LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO IR NAUDOJIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 1649

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115- 4274) 4 straipsnio 7 dalies, 5 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant pastatų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje, iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

1.2. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis ir kitomis dienomis:

sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;

sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;

vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;

kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;

gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;

gegužės 9-ąją – Europos dieną;

birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);

birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);

liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;

rugpjūčio 23-ąją – Juodojo kaspino dieną (su gedulo ženklu);

rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;

rugsėjo 23-ąją – Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);

spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;

lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;

lapkričio 23-ąją – Lietuvos karių dieną.

1.3. Šio nutarimo 1.2 punkte nustatytomis dienomis ar viešųjų renginių proga Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

1.4. Lietuvos valstybės vėliava prasidėjus balsavimui iškeliama prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną ir nuleidžiama jam pasibaigus.

1.5. Lietuvos valstybės istorinė vėliava Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytose vietose ir nustatytomis dienomis iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

1.6. Prie apskričių viršininkų administracijų pastatų nuolat iškelta apskrities vėliava.

1.7. Apskričių vėliavos nuolat pastatytos apskričių viršininkų administracijų pastatų viduje (posėdžių salėse, apskrities viršininko darbo kabinete). Apskrities vėliavos gali būti pastatomos oficialių renginių vietose.

1.8. Viešųjų renginių proga fiziniai ir juridiniai asmenys gali savo nuožiūra naudoti (kelti, statyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles laikydamiesi Įstatyme nurodytų vėliavų naudojimo principų ir tik taip, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms. Tarptautinių viešųjų renginių vietose Lietuvos valstybės vėliava gali būti keliama kartu su kitomis vėliavomis pagal tarptautinio protokolo reikalavimus.

1.9. Užsienio valstybių vėliavos iškeliamos Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir nustatytose vietose, laikantis šio nutarimo 1.3 punkte nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko. Europos Sąjungos vėliava iškeliama minėto straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais ir nustatytose vietose, laikantis šio nutarimo 1.3 ir 1.4 punktuose nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko.

1.10. Skelbdama gedulą valstybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu nustato konkrečias vėliavų kėlimo vietas ir laiką.

2. Įgalioti Vidaus reikalų ministeriją:

2.1. išduoti leidimus užsakyti gaminti Lietuvos valstybės istorinę ir Respublikos Prezidento vėliavas valstybės institucijoms, įstaigoms ar asmenims, turintiems teisę jas naudoti;

2.2. patvirtinti leidimų užsakyti pagaminti Lietuvos valstybės istorinę vėliavą ir Respublikos Prezidento vėliavą išdavimo taisykles.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ (Žin., 1997, Nr. 82-2056);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 671 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 48-1397);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 74-3159);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3612);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 74 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-524);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 490 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2401).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS