LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GINKLUOTOS IR NEGINKLUOTOS ASMENS IR TURTO SAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 2 d. Nr. 116

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 116-4317) 9 ir 18 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Įgalioti Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas):

2.1. spręsti, ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi nėra pagrindo uždrausti šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytos veiklos;

2.2. išduoti ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijas, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, įspėti apie galimą licencijų galiojimo panaikinimą ir panaikinti jų galiojimą;

2.3. kartu su teritorinėmis policijos įstaigomis Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo ir šiuo nutarimu patvirtintų Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) nustatyta tvarka vykdyti ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą.

3. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, teritorinės muitinės, gavę teritorinių policijos įstaigų prašymus, turi per 10 darbo dienų pateikti joms informaciją apie juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų, siekiančių gauti Taisyklių 6 punkte nurodytas licencijas, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, įsipareigojimų muitinei vykdymą.

4. Sveikatos priežiūros įstaigos, gavusios teritorinių policijos įstaigų prašymus, turi per 10 darbo dienų pateikti joms informaciją, nurodydamos, ar prašymuose nurodyti asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar nėra prižiūrimi sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo.

5. Nustatyti, kad:

5.1. Juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai (toliau vadinama – juridiniai asmenys), kurių veikla atitinka numatytus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme ir Taisyklėse licencijuojamos veiklos reikalavimus, privalo iki 2005 m. gruodžio 10 d. pateikti Policijos departamentui prašymą pakeisti iki Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo įsigaliojimo išduotas licencijas į vieną iš Taisyklių 6 punkte nurodytų licencijų. Šiame prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens vykdoma asmens ir turto saugos veikla. Licencijos keičiamos per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Už licencijų pakeitimą valstybės rinkliava neimama.

5.2. Juridiniai asmenys, kurių veikla neatitinka numatytų Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme ir Taisyklėse licencijuojamos veiklos reikalavimų, privalo iki 2005 m. lapkričio 1 d. Taisyklių nustatyta tvarka kreiptis į teritorinę policijos įstaigą su prašymu išduoti vieną iš Taisyklių 6 punkte nurodytų licencijų.

5.3. Juridiniam asmeniui, iki šio nutarimo 5.1 punkte nurodytos datos nepateikusiam prašymo pakeisti licenciją ar iki 5.2 punkte nurodytos datos nepateikusiam prašymo išduoti naują licenciją, iki Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo įsigaliojimo išduotų licencijų galiojimas panaikinamas nuo 2006 m. sausio 1 dienos. Apie šių licencijų galiojimo panaikinimą Policijos departamentas informuoja Juridinių asmenų registrą Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 160 „Dėl Asmens bei turto saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 10-250);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 440 „Dėl Asmens bei turto saugos nuostatų dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 24-570);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 705 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 160 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 47-939);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 160 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 34-631);

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 6 d. nutarimą Nr. 823 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 160 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 71-1341);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 160 „Dėl Asmens bei turto saugos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 93-2333).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116

 

GINKLUOTOS IR NEGINKLUOTOS ASMENS IR TURTO SAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato licencijų, kurios suteikia teisę verstis ginkluota ir neginkluota asmens ir turto sauga, rūšis ir rekvizitus, licencijas išduodančios institucijos įgaliojimus, dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, teikimo, pateiktų dokumentų nagrinėjimo, licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ir galiojimo panaikinimo tvarką ir pagrindus, licencijų turėtojų teises ir pareigas, licencijuojamos veiklos sąlygas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 116-4317).

3. Licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, įspėja apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimą panaikina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – licencijas išduodanti institucija).

4. Šių Taisyklių 6 punkte nurodytos licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS IR REKVIZITAI

 

5. Licencijuojama ginkluota asmens ir turto sauga, taip pat neginkluota asmens ir turto sauga, jeigu ji kaip paslauga teikiama klientams.

6. Licencijų rūšys:

6.1. ginkluotos asmens ir turto saugos licencija;

6.2. neginkluotos asmens ir turto saugos licencija.

