LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ IR METODINIŲ NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. V-303

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 19-755):

1. Tvirtinu statybos taisykles ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ (toliau vadinama – taisyklės) bei metodinius nurodymus „Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimas“ ir „Automobilių kelių tiltų ir viadukų hidroizoliacijos įrengimas“, skirtus statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ techniniams reikalavimams įgyvendinti.

2. Nustatau, kad šios taisyklės ir metodiniai nurodymai taikomi projektuojant, tiesiant, rekonstruojant, remontuojant ir prižiūrint valstybinės reikšmės kelius.

3. Skelbiu šias taisykles ir metodinius nurodymus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniu adresu www. lra. lt.

4. Pavedu šio įsakymo kontrolę vykdyti generalinio direktoriaus pavaduotojui Petrui Tekoriui.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS