LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2004 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-590 „DĖL BABTŲ-VARLUVOS MIŠKŲ, BALBIERIŠKIO MIŠKO, BIRŽŲ GIRIOS IR BŪDOS-PRAVIENIŠKIŲ MIŠKŲ BIOSFEROS POLIGONŲ ĮSTEIGIMO, BIOSFEROS POLIGONŲ NUOSTATŲ BEI BIOSFEROS POLIGONŲ RIBŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. vasario 8 d. Nr. D1-71

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.11 punktu,

Papildau Biržų girios biosferos poligono nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl Babtų–Varluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir Būdos–Pravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 170-6287), 1 punktą nauja antra pastraipa:

„Šie Nuostatai netaikomi biosferos poligone esančiai pasienio juostai. Pasienio juostos teisinį režimą nustato Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 42-1192), Pasienio teisinio režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598 (Žin., 2002, Nr. 46-1755)“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS