;

2.7.4. priklausomai nuo GMM klasės naudojami vienkartiniai darbo drabužiai arba jie keičiami nustatyta tvarka ir dažnumu. Asmenys, dirbantys su GMM, privalo mūvėti tinkamą avalynę, ją tinkamai prižiūrėti ir keisti;

2.8. Žinios, informacija ir instrukcijos:

2.8.1. yra būtina užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su GMM, ir kiekvienas, kuris gali patirti GMM poveikį, turėtų pakankamai žinių apie konkretaus GMM savybes, riziką, kuri yra susijusi su šiais organizmais, bei tai, kaip šio GMM poveikį galima neutralizuoti;

2.8.2. asmenims, dirbantiems su GMM, raštu pateikiamos darbo su GMM atlikimo ir saugos instrukcijos. Instrukcijose privalo būti nurodytos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis atsitikus nepageidaujamam įvykiui, galinčiam pakenkti asmens sveikatai ar aplinkai;

2.9. Susirgimai, nelaimingi atsitikimai ir incidentai:

2.9.1. asmuo, užsiimantis GMM tyrimu, privalo laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų. Privaloma užtikrinti, kad apie susirgimus, nelaimingus atsitikimus, incidentus, susijusius su GMM naudojimu, būtų pranešama kompetentingoms institucijoms. Tiriant šiuos susirgimus, nelaimingus atsitikimus ir incidentus, atsakingi asmenys privalo bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Siekiant išvengti susirgimų, nelaimingų atsitikimų ir incidentų pasikartojimo, turi būti peržiūrėtos ir atitinkamai pakeistos apsaugos priemonės, instrukcijos, taip pat imamasi kitų reikiamų apsaugos priemonių;

2.9.2. parengiama ir patvirtinama tvarka, nustatanti veiksmus, kurie turi būti atliekami laboratorijoje įvykus nelaimingam atsitikimui.

2.10. Kiti apribojimai ir apsaugos priemonės:

2.10.1. veikla laboratorijoje turi būti planuojama, organizuojama ir vykdoma taip, kad GMM neigiamas poveikis žmogui ir aplinkai būtų minimalus. Tam būtina laikytis šių reikalavimų:

2.10.1.1. atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir siekiamus tikslus, darbui turi būti pasirenkami tokie GMM, kurie yra mažiausiai rizikingi žmogui ir aplinkai;

2.10.1.2. darbo metodai, procedūros ir techninės priemonės turi būti parinktos ir naudojamos taip, kad neigiamas GMM poveikis būtų minimalus ir, jeigu įmanoma, neutralizuotas;

2.10.1.3. turi būti imamasi tokių apsaugos priemonių, kad niekas nepatirtų neigiamų darbo su GMM pasekmių;

2.10.1.4. darbas su GMM atliekamas tinkamai izoliuotoje vietoje ir tinkamu laiku. Tik tinkamai įgalioti asmenys turi teisę patekti į teritoriją, kurioje dirbama su GMM;

2.10.1.5. turi būti naudojamos tinkamos asmens apsaugos priemonės.

2.11. Avarinis planas:

2.11.1. vykdant su GMM susijusią veiklą laboratorijoje, laboratorijos teritorijoje ar dideliems eksperimentams skirtoje erdvėje, privaloma parengti avarinį planą;

2.11.2. avariniame plane turi būti numatytos priemonės, kurių būtina imtis atsitiktinio GMO išsiveržimo atveju, galinčio nedelsiant ar po kurio laiko sukelti didelį pavojų žmonėms, tiek esantiems teritorijos viduje, tiek užjos ribų, arba aplinkai;

2.11.3. avarinis planas turi užtikrinti, kad apie atsitiktinį išsiveržimą ir veiksmus, kurių turi būti imamasi avarijos atveju, būtų informuotos civilinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitos kompetentingos institucijos;

2.11.4. civilinės saugos ir aplinkos apsaugos institucijoms avarijos atveju turi būti nedelsiant pateikta informacija apie:

2.11.4.1. tikslias įvykio aplinkybes;

2.11.4.2. išsiveržusius GMM ir jų kiekį;

2.11.4.3. galimą avarijos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;

2.11.4.4. gelbėjimo ir apsaugos priemones, kurių buvo imtasi.

2.12. Atliekų tvarkymo taisyklės:

2.12.1. atliekos turi būti tvarkomos ir šalinamos taip, kad nesudarytų pavojaus tyrimų patikimumui;

2.12.2. atliekos ir kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra GMM, turi būti tvarkomos pagal nustatytą tvarką tokiu būdu, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai;

2.12.3. asmuo, kuriam tokios medžiagos yra perduotos transportuoti ar sunaikinti, turi būti iš anksto informuotas apie medžiagas, riziką, susijusią su šia medžiaga, reikalavimus tarai bei kitas būtinas apsaugos priemones.

 

II. KONKRETŪS REIKALAVIMAI

 

3. Šiame priede esančiose lentelėse pateikiami įprastiniai kiekvienam ribojimo lygmeniui būtini reikalavimai ir priemonės saugos bei higienos darbo vietoje principai:

3.1. darbo vietoje ir aplinkoje išlaikyti kiek įmanoma mažesnį sąlyčio su bet kokiais GMO lygi;

3.2. prireikus taikyti inžinerinės kontrolės priemones ir aprūpinti reikiamais asmeniniais apsauginiais drabužiais ir įranga;

3.3. deramai tikrinti ir prižiūrėti kontrolės priemones ir įrangą;

3.4. jei būtina, patikrinti, ar nėra gyvybingų proceso organizmų už pirminio fizinio apribojimo ribų;

3.5. tinkamai mokyti personalą;

3.6. jei reikia, sukurti biologinės saugos komitetus ar pakomitečius;

3.7. deramai suformuluoti ir įdiegti vietines personalo darbo saugos taisykles;

3.8. kur reikia, iškabinti biologinio pavojaus ženklus;

3.9. aprūpinti personalą skalbikliais ir nukenksminimo priemonėmis;

3.10. tvarkyti reikalingus registrus;

3.11. uždrausti darbo vietoje valgyti, gerti, rūkyti, naudotis kosmetika ar laikyti žmonėms skirtą maistą;

3.12. naudoti tik automatines pipetes;

3.13. parengti rašytines darbo tvarkos taisykles, jei tai reikalinga saugumui užtikrinti;

3.14. turėti lengvai pasiekiamoje vietoje veiksmingų dezinfekavimo priemonių ir tikslias dezinfekavimo taisykles GMM nutekėjimo atvejais;

3.15. tam tikrais atvejais įrengti saugų sandėlį užkrėstiems laboratoriniams įrengimams ir medžiagoms.

4. Lentelių pavadinimai nurodo:

I A lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai laboratorijų veiklai.

I B lentelėje pateikiami I A lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai inspektuose/šiltnamiuose.

I C lentelėje pateikiami I A lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai su gyvuliais.

II lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai veiklai, atliekamai ne laboratorijoje.

Kai kuriais ypatingais atvejais gali būti privalu sujungti to paties lygio priemones iš I A ir II lentelių.

Šiose lentelėse "pasirinktinai" reiškia, kad naudotojas gali taikyti šias priemones individualiems atvejams priklausomai nuo minėto vertinimo.

 

I A lentelė

Apribojimo ir kitos apsaugos priemonės laboratorijose ir laboratorijų zonose

 

 

Specifikacijos

Ribojimo lygis (klasė)

 

1

2

3

4

ADMINISTRACINIAI REIKALAI

 

 

1.

Patekimas į laboratoriją

Draudžiamas neįgaliotų asmenų patekimas į laboratoriją

Patekti leidžiama tik tinkamai apmokytam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą

Pateikti leidžiama griežtai tik specialiai įvardytam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą. Įėjimas tik per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti

Pateikti leidžiama griežtai tik specialiai įvardytam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą. Įėjimas tik per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti

 

2.

Laboratorijoje praleisto laiko registravimo žurnalas

Nereikalinga

Nereikalinga

Vedamas žurnalas, kuriame registruojamas personalo laboratorijoje praleistas laiko tarpas

Vedamas žurnalas, kuriame registruojamas personalo laboratorijoje praleistas laiko tarpas

 

3.

Įsinešami daiktai ir priemonės

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai

per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais, kaip ir įeinant

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais, kaip ir įeinant

 

4.

Apranga bei avalynė laboratorijoje

Laboratorijoje vilkima laboratoriniais chalatais arba kitais darbui tinkamais drabužiais, avima tinkama avalynė

Laboratorijoje vilkima laboratoriniais chalatais arba kitais darbui tinkamais drabužiais, avima tinkama avalynė

Specialūs reikalavimai, susiję su darbo drabužiais ir asmeniniais apsaugos įrenginiais, avima tinkama avalynė

Specialūs reikalavimai, susiję su darbo drabužiais ir asmeniniais apsaugos įrenginiais, avima tinkama avalynė

 

5.

Išėjimas bei išsinešimas iš laboratorijos

Darbui skirti drabužiai nusivelkami prieš valgymą bei pasibaigus darbo laikui

Prieš išeinant iš laboratorijos, personalas privalo nusivilkti darbui skirtus drabužius bei nusiauti darbui skirtą avalynę

Išeinama per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Išeidami darbuotojai privalo nusiprausti po dušu bei pasikeisti drabužius

Išeinama per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Išeidami darbuotojai privalo nusiprausti po dušu bei pasikeisti drabužius

 

6.

Transportavimas

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Neturi būti išsineštos jokios medžiagos, kurios nėra apdorojamos autoklave. Patalpose turi būti šiam tikslui skirti atitinkami įrenginiai

 

7.

Tabako gaminiai, gėrimai ir kosmetika

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami

 

8.

Nesusiję su darbu gyvūnai, augalai

Jokių specialių reikalavimų

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

 

9.

Rankų plovimas išeinant

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo plauti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo plauti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo tinkamai dezinfekuoti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo tinkamai dezinfekuoti rankas

 

10.

Atliekos

Visos GMM turinčios atliekos kaupiamos specialiuose konteineriuose, apdorojamos autoklave arba atitinkamai dezinfekuojamos prieš išmetant

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

 

11.

Atliekos, hermetiški konteineriai

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave arba dezinfekuojamos, turi būti išneštos iš tai kategorijai priskirtos vietos

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

 

12.

Saugus sunaikinimas

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiai sunaikinti. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

 

13.

Švirkštų, vienkartinių švirkštų, adatų, daiktų aštriais kampais išmetimas

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, jie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius, taip pat prieš išmetimą  ar valymą turi būti apdorojami autoklave arba dezinfekuojami

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, jie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius, taip pat prieš išmetimą  ar valymą turi būti apdorojami autoklave

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, jie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, jie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

 

14.

Įvairių reikmenų, stiklo dirbinių bei panašių daiktų valymas

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai, užteršti GMM, prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave arba dezinfekuojami

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai, užteršti GMM, prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave šiai kategorijai priskirtoje vietoje

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave šiai kategorijai priskirtoje vietoje

 

15.

Pagalbinių medžiagų pašalinimas

Nereikalinga

Nereikalinga

Būtinos pagalbinės medžiagos tol, kol nebuvo apdorotos autoklave, negali būti pašalinamos iš šiai kategorijai priskirtos vietos

Būtinos pagalbinės medžiagos tol, kol nebuvo apdorotos autoklave, negali būti pašalinamos iš šiai kategorijai priskirtos vietos

 

16.

Darbui skirtų drabužių valymas, plovimas

Darbui skirti drabužiai iki plovimo laikomi uždarame konteineryje arba maišuose

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš plovimą arba plovimo metu tinkamai apdorojami autoklave

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš plaunant apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš plaunant apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

 

17.

