FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO IR JŲ APSKAITOS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOJE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 22 d. Nr. 90V

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 straipsnių ir XXXV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi (Žin., 2004, Nr. 115-4277), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 162-5908),

1. Tvirtinu Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

3. Įpareigoju:

3.1. apskričių, Specialiųjų užduočių ir Finansų skyrių vadovus pasirašytinai supažindinti darbuotojus su Taisyklėmis;

3.2. Finansų skyriaus vedėją iki 2005-01-05 atidaryti Tarnybos pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitą banke ir apie ją informuoti Specialiųjų užduočių bei apskričių skyrių pareigūnus.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                        ROMUALDAS BOREIKA


 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2004 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. 90V

 

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO IR JŲ APSKAITOS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOJE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato baudžiamojo proceso dokumentų kopijų darymo ir apskaitos tvarką Tarnyboje.

2. Baudžiamojo proceso dalyviai Taisyklėse nustatyta tvarka įgyvendina Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2004, Nr. 115-4276) 181 ir 218 straipsniuose įtvirtintą teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas.

3. Baudžiamųjų bylų ar jose esančių dokumentų kopijos daromos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (toliau – LR BPK), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 162-5908).

4. Šios Taisyklės netaikomos, kai LR BPK normos numato privalomą baudžiamųjų bylų dokumentų ir jų kopijų ar nuorašų įteikimą baudžiamojo proceso dalyviams ir kitiems asmenims, kai dokumentų kopijos išsiunčiamos ar įteikiamos proceso dalyviams ir kitiems asmenims ikiteisminio tyrimo subjektų iniciatyva arba kitaip, negu numatyta LR BPK 181 ir 218 straipsniuose, taip pat kai pagal LR BPK 218 straipsnio 2 dalį prokuroras priima sprendimą proceso dalyvius supažindinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, įteikiant jos kopiją. Jeigu tokios kopijos prašo pats proceso dalyvis, taikomos šios Taisyklės.

 

II. DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMAS

 

5. Baudžiamojo proceso dalyviai rašytinius prašymus daryti baudžiamosios bylos ar joje esančių dokumentų kopijas, nurodydami bylos dokumentus ir lapų skaičių, pateikia prokurorui arba ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kuris jam pateiktus prašymus perduoda ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jeigu proceso dalyvis prašo daryti visos baudžiamosios bylos medžiagos kopiją, kai ikiteisminis tyrimas baigtas ir yra rašomas kaltinamasis aktas, prašyme nurodo baudžiamosios bylos numerį ir bendrą bylos tomų ir lapų skaičių.

6. Daryti baudžiamosios bylos ir joje esančių dokumentų kopijas leidžia ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras (toliau – prokuroras), ant baudžiamojo proceso dalyvio prašymo užrašydamas rezoliuciją „Leisti daryti dokumentų kopijas“. Jeigu prokuroras proceso dalyvio prašymą daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas atmeta iš dalies, nutarime nurodo, kurių dokumentų kopijas leidžiama daryti. Tais atvejais, kai ikiteisminis tyrimas baigtas ir yra rašomas kaltinamasis aktas, ant prašymo užrašoma rezoliucija „Daryti prašomas dokumentų kopijas“.

7. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas dviem egzemplioriais užpildo mokėjimo už baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijas lapą (toliau – mokėjimo lapas) (1 priedas), išskyrus lentelės grafą „Suma“ ir eilutes, kurias pildo kasininkas, ir įteikia jį proceso dalyviui. Apie šio lapo gavimą proceso dalyvis pažymi ant savo prašymo su prokuroro rezoliucija arba ant lydraščio, kuriuo buvo atsiųstas prokuroro nutarimas iš dalies atmesti proceso dalyvio prašymą, nurodydamas mokėjimo lapo gavimo datą, savo pavardę ir pasirašydamas.

8. Už prašomas dokumentų kopijas proceso dalyvis sumoka į Tarnybos kasą arba į Tarnybos pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitą banke.