7. Ginkluotos asmens ir turto saugos licencija suteikia teisę vykdyti ir neginkluotą asmens ir turto saugą.

8. Licencijoje nurodoma:

8.1. licencijas išduodančios institucijos pavadinimas;

8.2. licencijos rūšis ir numeris;

8.3. licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau vadinama – licencijos turėtojo rekvizitai);

8.4. licencijos išdavimo data;

8.5. licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

9. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

 

III. LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMAI

 

10. Licencijas išduodanti institucija:

10.1. išduoda licenciją, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, siekiantis gauti licenciją, įvykdo šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas;

10.2. atsisako išduoti licenciją šių Taisyklių 15 punkte nustatytais atvejais;

10.3. įspėja apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą šių Taisyklių 20 punkte nustatytais atvejais;

10.4. sustabdo licencijos galiojimą šių Taisyklių 23 punkte nustatytu atveju;

10.5. panaikina licencijos galiojimo sustabdymą šių Taisyklių 24 punkte nustatytu atveju;

10.6. panaikina licencijos galiojimą šių Taisyklių 25 punkte nustatytais atvejais;

10.7. patikslina licencijas šių Taisyklių 28 punkte nustatytais atvejais;

10.8. išduoda licencijos dublikatą šių Taisyklių 31 punkte nustatytu atveju;

10.9. registruoja išduotas ir patikslintas licencijas policijos generalinio komisaro nustatytos formos žurnale arba kompiuterinėse laikmenose;

10.10. skelbia apie išduotas licencijas, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“;

10.11. išdavusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą, panaikinusi galiojimą, per 3 darbo dienas praneša apie tai Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka;

10.12. saugo išduotų licencijų kopijas ir su licencijų išdavimu ir licencijuojamos veiklos priežiūra susijusius dokumentus;

10.13. prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, reikalauja pateikti informaciją, susijusią su licencijuojamos veiklos priežiūra;

10.14. vykdo kitus šių Taisyklių ir kitų teisės aktų jai suteiktus įgaliojimus, susijusius su licencijuojama veikla.

 

IV. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI, JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

11. Juridiniai asmenys ar užsienio juridinio asmens filialai, siekiantys gauti licenciją, teritorinei policijos įstaigai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo buveinė, pateikia šiuos dokumentus:

11.1. prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodoma:

11.1.1. juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, taip pat fakso numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas juos turi;

11.1.2. pageidaujamos gauti licencijos rūšis;

11.1.3. fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo saugos vadovai, kontroliuojantys asmenys, dalyviai ir steigėjai, asmens kodai, vardai ir pavardės, pilietybė (-ės) ir juridinių asmenų, kurie yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo kontroliuojantys asmenys, dalyviai ir steigėjai, pavadinimai, kodai, buveinės;

11.1.4. įgalioto pateikti dokumentus ir paimti licenciją asmens kodas, vardas, pavardė;

11.1.5. prašymo pateikimo data;

11.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo pažymėjimą ir jo kopiją;

11.3. nurodytų šių Taisyklių 11.1.3 punkte asmenų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų nuorašus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Kitą su sprendimo išduoti licenciją priėmimu susijusią informaciją ir duomenis surenka pačios teritorinės policijos įstaigos ar licencijas išduodanti institucija teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Teritorinė policijos įstaiga, patikrinusi, ar juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens filialo steigėjai, dalyviai, kontroliuojantys asmenys ir saugos vadovas atitinka Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo reikalavimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo surinktus dokumentus su išvadomis persiunčia licencijas išduodančiai institucijai.

14. Licencijas išduodanti institucija licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją, nurodydama apskundimo tvarką, pateikia juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo būtinų dokumentų gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.

 

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

15. Licenciją išduoti atsisakoma, jeigu:

15.1. pateikiami ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, arba jie netinkamai įforminti ir šie trūkumai nepašalinami per licencijas išduodančios institucijos nustatytą laiką;

15.2. licencijai gauti pateikta klaidinga informacija ar suklastoti dokumentai;

15.3. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas anksčiau turėjo bet kurią iš šių Taisyklių 6 punkte nurodytų licencijų arba licenciją verstis asmens ir turto sauga, išduotą iki Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo įsigaliojimo, tačiau licencijos galiojimas panaikintas esant pagrindams, nustatytiems šių Taisyklių 25 punkte, išskyrus 25.1, 25.2 ir 25.8 punktus, ir nėra praėję 3 metai nuo jos galiojimo panaikinimo;

15.4. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, nevykdo įsipareigojimų muitinei;

15.5. saugos vadovui, taip pat kontroliuojančiam asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nustatyti apribojimai;

15.6. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo dalyviai, steigėjai neatitinka Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų;

15.7. iš operatyvinės veiklos subjektų ir teisėsaugos institucijų gauta duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą manyti, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, gavęs licenciją, kels grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai.