Transportuojamų konteinerių išorinis paviršius

Nereikalinga

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

 

18.

Darbuotojų apmokymai ir instruktavimas

Nereikalinga

Darbas privalo būti prižiūrimas (darbui turi vadovauti) asmens, turinčio būtinas atitinkamos darbo srities žinias

Specialūs reikalavimai, susiję su profesine darbuotojų kvalifikacija

Specialūs reikalavimai, susiję su profesine darbuotojų kvalifikacija

 

SAUGUMO ĮRENGIMAI IR TAISYKLĖS

 

 

19.

Aliarmo sistema, pranešanti apie techninių apsaugos priemonių sugedimą

Nereikalinga

Įrengiama mikrobiologinio saugumo poste arba  pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Privaloma įrengti

Privaloma įrengti

 

20.

Atsarginis energijos tiekimas, numatytas apsaugos įrenginiams laboratorijoje

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasiriktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

 

21.

Autoklavas

Pastate

Pastate

Laboratorijos patalpose, jei yra galimybė – dvigubu galu

Laboratorijoje – dvigubu galu

 

22.

Autoklavo veiksmingumo stebėsena

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

23.

Mikrobiologinio saugumo postas su įrengtais HEPA filtrais arba darbo vietoje sumontuotas atitinkamas aptvaras

Nereikalinga

Jei yra didelė aerozolių atsiradimo rizika, mikrobiologinis postas įrengiamas užkrėstoms medžiagoms tvarkyti

Įrengiamas 1 arba 2 klasės mikrobiologinio saugumo postas užkrėstoms medžiagoms tvarkyti

Įrengiamas 3 klasės mikrobiologinio saugumo postas

 

24.

Nelaimingų atsitikimų ir pavojingų situacijų registracijos žurnalas

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos, kurios sukėlė riziką žmonių sveikatai ar saugumui arba išorinei aplinkai)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos, kurios sukėlė riziką žmonių sveikatai ar saugumui arba išorinei aplinkai)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos)

 

25.

Patvirtinta tvarka, kaip elgtis susirgimų, nelaimingų atsitikimų ir incidentų metu

Reikalinga

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

 

26.

Pranešimas apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie pagrindinius nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie pagrindinius nelaimingus atsitikimus

 

27.

Efektyvios priemonės bei kontrolė nuo parazitų (pvz., graužikų ir vabzdžių)

Pasirinktinai priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

 

DARBO ATLIKIMAS

 

 

28.

Saugus GMM laikymas

Priklausomai nuo rizikos įvertinimo

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas. Saugoma gerai kontroliuojamoje vietoje

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas. Saugoma gerai kontroliuojamoje vietoje

 

29.

Aerozolių susidarymas

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

 

30.

Darbas ventiliuojamose patalpose

Jeigu yra sveikatai žalingo oro užteršimo pavojus, darbas privalo būti atliekamas patalpoje su atskira ventiliacijos sistema

Darbas privalo būti atliekamas patalpoje su atskira ventiliacijos sistema, jeigu yra sveikatai žalingo oro užteršimo pavojus, įskaitant atvejus, kada:

1) yra GMM, turinčių aerozolių, susiformavimo pavojus

2) darbe naudojami dideli kiekiai GMM turinčių skysčių

3) darbe naudojamos didelės koncentracijos GMM

Visas darbas su GMM už uždaros sistemos ribų atliekamas patalpoje, kurioje įrengta atskira ventiliavimo sistema

Visas darbas su GMM už uždaros sistemos ribų atliekamas patalpoje, kurioje įrengta atskira ventiliavimo sistema

 

31.

Švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

 

VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

32.

Darbo vietos valymas ir dezinfekavimas kiekvieną dieną

Reikalinga 

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

 

33.

Tinkamos dezinfekavimo priemonės laboratorijoje

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

34.

Išsiliejusios nedelsiant dezinfekuojamos tinkamomis dezinfekcinėmis priemonėmis

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga. Veiksmingai dezinfekuojami visi išsiliejimai

Reikalinga. Veiksmingai dezinfekuojami visi išsiliejimai

 

35.