9. Jei už kopijas įmokama į Tarnybos kasą, proceso dalyvis abu mokėjimo lapų egzempliorius pateikia Tarnybos kasai. Kasininkas ar kitas jo pareigas atliekantis darbuotojas iš proceso dalyvio priima pagal nustatytus įkainius paskaičiuotą pinigų sumą, užpildo mokėjimo lapus, nurodydamas juose sumokėtą pinigų sumą ir kasos pajamų orderio datą, seriją bei numerį. Vienas mokėjimo lapo egzempliorius kartu su kasos pajamų orderio kvitu grąžinamas proceso dalyviui, kitas – pridedamas prie kasos pajamų orderio. Proceso dalyvis gražintą mokėjimo lapo egzempliorių pateikia jį išrašiusiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui kaip atsiskaitymo už dokumentų kopijas patvirtinimą.

10. Jei už kopijas įmokama į Tarnybos sąskaitą banke, proceso dalyvis mokėjimo lapą išrašiusiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui pateikia įmokėjimą už dokumentų kopijas į Tarnybos sąskaitą patvirtinantį banko dokumentą bei grąžina mokėjimo lapą. Įmokėjimą patvirtinančio banko dokumento kopijos pridedamos (originalas grąžinamas proceso dalyviui) prie mokėjimo lapų, iš kurių vienas (kartu su įmokėjimo dokumento kopija) siunčiamas į Tarnybos Finansų skyrių.

11. Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijas daro bei jas proceso dalyviui pateikia ikiteisminio tyrimo pareigūnas.

 

III. DOKUMENTŲ KOPIJŲ APSKAITA

 

12. Duomenis apie padarytas dokumentų kopijas į skyriuje vedamą Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo apskaitos žurnalą (2 priedas) įrašo dokumentų kopijas padaręs ikiteisminio tyrimo pareigūnas.

13. Dokumentų kopijas padaręs ikiteisminio tyrimo pareigūnas proceso dalyvio rašytinio prašymo su prokuroro rezoliucija ar prokuroro nutarimo kopiją, užpildytą mokėjimo lapą ir įmokėjimą už dokumentų kopijas į Tarnybos sąskaitą patvirtinančio banko dokumento kopiją sega į skyriuje vedamą Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo apskaitos dokumentų bylą.

14. Proceso dalyvis, gavęs baudžiamosios bylos ar jos dokumentų kopijas, pasirašo Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo apskaitos žurnale.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Lėšos, gautos už baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijas, priskiriamos Tarnybos pajamoms už teikiamas paslaugas ir naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolę atsakingi Tarnybos skyrių, kuriuose atliekamas ikiteisminis tyrimas, vadovai.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

generalinė prokuratūra

______________


 

Baudžiamųjų bylų ir jose

esančių dokumentų kopijų

darymo ir jų apskaitos

Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnyboje prie VRM taisyklių

1 priedas

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE VRM

 

___________________________________________________

(padalinio pavadinimas)

 

MOKĖJIMO UŽ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS LAPAS

 

                                     

(data)

 

Proceso dalyvis___________________________________________________________________

                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Baudžiamosios bylos numeris________________________________________________________

 

 

Kopijos lapo formatas

Įkainiai (litais)

Lapų skaičius

Suma

A5

0,15

 

 

A4

0,25

 

 

A3

0,5

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas________________________________________________________

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

Sumokėta (suma žodžiais)___________________________________________________________

 

Kasos pajamų orderio data, ser., Nr.___________________________________________________

 

Kasininkas/jo pareigas atliekantis darbuotojas____________________________________________

                                                                                                   (vardas, pavardė, parašas)

______________


 

Baudžiamųjų bylų ir jose

esančių dokumentų kopijų

darymo ir jų apskaitos

Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnyboje prie VRM taisyklių

2 priedas

 

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ IR JOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Kopijos darymo data

Baudžiamosios bylos numeris ir kopijuojamo dokumento pavadinimas

Kopijų lapų skaičius

Asmens, padariusio kopijas, vardas ir pavardė, parašas

Prokuroro, davusio leidimą daryti kopijas, vardas ir pavardė

Proceso dalyvio, gavusio kopijas, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

______________