 

VI. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Licencijos turėtojas privalo:

16.1. ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 10 d. pateikti licencijas išduodančiai institucijai ar jos įgaliotai teritorinei policijos įstaigai kiekvienais praėjusiais kalendoriniais metais vykdytos asmens ir turto saugos ataskaitą, kurios formą nustato licencijas išduodanti institucija;

16.2. jeigu licencijas išduodanti institucija ir teritorinės policijos įstaigos turi duomenų apie licencijuojamos veiklos pažeidimus, nedelsdamas raštu pateikti reikalaujamą informaciją apie vykdomą asmens ir turto saugos veiklą;

16.3. sudaryti sąlygas įstatymų įgaliotų institucijų pareigūnams tikrinti licencijos turėtojo veiklą, reglamentuojamą Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo, šių Taisyklių, kitų asmens ir turto saugą reglamentuojančių teisės aktų;

16.4. prieš priimdamas asmenį dirbti apsaugos darbuotoju, pateikti teritorinei policijos įstaigai prašymą patikrinti, ar nurodytajam asmeniui nėra Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nustatytų apribojimų būti apsaugos darbuotoju;

16.5. per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios raštu informuoti teritorinę policijos įstaigą apie jos aptarnaujamoje teritorijoje pradėtą asmens ir turto saugą, nurodydamas šios veiklos pradžios datą;

16.6. pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo dalyviams, kontroliuojančiam asmeniui, saugos vadovui ar kitiems duomenims, kurie nurodyti dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti licenciją išdavusiai institucijai. Licenciją išdavusi institucija per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo atlieka patikrinimą ir informuoja licencijos turėtoją, ar nėra priežasčių, dėl kurių asmuo negali būti juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo dalyviu, kontroliuojančiu asmeniu, saugos vadovu, taip pat ar dėl minėtųjų duomenų pasikeitimo neatsirado kitų apribojimų;

16.7. nedelsdamas pranešti atitinkamai teritorinei policijos įstaigai apie saugos vadovą, apsaugos darbuotoją ir kontroliuojantį asmenį, kuriems atsirado Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nurodyti apribojimai, išskyrus apribojimus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalies 4, 8 ir 10 punktuose;

16.8. vykdyti kitus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo ir šių Taisyklių nustatytus įpareigojimus ar draudimus.

17. Norėdamas palaikyti viešąją tvarką viešuose masiniuose renginiuose, vykstančiuose masinio susibūrimo vietose (stadionuose, aikštėse, parkuose ir panašiai), licencijos turėtojas privalo su teritorine policijos įstaiga, kurios aptarnaujamoje teritorijoje įvyks renginys, suderinti viešosios tvarkos palaikymo planą. Teritorinei policijos įstaigai planas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios. Viešosios tvarkos palaikymo plane turi būti nurodytos numatytos saugos tarnybos pajėgos ir priemonės, nustatyti kontaktai su teritorine policijos įstaiga, galimas tarpusavio užduočių pasiskirstymas, numatytas atsakingas už renginio saugumą asmuo, numatytos prevencinės viešosios tvarkos palaikymo priemonės (apsvaigusiųjų nuo alkoholio kontrolė, draudžiamų įsinešti daiktų patikra ir panašiai), kitos viešosios tvarkos palaikymo priemonės, atsižvelgiant į konkretaus renginio specifiką.

18. Licencijos turėtojui draudžiama:

18.1. pavesti kitam asmeniui ar jį įgalioti verstis licencijoje nurodyta veikla arba perleisti jam šią teisę;

18.2. pavesti savo saugos padaliniui teikti asmens ir turto saugos paslaugas kitiems asmenims.

19. Licencijos turėtojas turi:

19.1. teisę verstis licencijoje nurodyta veikla;

19.2. teisę teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti sprendimus, kuriais sustabdomas arba panaikinamas licencijos galiojimas, taip pat įspėjimus apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą;

19.3. kitų šių Taisyklių, kitų teisės aktų suteiktų jam teisių, susijusių su licencijuojama veikla.

 

VII. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

20. Licencijas išduodanti institucija gali įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu jis pažeidžia įstatymų, šių Taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su licencijuojama veikla.

21. Licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, turi pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus per licencijas išduodančios institucijos nustatytą laiką. Pašalinęs pažeidimus, licencijos turėtojas turi nedelsdamas raštu apie tai informuoti licencijas išduodančią instituciją, kuri patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir kokių veiksmų imtasi, kad šie pažeidimai nepasikartotų.

22. Jeigu licencijuojamos veiklos pažeidimas nepašalinamas dėl nepriklausančių nuo licencijos turėtojo aplinkybių, licencijas išduodanti institucija turi teisę pratęsti terminą pažeidimams pašalinti, jeigu to motyvuotai prašo licencijos turėtojas.

