LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2005 m. sausio 21 d. Nr. 61

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; Nr. 171-6333), po 4.472 punkto įrašius pastraipą „Studijų kokybės vertinimo centro“, 4.473 ir 4.474 punktus ir išdėsčius juos taip:

„Studijų kokybės vertinimo centro

4.473. užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą                            70 litų

Pastabos:

1. Valstybės rinkliava už skubų (per 5 darbo dienas) užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą didinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, mažinama 100 procentų.

4.474. asmens, kurio užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija įvertinta su sąlyga, egzaminavimą:

4.474.1. pirmąjį                                                                             250 litų

4.474.2. pakartotinį                                                                       210 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

______________