Darbui skirtos aprangos, avalynės ir asmeninės apsaugos priemonių išsinešimas iš laboratorijos tik plovimo ir sunaikinimo tikslais

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

36.

Tinkamos pirštinės

Reikalinga (sąlyčiui su GMM)

Reikalinga (jeigu dirbama su gyvūnais arba yra sąlyčio su GMM pavojus)

Reikalinga (jeigu dirbama su gyvūnais arba yra sąlyčio su GMM pavojus)

Reikalinga (jeigu dirbama su gyvūnais arba yra sąlyčio su GMM pavojus)

 

37.

Kruopšti avalynės dezinfekcija tinkamomis priemonėmis išsiliejimo atveju

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

38.

Asmeninė higiena

Rankos turi būti - plaunamos:

- po užteršimo GMM;

- po išsiliejimų;

- po kontaktų su gyvūnais;

- prieš pertraukas;

- po darbo pabaigos

Rankos turi būti plaunamos:

- po užteršimo GMM;

- po išsiliejimų;

- po kontaktų su gyvūnais;

- prieš pertraukas;

- po darbo pabaigos

Rankos turi būti plaunamos:

- po užteršimo GMM;

- po išsiliejimų;

- po kontaktų su gyvūnais;

- prieš pertraukas;

- po darbo pabaigos

Rankos turi būti plaunamos:

- po užteršimo GMM;

- po išsiliejimų;

- po kontaktų su gyvūnais;

- prieš pertraukas;

- po darbo pabaigos

 

39.

Darbo metu durys privalo būti uždarytos

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

DARBO VIETOS SUPLANAVIMAS IR APRŪPINIMAS

 

 

40.

Langai

Pasirinktinai

Langai arba turi būti uždaryti, arba uždengti pertvaromis nuo vabzdžių

Langai turi būti uždaryti bei sandarūs

Langai turi būti uždaryti, sandarūs ir nedūžtantys

 

41.

Ženklai ant durų

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: "Dirbama su GMM, klasė 1"

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: "Dirbama su GMM, klasė 2"

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: "Dirbama su GMM, klasė 3" Nurodoma apie patekimo į laboratoriją apribojimus

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: "Dirbama su GMM, klasė 4".Nurodoma apie patekimo į laboratoriją apribojimus

 

42.

Izoliacija

Nereikalinga

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga. Atskiriama specialiomis priemonėmis

Reikalinga. Šiai kategorijai priskirtos patalpos turi būti atskirame pastate arba visiškai izoliuotoje pastato dalyje

 

43.

Sumontavimas, įrenginiai, įtaisai bei baldai

Laboratorija turi būti taip sumontuota ir įrengta, kad būtų lengva valyti bei dezinfekuoti

Laboratorija turi būti taip sumontuota ir įrengta, kad būtų lengva valyti bei dezinfekuoti. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

Šiai kategorijai priskirtos patalpos turi būti taip sumontuotos ir įrengtos, kad būtų labai lengvai valomos. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

Specialūs reikalavimai, susiję su valymo procedūra, bei darbuotojų kvalifikacija. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

 

44.

Stalų, kėdžių ir pan. paviršiai laboratorijoje turi būti lygūs ir lengvai valomi

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

45.

Grindų paviršius lygus ir nesuskilinėjęs, prie sienų apvalėjantis perėjimas nuo grindų

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

46.

Sienų paviršius, sujungimai

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

 

47.

Kilnojamieji baldai privalo būti lengvai perkeliami valymo ir dezinfekavimo metu

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

48.

Atsparumas rūgštims, bazėms, organiniams tirpikliams ir vidutiniam karščiui

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų, grindų, sienų ir lubų paviršiai laboratorijoje)

 

49.

Nukenksminimo ir plovimo priemonės darbo vietoje

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

50.

Įrenginiai rankoms plauti

Įrengiamas lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti

Įrengiamas lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti

Lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti su dezinfekcinėmis priemonėmis. Kriauklė turi būti įrengta arti išėjimo. Vandens čiaupai neturi būti atsukami rankomis

Lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti su dezinfekcinėmis priemonėmis. Kriauklė turi būti įrengta arti išėjimo. Vandens čiaupai neturi būti atsukami rankomis

 

51.

Automatiškai užsidarančios durys oro sandarinimo kamerose. Oro slėgis žemesnis nei aplinkinėse patalpose ir aukštesnis nei šiai klasei priskirtose patalpose

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

52.

Specialūs reikalavimai oro sandarinimo kamerai suprojektuoti

Nereikalinga

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

 

53.

Stebėjimo langai

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga, kad galima būtų matyti šiai klasei priskirtoje patalpoje dirbančius asmenis

Reikalinga, kad galima būtų matyti šiai klasei priskirtoje patalpoje dirbančius asmenis

 

54.

Patalpų sandarumas, kai reikia dezinfekuoti ar atlikti fumigaciją

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Šiai klasei priskirtos patalpos turi būti sandarios, kad jas būtų galima dezinfekuoti

Šiai klasei priskirtos patalpos turi būti sandarios, kad jas būtų galima dezinfekuoti ir atlikti fumigaciją

 

55.

Specialūs reikalavimai vandentiekio sistemai bei šildymui

Nereikalinga

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

 

56.

Oro grąžinimas į ventiliavimo sistemą

Iš bendrosios ventiliacijos išėjęs oras neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas. Tačiau ypatingais atvejais, pvz., steriliose patalpose, tai yra priimtina

Iš bendrosios ventiliacijos išėjęs oras neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas. Tačiau ypatingais atvejais, pvz., steriliose patalpose, tai yra priimtina

Oras išėjęs iš ventiliavimo sistemos neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas

Oras išėjęs iš ventiliavimo sistemos neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas

 

57.

Specialūs reikalavimai uždaroms sistemoms

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

58.

Išeinančio oro filtravimas, filtrų apdorojimas autoklave

Pasirinktinai

Iš kabinetų su atskiromis ventiliavimo sistemomis išėjęs oras turi būti filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

Visas išėjęs oras filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

Visas įėjęs bei išėjęs oras filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

 

59.

Filtrų veikimo stebėsena bei remontas

Turi būti nustatyta filtrų stebėsenos bei remonto procedūra, taip pat ventiliavimo sistemos  efektyvios stebėsenos ir remonto procedūra

Turi būti nustatyta filtrų stebėsenos bei remonto procedūra, taip pat ventiliavimo sistemos  efektyvios stebėsenos ir remonto procedūra

Specialūs reikalavimai, susiję su stebėsena ir remontu

Specialūs reikalavimai, susiję su stebėsena ir remontu

 

60.

Nutekamieji vamzdžiai

GMM negali būti nuleidžiami į nutekamuosius ir kanalizacijos vamzdžius

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją. Privalo būti priemonės, kuriomis GMM turinčios nuotekos būtų surenkamos ir apdorojamos autoklave. Šie reikalavimai netaikomi nutekamųjų vamzdžių iš kriauklių, kuriose plaunamos tik rankos, naudojimui

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją, įskaitant dušo nutekamuosius vamzdžius. Privaloma surinkti ir apdoroti autoklave visas nuotekas

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją, įskaitant dušo nutekamuosius vamzdžius. Privaloma surinkti ir apdoroti autoklave visas nuotekas

 

 

Lentelė IIA

 

Ribojimo ir kitos apsaugos priemonės dirbant su gyvūnais, sąmoningai apkrėstais GMM, ar GM gyvūnais

 

Taikomos visos IA lentelės nuostatos su šiais papildymais ir pakeitimais:

 

Įranga

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Izoliatoriai arba izoliuotų kambarių (1) filtrai

Nereikalinga

Pasirinktinai priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga ore pakilusios infekcijos atveju, kitaip –pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

2.