23. Jeigu licencijuojamos veiklos pažeidimas nepašalinamas per šių Taisyklių 21 punkte nustatytą laiką ir licencijos turėtojas nepateikia šių Taisyklių 22 punkte nurodyto prašymo pratęsti terminą pažeidimams pašalinti (arba prašymas pateikiamas, tačiau netenkintinas), licencijas išduodanti institucija sustabdo licencijos galiojimą, iki nurodyti trūkumai bus pašalinti, bet ne ilgiau kaip iki sueis vieneri metai nuo licencijos galiojimo sustabdymo.

24. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu licencijas išduodanti institucija, patikrinusi licencijos turėtojo raštu pateiktą informaciją, įsitikina, kad licencijuojamos veiklos pažeidimai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinti.

25. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

25.1. licencijos turėtojas pateikia rašytinį prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

25.2. juridinis asmuo likviduotas arba reorganizuotas ir baigė veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas arba užsienio juridinio asmens filialas uždarytas;

25.3. licencijos turėtojo veikla kelia grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;

25.4. licencijos turėtojas įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą 2 kartus per pastaruosius vienerius metus, neatsižvelgiant į tai, ar pažeidimai pašalinti ar ne, ir trečią kartą atsirado pagrindas taikyti šių Taisyklių 20 punktą;

25.5. licencijos turėtojui sustabdytas licencijos galiojimas šių Taisyklių 23 punkte nustatytais atvejais ir jis per vienerius metus nuo licencijos galiojimo sustabdymo nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų;

25.6. licencijuojama veikla uždraudžiama teismo nuosprendžiu už nusikalstamos veikos padarymą;

25.7. licencija gauta pateikus žinomą klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

25.8. licencijos turėtojas per vienerius metus nepradeda licencijoje nurodytos licencijuojamos veiklos ar nustatoma, kad licencijos turėtojas ilgiau kaip 3 metus nevykdė licencijuojamos veiklos, išskyrus tuos atvejus, kai licencijos galiojimas sustabdytas šių Taisyklių 23 punkte nustatytais pagrindais;

25.9. per vienerius metus licencijos turėtojo apsaugos darbuotojai 3 kartus ir daugiau neteisėtai panaudojo šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones ar fizinę prievartą.

26. Licencijos galiojimas taip pat panaikinamas atsiradus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, išskyrus tuos atvejus, kai licencijos turėtojas, sužinojęs apie šių aplinkybių atsiradimą, nutraukia apsaugos darbuotojo ar saugos vadovo, kuriems atsirado minėtųjų aplinkybių, veiklą. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu tokios aplinkybės atsiranda kontroliuojančiam asmeniui.

27. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimą įsigalioja iškart po jo priėmimo. Panaikinusi licenciją, licencijas išduodanti institucija sprendimo priėmimo dieną praneša licencijos turėtojui licencijos galiojimo panaikinimo priežastis ir datą, o teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo buveinė, – juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, kuriam panaikinta licencija, pavadinimą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį. Licencija, kurios galiojimas panaikintas, turi būti grąžinta licencijas išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo panaikinimą gavimo.

 

VIII. LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

28. Licencija patikslinama (išrašoma nauja licencija su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, buveinė.

29. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo steigimo dokumentuose informuoti licencijas išduodančią instituciją apie pasikeitusią juridinio asmens teisinę formą, pavadinimą, buveinę ir pateikti prašymą patikslinti licenciją, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, taip pat licencijos originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą licenciją).

30. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų licencijai patikslinti reikalingų dokumentų gavimo (patikslinimo) dienos.

31. Licenciją praradęs licencijos turėtojas apie tai nedelsdamas privalo paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje platinamame dienraštyje. Licenciją praradusiam licencijos turėtojui, kuris pateikia prašymą, motyvuotą paaiškinimą, skelbimo apie licencijos praradimą Lietuvos Respublikos dienraštyje kopiją, licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Informaciją apie tai, kad prarastoji licencija nebegalioja ir išduotas jos dublikatas, licencijas išduodanti institucija skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Prarastoji licencija laikoma negaliojančia nuo informacijos paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.

32. Licencijas išduodanti institucija apie licencijos dublikato išdavimą ar licencijos patikslinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo licencijos dublikato ar patikslintos licencijos išdavimo licencijos turėtojui praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo buveinė, šio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius, licencijos rūšį, numerį.

 

IX. INFORMACIJOS APIE KETINAMĄ VYKDYTI TRUMPALAIKĘ ASMENS IR TURTO SAUGĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATEIKIMAS, ŠIOS INFORMACIJOS PATIKRINIMAS, TRUMPALAIKĖS ASMENS IR TURTO SAUGOS UŽDRAUDIMAS

 

33. Užsienio saugos tarnybos ir kiti subjektai, turintys licencijas verstis asmens ir turto sauga Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau vadinama – EEE) valstybėse narėse ir siekiantys Lietuvos Respublikoje vykdyti trumpalaikę, trunkančią ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus, asmens ir turto saugą, pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 9 straipsnio 4 ar 5 dalis licencijas išduodančiai institucijai privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:

33.1. saugos tarnybos ar kito subjekto pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, jeigu jis – juridinis asmuo, asmens kodas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pilietybė (-ės), jeigu jis – fizinis asmuo, ir bet kuriuo atveju licencijos verstis asmens ir turto sauga rekvizitai, telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas, jeigu subjektas juos turi;

33.2. konkretus Lietuvos Respublikoje siekiamos vykdyti asmens ir turto saugos tikslas, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną lydimi saugomi asmenys ir (ar) turtas;

33.3. Lietuvos Respublikoje siekiamos vykdyti asmens ir turto saugos trukmė;

33.4. apsaugos darbuotojų, vykdysiančių Lietuvos Respublikoje asmens ir turto saugą, skaičius, vardai, pavardės, asmens kodai, apsaugos darbuotojų pažymėjimų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę dirbti apsaugos darbuotojais, kopijos;

33.5. vykdytinos asmens ir turto saugos pobūdis, t. y. ar siekiama vykdyti ginkluotą ar neginkluotą asmens ir turto saugą, ginklai ir (ar) specialiosios priemonės, kurie bus išduoti į Lietuvos Respubliką atvyksiantiems apsaugos darbuotojams;

33.6. savo nuožiūra – kitokia informacija, kuri galėtų padėti įsitikinti, kad saugos tarnyba ar kitas subjektas, turintis teisę verstis asmens ir turto sauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse, vykdydamas trumpalaikę asmens ir turto saugą Lietuvos Respublikoje, nesukels grėsmės visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.

34. Kartu su pranešimu pateikiama užsienio valstybės kompetentingos institucijos, išduodančios licencijas verstis asmens ir turto sauga, pažyma, patvirtinanti, kad saugos tarnyba ar kitas subjektas turi galiojančią licenciją verstis asmens ir turto sauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse ir tokiai veiklai netaikomi įstatymų nustatyti apribojimai. Tokia pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pranešimo apie ketinamą vykdyti trumpalaikę asmens ir turto saugą Lietuvos Respublikoje pateikimo.

35. Pranešimas su visais reikalaujamais dokumentais turi būti pateiktas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki ketinamos vykdyti Lietuvos Respublikoje asmens ir turto saugos pradžios.

36. Licencijas išduodanti institucija turi teisę patikrinti pateiktą informaciją, kreipdamasi į kompetentingas užsienio valstybių institucijas.

37. Licencijas išduodanti institucija, siekdama įsitikinti, ar prašanti leisti Lietuvos Respublikoje vykdyti trumpalaikę asmens ir turto saugą užsienio saugos tarnyba ar kitas subjektas, turintis licenciją verstis asmens ir turto sauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse, nesukels grėsmės visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, atlieka patikrinimą, per kurį turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijas su prašymu pateikti turimą informaciją.

38. Lietuvos Respublikos institucijos prašomą informaciją privalo pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

39. Licencijas išduodanti institucija uždraudžia vykdyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą asmens ir turto saugą, jeigu nustato, kad tokia veikla gali kelti grėsmę visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, taip pat tuo atveju, kai tokia veikla truktų ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus (nepertraukiamai ar sumuojant laiką pagal atskirus pranešimus).

40. Informacija apie šių Taisyklių 37 punkte nurodyto patikrinimo rezultatus asmenims, pranešusiems apie ketinamą Lietuvos Respublikoje vykdyti trumpalaikę asmens ir turto saugą, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo su visais reikalaujamais dokumentais gavimo.

41. Užsienio saugos tarnyba ar kitas subjektas, turintis licenciją verstis asmens ir turto sauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse, neturi teisės vykdyti saugos tų asmenų ir (ar) turto, kurie nenurodyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Sprendimas dėl atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, taip pat sprendimas uždrausti vykdyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytą asmens ir turto saugą gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

43. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Už licencijų išdavimą, patikslinimą, licencijų dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava. Mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai, patvirtinantys, kad valstybės rinkliava sumokėta, turi būti pateikti atsiimant šiame punkte nurodytus dokumentus.

______________