Patalpos gyvūnams atskirtos sandariomis užrakinamomis durimis

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

Patalpos gyvūnams suprojektuojamos taip, kad lengva būtų nukenksminti (neperšlampamos ir lengvai nuplaunamos medžiagos (narvai ir pan.))

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

3.

Priemonės, ribojančios galimybę gyvūnams pabėgti iš kontroliuojamos vietos

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

4.

Lengvai valomi paviršiai (grindys ir sienos)

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga (grindys)

Reikalinga (grindys ir sienos)

Reikalinga (grindys ir sienos)

5.

Gyvūnų sekcijos izoliavimas

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Darbo tvarka ir organizavimas

6.

Gyvūnų palaikų sudeginimas

Rekomenduotina

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga, sudeginti nedelsiant

7.

Naudojami vienkartiniai drabužiai kiekvieną kartą keičiami

Nereikalinga

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga. Visų rūbų pakeitimas

8.

Kraiko ir atliekų nukenksminimas

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

9.

Respiracinė apsauga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Naudojami tinkami respiraciniai filtrai

Naudojami tinkami respiraciniai filtrai

 

Lentelė III A

 

Ribojimo ir kitos apsaugos priemonės dirbant su augalais, sąmoningai apkrėstais GMM, ar GM augalais

 

Taikomos visos IA lentelės nuostatos su šiais papildymais ir pakeitimais:

 

Įranga

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Šiltnamiai/patalpos auginimui: konstrukcija su sienomis, stogu bei grindimis, skirta kontroliuojamoje bei apsaugotoje aplinkoje auginti augalus

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2.

Stacionari konstrukcija (1)

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

3.

Įėjimas ir išėjimas iš šiltnamio tik per oro sandarinimo kamerą

Nereikalinga

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

4.

Gyvų medžiagų pernešimo tarp inspekto/šiltnamio, apsauginės konstrukcijos ir laboratorijos procedūra kontroliuoja genetiškai modifikuotų mikroorganizmų plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Neleisti plisti

Neleisti plisti

5.

Užterštų vandens nuotekų kontrolė

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Iki minimumo sumažinti nutekėjimą

Neleisti nutekėti

Neleisti nutekėti

6.

Efektyvi parazitų kontrolė (pvz., graužikų, vabzdžių, artropodų)

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

Lentelė IVA

 

Ribojimas bei kitos apsaugos priemonės didelės apimties eksperimentams ir su jais susijusiai įrangai

 

Bendrosios nuostatos

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Gyvybingi mikroorganizmai laikomi tokioje sistemoje, kuri yra fiziškai atskirta nuo aplinkos (uždara sistema)

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2.

Iš uždaros sistemos išmetamų dujų kontrolė vykdoma taip, kad dujų emisija:

Nepakenktų žmonių sveikatai ir aplinkai

Būtų sumažinta iki minimalaus lygio

Būtų sumažinta iki minimalaus lygio

Bet kokiam dujų išmetimui būtų užkertamas kelias

3.

Mėginių surinkimo, medžiagų įnešimo į uždarą sistemą ar pernešimo į kitą uždarą sistemą metu vykdoma aerozolių kontrolė

Pasirinktinai

Reikalinga, iki minimalaus lygio sumažinamas jų išmetimas

Reikalinga, užkertamas kelias išmetimui

Reikalinga, užkertamas kelias išmetimui

4.

Didelio kiekio skysčių nuaktyvavimas prieš pašalinimą iš uždaros sistemos

Pasirinktinai

Reikalinga, naudojamos patvirtintos priemonės

Reikalinga, naudojamos patvirtintos fizinio poveikio bei cheminės priemonės

Reikalinga, naudojamos patvirtintos fizinio poveikio bei cheminės priemonės

5.

Izoliacinis sluoksnis taip sumodeliuotas, kad išleidimas būtų minimizuojamas arba jam užkertamas kelias

Jokių specialių reikalavimų, tačiau privalo nekelti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai

Iki minimalaus lygio sumažinamas išleidimas

Užkertamas kelias išleidimui

Užkertamas kelias išleidimui

6.

Kontroliuojama vieta taip suprojektuota, kad sulaikytų viso uždaros sistemos turinio išsiliejimą nelaimingo atsitikimo atveju

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

Reikalinga

 

7.

Galimybės užsandarinti kontroliuojamą vietą, kad galima būtų dezinfekuoti ir atlikti fumigaciją

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

 

Įranga

 

 

 

 

8.

Įėjimas į kontroliuojamą vietą per oro sandarinimo kamerą

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

 

9.

Paviršiai turi būti atsparūs rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekavimo ir nukenksminimo agentams bei lengvai valomi

Reikalinga (darbo stalams)

Reikalinga (darbo stalams, grindims)

Reikalinga (darbo stalams, grindims)

Reikalinga (darbo stalams, grindims, luboms, sienoms)

10.

Specialios kontroliuojamos vietos ventiliavimui skirtos priemonės tam, kad būtų minimizuotas oro užteršimas

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

 

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

11.

Kontroliuojamoje vietoje turi būti palaikomas žemesnis oro slėgis nei aplinkinėse patalpose

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

12.

Iš kontroliuojamos vietos išeinantis bei į ją įeinantis oras filtruojamas HEPA filtrais

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga išeinančiam orui, priklausomai nuo rizikos įvertinimo, pasirinktinai įeinančiam orui

Reikalinga tiek įeinančiam, tiek išeinančiam orui

13.

Uždara sistema neatidaroma remontui tol, kol pripažintais metodais sistema nebuvo sterilizuota

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

14.

Uždaros sistemos aprūpinamos stebėsenos bei sensoriniais prietaisais, kurie operacijų metu matuotų numatyto ribojimo vientisumą

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

15.

Uždarų sistemų ribojimo vientisumas tikrinamas naudojant atitinkamus užkrėstus (host) organizmus prieš tai, kai sistema pradedama naudoti

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Darbo sistema

 

 

 

 

16.

Uždaros sistemos yra kontroliuojamos vietos ribose

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

17.

Įeiti leidžiama tik įvardytiems asmenims

Nereikalinga

 

 

Reikalinga, įleidžiami tik asmenys, supažindinti su galima rizika

Reikalinga, vykdoma griežta kontrolė, įleidžiami tik įgalioti asmenys

Reikalinga, įeinama per oro sandarinimo kamerą. Vykdoma griežta kontrolė, įleidžiami tik įgalioti asmenys

18.

Genetinės inžinerijos vieta privalo būti pažymėta

Pažymima

"Klasė 1"

Pažymima "Klasė 2"

Pažymima 

"Klasė 3"

Pažymima

"Klasė 4"

19.

Biologinio pavojaus ženklai

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

20.

Prieš palikdami kontroliuojamą vietą, darbuotojai privalo praustis po dušu

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

21.

Įrengiamos kriauklės rankoms plauti

Reikalinga

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

21.

Darbuotojai turi būti aprūpinti nukenksminimo bei plovimo priemonėmis

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

22.

Darbuotojai privalo vilkėti apsauginius rūbus

Reikalinga (rūbai, skirti darbui)

Reikalinga (rūbai, skirti darbui)

Reikalinga

Privaloma visiškai pasikeisti rūbus prieš įeinant ir išeinant

Atliekos

 

 

 

 

23.

Iš kriauklių, skirtų rankoms plauti, dušo ar kitų vamzdžių į kanalizacijos vamzdžius nutekantys GMM privalo būti nuaktyvinami

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

24.

Užterštose medžiagose ir atliekose esantys GMM, įskaitant tuos, kurie patenka į vamzdžius prieš galutinai nutekėdami, privalo būti nuaktyvinami

Pasirinktinai

Reikalinga, taikomos patvirtintos priemonės

Reikalinga, taikomos patvirtintos fizinio poveikio ir cheminės priemonės

Reikalinga, taikomos patvirtintos cheminės priemonės

 

_____________